KAP ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.05.2023 - 20:47
KAP ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 YILI HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 18.04.2023
Genel Kurul Tarihi 16.05.2023
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - . Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - 03.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Hülya Akyol'un TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması
9 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetim şirketi seçiminin karara bağlanması
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
15 - Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metninin genel kurul onayına sunulması,
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ OGK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 2022 YILI YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ OGK BİLGİLENDİRME METNİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurulu Toplantısı 16.05.2023 Salı günü saat 15.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.05.2023 tarih ve 85392163 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HAKAN ÖZKAN gözetiminde yapılmıştır.
MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Verilen sözlü önergenin görüşülmesi üzerine Toplantı Başkanlığı'na Ersin Bengül, oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Erhan Demirtaş, yazmanlığına Muhsin Danışman'ı, görevlendirmiştir. Toplantı başkanı elektronik ortamda 40.353 adet payın katıldığının bilgisini verdi.
MADDE 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verilmiştir.
MADDE 3. Toplantı Başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre Şirketin 2022 yılına ait Faaliyet Raporu'nun görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporlarının toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, internet sitesinde yayınlanması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporlarının okunmuş sayılması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oy birliği ile kabul edildi.
Katılan pay sahiplerine faaliyet raporu hakkında bilgi verildi.
MADDE 4. Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısımları, PKF ADAY Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi tarafından okundu. Bağımsız Denetçi Raporları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
MADDE 5. Toplantı başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oy birliği ile kabul edildi.
2022 Yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu finansal tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri maddesine geçildi. Alaittin Sılaydin, Ufuk Oltulu, Erman Kendibaşına, Ömürcan Avşar, Hülya Akyol, Kurtuluş Akyüz'ün ayrı ayrı ibraları oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.
MADDE 7. Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu kararı oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 8. 03.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Hülya Akyol'un TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması sonucu yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 9. Şirket tarafından 2022 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
MADDE 10. Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2022 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. Toplantı başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre 2023 yılı için yapılacak bağışların üst sınırın 1.000.000 TL olması oylamaya sunuldu, yapılan oylamada 40.353 ret oyuna karşılık 89.035.474,67 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi için ücretlendirme politikasının okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. yapılan oylamada 40.353 ret oyuna karşılık 89.035.474,67 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE 12. Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2023 tarihli kararına istinaden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2023 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Şirketi olarak PKF ADAY Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 13. Toplantı Başkanı Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Huzur Hakkı olarak aylık net 5.000,00 TL ödenmesini teklif etti. Bu teklif müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri yapılan oylamada 40.353 ret oyuna karşılık 89.035.474,67 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE 14.Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
MADDE 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
MADDE 16. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.12.2022 tarihinde yapmış olduğu 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 2.250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin esas sözleşmemizin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metni, SPK'nun 31.01.2023 tarihli ve E-29833736-110.04.04-32587 sayılı yazısı ile onaylanmıştır .SPK onaylı tadil metni, Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru sonucunda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2023 tarih ve 82850686 sayılı yazısı ekinde onaylanmıştır. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması sonucu yapılan oylama sonucunda 40.353 ret oyuna karşılık 89.035.474,67 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE 17.
Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 YEŞİL YAPI TUTANAK 2022.pdf - Tutanak
EK: 2 YEŞİL YAPI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ 2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.
Yapılan görüşmeler neticesinde
1- Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 16.05.2023 Salı günü saat 15.00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına,
2- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
Toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151823


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.