KAP ***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 19:58
KAP ***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 743.297.879 1.081.539.318 276.018.076 319.597.595
Satışların Maliyeti
31 -594.915.899 -834.582.566 -197.295.095 -295.875.401
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
148.381.980 246.956.752 78.722.981 23.722.194
BRÜT KAR (ZARAR)
148.381.980 246.956.752 78.722.981 23.722.194
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -36.594.091 -13.255.271 -20.252.945 -3.927.864
Pazarlama Giderleri
28,33 -43.252.262 -34.994.842 -18.376.490 -9.649.346
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 32.983.714 50.727.608 6.433.198 18.246.285
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -44.770.090 -24.096.293 -19.003.296 3.931.750
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.749.251 225.337.954 27.523.448 32.323.019
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 7.421.992 170.000 6.359.662 170.000
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -562.637 -1.085.578 -796.601 -66.634
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
63.608.606 224.422.376 33.086.509 32.426.385
Finansman Gelirleri
37 41.098.220 3.059.182 17.276.388 442.128
Finansman Giderleri
37 -86.515.261 -71.814.179 -34.054.235 -27.532.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.191.565 155.667.379 16.308.662 5.336.148
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.477.501 -33.053.115 -10.201.062 -1.605.910
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -11.845.541 -34.575.566 -9.314.423 -1.291.593
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 5.368.040 1.522.451 -886.639 -314.317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.714.064 122.614.264 6.107.600 3.730.238
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.714.064 122.614.264 6.107.600 3.730.238
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41 11.714.064 122.614.264 6.107.600 3.730.238
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,09000000 0,98000000 0,05000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
178.482.520 -286.045.435
Dönem Karı (Zararı)
11.714.064 122.614.264
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 11.714.064 122.614.264
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.149.998 55.640.036
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-20 4.041.897 4.930.892
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.622.508 1.085.578
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.622.508 1.085.578
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
866.138 479.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 866.138 479.166
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
50.000.928 83.965.105
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -33.317.298 -813.654
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 85.510.432 65.161.520
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 4.442.538 -1.967.152
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -6.634.744 21.584.391
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
46 0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
46 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -1.136.457 -34.820.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
117.618.458 -443.299.735
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -57.321.325 18.621
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 226.718.321 -177.454.393
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.278.826 -128.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 229.997.147 -177.325.573
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -6.709.049 -2.386.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -6.709.049 -2.386.380
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
46 -1.612.690 234.145
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -41.929.039 -169.458.988
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 102.436.581 -123.756.220
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -114.928.938 20.294.251
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -739 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -114.928.199 20.294.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 1.931.294 506.135
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 6.266.480 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 6.266.480 0
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
46 -956.712 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -1.046.112 4.059.263
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 4.769.647 4.643.831
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 4.924.080 -13.973.694
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -154.433 18.617.525
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
178.482.520 -265.045.435
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -21.000.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-40.917.148 -23.150.399
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
4 0 -13.402
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.473.272 2.382
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.473.272 2.382
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.390.420 -23.953.033
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -42.384.820 -23.916.146
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -5.600 -36.887
Alınan Faiz
37 0 813.654
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-104.137.477 341.233.991
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
370.857.575 1.919.127.024
Kredilerden Nakit Girişleri
47 370.839.306 1.919.127.024
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
47 18.269 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-420.732.812 -1.507.339.325
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -420.732.812 -1.507.339.325
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -2.069.106 -5.392.188
Ödenen Faiz
37 -85.510.432 -65.161.520
Alınan Faiz
37 33.317.298 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.427.895 32.038.157
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.427.895 32.038.157
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
97.271.072 1.722.654
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
130.698.967 33.760.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 130.698.967 97.271.072
Finansal Yatırımlar
8 63.883.999 6.562.674
Ticari Alacaklar
329.781.571 556.319.922
