KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

11.06.2020 - 17:36
KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/06/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
11/06/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
11/06/2020
Saati
10:00
Adresi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. N199 Levent199 Kat:1 Şişli / İSTANBUL
Gündem
Açıklama metninde detaylı olarak belirtilmiştir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklama metninde detaylı olarak belirtilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
11/06/2020
Açıklamalar

ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 11/06/2020 tarihinde, Saat: 10:00'da, Levent 199 Büyükdere Cad. N199 Kat:1 34394 Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı/İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10/06/2020 tarih ve 54904084 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire ELBÜKEN'in gözetiminde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 49.658.964,00TL'lik sermayesine tekabül eden 49.658.964 adet payından, 117.446,00TL'lik sermayeye karşılık 117.446 adet payın asaleten, 49.541.518,00TL'lik sermayeye karşılık 49.541.518 adet payın da vekaleten olmak üzere şirketin toplam 49.658.964,00TL'lik sermayesine tekabül eden 49.658.964 adet payının tamamının toplantıda temsil edildiğinin, pay senetlerinin basılı olmadığının ve TTK 416. maddesine göre davet ilanının yapılmamış olması keyfiyetine paysahiplerinden herhangi birinin itirazının bulunmadığının ve şirketin bağımsız denetim şirketi temsilcisinin hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçildi,
1. Toplantı Sn. Olgun ZORLU tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Av. Aydın TEMEL'in, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Av. Seda MADAK'ın ve Oy Toplama Memurluğu'na ise Sn. Ebru KURT'un seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi. 
2. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
3. 2019 yılına ilişkin faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Olgun ZORLU tarafından okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.  
4. 2019 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Sn. Turhan Deniz ELMAS tarafından okundu, ortaklara bilgi verildi. 
5. Kar dağıtımına ilişkin olarak  "Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli A.Ş. tarafından hazırlanan, 11.03.2020 Tarih ve YMM 1244-324/3260-018 Sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Geçmiş Yıl Karları Tespit Raporu'nda, Şirketin 31.12.2019 tarihi itibarı ile geçmiş yıl karları hesaplarının, bu hesaplarda yer alan tutarların sermayeye ilave edilebilmesi yönünden incelenmesi neticesinde 31.12.2019 tarihi itibarı ile Şirketin net dönem karının 12.479.075,48TL olduğu ve Şirket kayıtlarında yer alan bu geçmiş yıl net karından, Türk Ticaret Kanunu uyarınca 623.953,77TL tutarındaki 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 11.855.121,70TL'lik geçmiş yıl karlarına ilişkin tutarın sermaye arttırımında kullanılabileceği tespit edilmiştir. Söz konusu rapora istinaden, bu hususun yapılacak Olağan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına" şeklinde 05/06/2020 tarih ve 2020/15 sayılı yönetim kurulu kararı okundu. Söz konusu yönetim kurulu kararındaki hususların kabulüne ve Şirket kayıtlarında yer alan 12.479.075,48TL geçmiş yıl net karından, Türk Ticaret Kanunu uyarınca 623.953,77TL tutarındaki 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 11.855.121,70TL'lik tutarın sermayeye ilave edilebilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Gündemin, Şirket sermayesinin artırımına ilişkin 6. Maddesine geçildi. Şirket ortaklarından toplantıda hazır bulunan Sn. Olgun Zorlu ile Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Zeki Zorlu ve Sn. Mehmet Emre Zorlu'nun vekili Sn. Aydın Temel, Zorlu Dış Ticaret A.Ş. ve Zorlu Holding A.Ş. vekili Sn. Ebru Kurt şirket sermayesinin 49.658.964,00TL'den 130.000.000,00 TL'ye yükseltilmesinde, sermaye artırımına konu olan 80.341.036,00 TL'nin 11.855.121,70 TL (OnbirmilyonsekizyüzellibeşbinyüzyirmibirTürkLirasıyetmişKuruş)'lik kısmının, Şirketin 2019 yılı net dönem karından 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan geçmiş yıl karlarından, 68.485.914,30 TL (AltmışsekizmilyondörtyüzseksenbeşbindokuzyüzondörtTürkLirasıotuzKuruş)'lik kısmının, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılan kısımdan karşılanacağı ve tüm ortakların bu kısma pay oranlarında, bedelsiz olarak hak kazandıklarını belirttiler. 
18/03/2020 tarih ve 2020/8 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na 19/03/2020 tarihinde başvurulmuş ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 10. Maddesine istinaden olumsuz bir görüş olmaması sebebiyle, yasal bekleme süresi olan on beş işgününün sonunda,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvurularak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 06/04/2020 tarihli, 50035491-431.02 sayılı yazı ile izin alınmıştır. Söz konusu izin uyarınca Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin ve  "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi aşağıda yazılı yeni metindeki şekliyle değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
YENİ ŞEKİL

