" />

KAP ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.03.2020 - 16:49
KAP ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 28.02.2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı 09.03.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 31.01.2020
Genel Kurul Tarihi 28.02.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.02.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 numaralı madde tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
3 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2019 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,
4 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 YEŞİL YAPI 2.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLERNDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 YEŞİL YAPI 2.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜMDEM İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 3 YYAPI TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 28.02.2020 TARİHİNDE SAAT 14.00'DA YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 31.01.2020 tarihinde yapılan ve gerekli nisap sağlanamadığından tehir edilen Şirket Olağanüstü Genel Kurulu'nun 2. Toplantısı 28.02.2020 Cuma günü saat 14.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.02.2020 tarih ve 52728057 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 02.02.2020 tarihli 10009 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP ) ile www.yesilgyo.com Internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ( EGKS ) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 232.707.815,00 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 232.707.815,00 adet paydan 1.717.988 adet payın asaleten (1 payın elektronik ortamda katılmıştır) , 1.988.709,5 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 3.706.697,5 TL karşılığı 3.706.697,5 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ilk toplantının 31.01.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının nisabın sağlanamaması nedeniyle yapılamayarak tehir edilmesiyle yapılan ikinci toplantının gerek kanun ve gereakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.01.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00051323833 sayılı izin yazısı doğrultusunda 7inci maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmelerine 1 adet olumsuz oya karşılık 3.706.696,5 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
MADDE 3) Bağımsız Denetçinin seçimi görüşüldü. Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2019 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine 1 adet olumsuz oya karşılık 3.706.696,5 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
MADDE 4) Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi.
İşbu tutanak toplantı yerinde saat 14:40'da düzenlendi ve imzalandı. 28.02.2020
Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru Yazman
Feyyaz Bal Yaşar Altıparmak Ersin Bengül Aslı Çağlayan Pekiyi
Ek.Tadil Metni


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.03.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 YYAPI TOPLANTI TUTANAĞI 28.02.2020.pdf - Tutanak
EK: 2 YYAPI TADİL METNİ 28.02.2020.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 YYAPI HAZİRUN CETVELİ 28.02.2020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
28.02.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET
Ticaret Odası : İstanbul Sicil No : 166863
Şirketimizin 31.01.2020 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen Olağanüstü Genel Kurul 2.Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28.02.2020 Cuma günü saat 14.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, Yeşil Plaza,No:15, Kat: 15,Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.
İşbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.yyapi.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Yönet ile Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na "MKK"dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Genel Kurula şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.yyapi.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı "MKK"dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme "EGKS"den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi 3.Kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek toplantı gününe kadar Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.
Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 numaralı madde tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
3. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2019 yılı hesap dönemi için
denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,
4.Dilekler ve Kapanış.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825639


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0132 Değişim: -0,07%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,0879 Değişim: 0,28%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.574,47 Değişim: 0,51%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.575,08
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.