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
44748 3.278.826 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
45129 326.502.745 556.319.922
Diğer Alacaklar
21.129.248 14.420.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 21.129.248 14.420.199
Türev Araçlar
1.612.690 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
46 1.612.690 0
Stoklar
10 411.104.106 369.175.067
Peşin Ödenmiş Giderler
44.767.071 147.203.652
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 44.767.071 147.203.652
Diğer Dönen Varlıklar
18.596.165 23.520.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 18.596.165 23.520.245
ARA TOPLAM
1.021.573.817 1.214.472.831
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.021.573.817 1.214.472.831
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 13.402 13.402
Maddi Duran Varlıklar
14 97.785.631 59.114.699
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 8.013.731 7.699.941
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
250.732 291.093
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 250.732 291.093
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 531.002 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
106.594.498 67.119.135
TOPLAM VARLIKLAR
1.128.168.315 1.281.591.966
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
457.044.141 7.188.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
457.044.141 7.188.998
Banka Kredileri
47 307.044.141 7.188.998
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
47 150.000.000 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
107.617.887 605.494.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
107.617.887 605.494.159
Banka Kredileri
47 105.061.192 598.761.433
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 2.556.695 6.732.726
Diğer Finansal Yükümlülükler
439.795 421.526
Ticari Borçlar
7 84.481.289 206.044.971
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
45113 0 739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 84.481.289 206.044.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 2.617.070 685.776
Diğer Borçlar
9 8.995.874 2.729.394
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.995.874 2.729.394
Türev Araçlar
46 0 956.712
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.474.498 14.520.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 13.474.498 14.520.610
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 7.360.216 3.128.633
Kısa Vadeli Karşılıklar
716.870 133.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 716.870 133.252
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 154.433
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 0 154.433
ARA TOPLAM
682.747.640 841.458.464
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
682.747.640 841.458.464
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.141.132 22.013.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.141.132 22.013.505
Banka Kredileri
47 14.874.270 21.035.703
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 5.266.862 977.802
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.238.331 955.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.238.331 955.811
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 0 4.837.038
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.379.463 27.806.354
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
704.127.103 869.264.818
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
424.041.212 412.327.148
Ödenmiş Sermaye
30 125.000.000 125.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-110.543 -110.543
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-110.543 -110.543
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -110.543 -110.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 6.949.596 6.949.596
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 280.488.095 114.417.854
Net Dönem Karı veya Zararı
11.714.064 166.070.241
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
424.041.212 412.327.148
TOPLAM KAYNAKLAR
1.128.168.315 1.281.591.966


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
125.000.000 -110.543 4.227.673 28.998.589 109.141.188 267.256.907 0 267.256.907
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
125.000.000 -110.543 4.227.673 28.998.589 109.141.188 267.256.907 0 267.256.907
Transferler
30 2.721.923 106.419.265 -109.141.188 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.933 122.614.264 122.579.331 0 122.579.331
Dönem Karı (Zararı)
30 122.614.264 122.614.264 0 122.614.264
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -34.933 -34.933 0 -34.933
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-21.000.000 -21.000.000 -21.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
125.000.000 -145.476 6.949.596 114.417.854 122.614.264 368.836.238 0 368.836.238
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
125.000.000 -110.543 6.949.596 114.417.854 166.070.241 412.327.148 0 412.327.148
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
125.000.000 -110.543 6.949.596 114.417.854 166.070.241 412.327.148 0 412.327.148
Transferler
30 166.070.241 -166.070.241 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.714.064 11.714.064 0 11.714.064
Dönem Karı (Zararı)
30 11.714.064 11.714.064 0 11.714.064
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
125.000.000 -110.543 6.949.596 280.488.095 11.714.064 424.041.212 0 424.041.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.714.064 122.614.264 6.107.600 3.730.238
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -34.933 0 183.374
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 0 -43.666 0 229.217
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 8.733 0 -45.843
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38 0 8.733 0 -45.843
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -34.933 0 183.374
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.714.064 122.579.331 6.107.600 3.913.612
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.714.064 122.579.331 6.107.600 3.913.612http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212005


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5454 Değişim: 0,10%
Düşük 32,4715 19.06.2024 Yüksek 32,6732
Açılış: 32,5128
34,9809 Değişim: 0,27%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1819
Açılış: 34,8854
2.441,16 Değişim: 0,24%
Düşük 2.431,56 19.06.2024 Yüksek 2.447,34
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.