Madde 4
Şirketin Merkezi ve Şubeleri
Şirket'in merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Adresi Levent 199 Büyükdere Cad. N199 Kat:1 34394 Şişli / İstanbul'dur. Adres değişikliği halinde yeni adres, ilgili Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak ve gerekli resmi, idari, adli makamlara bildirimde bulunarak yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.
Şube açılmasında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

YENİ ŞEKİL

Madde 6
Sermaye ve Paylar
Şirketimizin sermayesi 130.000.000,00TL (YüzotuzmilyonTürkLirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde, 130.000.000 adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 49.658.964,00 TL'nin(KırkdokuzmilyonaltıyüzellisekizbindokuzyüzaltmışdörtTürkLirası) tamamı Şirket pay sahipleri tarafından tamamen ödenmiştir.
Bu defa artırıma konu olan sermayeyi teşkil eden toplam 80.341.036,00TL (Seksenmilyonüçyüzkırkbirbinotuz altıTürkLirası)'nin:
11.855.121,70 TL (OnbirmilyonsekizyüzellibeşbinyüzyirmibirTürkLirasıyetmişKuruş)'lik kısmı, Şirketin 2019 yılı net dönem karından 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır. Geçmiş yıl karları tespit raporu, Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli A.Ş. adına, İstanbul Yeminli Mali Müşavirlik Odasına 1244 sicil numarası ile kayıtlı bulunan, Hüseyin Ergin tarafından hazırlanan, 11.03.2020 Tarih ve YMM 1244-324/3260-018 Sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Geçmiş Yıl Karları Tespit Raporu ile tespit edilmiştir. 
68.485.914,30 TL (AltmışsekizmilyondörtyüzseksenbeşbindokuzyüzondörtTürkLirasıotuzKuruş)'lik kısmı, ilgili yıllara ilişkin genel kurul kararları ile 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılları karından olağanüstü yedek akçe olarak ayrılan kısımlardan,  karşılanmıştır. 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılların ilişkin dönem karlarından ayrılan olağanüstü yedek akçeler, Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli A.Ş.  adına, İstanbul Yeminli Mali Müşavirlik Odasına 1244 sicil numarası ile kayıtlı bulunan, Hüseyin Ergin tarafından hazırlanan, 11.03.2020 Tarih ve YMM 1244-324/3259-017 Sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Olağanüstü Yedek Akçe ve İhtiyatlar Tespit Raporu ile tespit edilmiştir.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 
8. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Şirketin 05/06/2020 tarihli ve 2020/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı görüşüldü. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Bağımsız Denetime ilişkin 397. madde hükümleri uyarınca Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının (mali tablolarının) Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS, BOBİ FRS) göre bağımsız denetiminin bu denetim yetkisine sahip olan, Kamu Gözetim Kurumu tarafından yetkilendirilen, Kore Şehitleri Cad. Üsteğmen Mehmet Gönenç Sok. N 3 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde yerleşik 211 039 2234 Vergi Numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 485791 Sicil Numarası ile kayıtlı 0211039223400018 Mersis Numaralı "Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik" tarafından yapılması toplantıya katılan ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 
11. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığı için toplantıya son verildi.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850713


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.073 Değişim: 0,11% Hacim : 32.940 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.049 14.01.2022 Yüksek 2.081
Açılış: 2.071
13,5192 Değişim: -0,46%
Düşük 13,4526 14.01.2022 Yüksek 13,6444
Açılış: 13,582
15,4280 Değişim: -0,99%
Düşük 15,3572 14.01.2022 Yüksek 15,6726
Açılış: 15,5816
790,01 Değişim: -0,67%
Düşük 785,31 14.01.2022 Yüksek 801,20
Açılış: 795,33
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.