KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.03.2021 - 18:50
KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 08.02.2021
Genel Kurul Tarihi 09.03.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Büyükdere Caddesi, Yapı Kredi Plaza, D Blok, Konferans Salonu, Levent, Beşiktaş/İstanbul, Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III- 48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesi, "Portföyün İdaresi" başlıklı 9. Maddesinin değiştirilmesi, ve "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 16. maddesinin kaldırılması hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bağış ve Sponsorluk Politikası'nın onaylanması ve Şirket'in 2020 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 9 Mart 2021 tarihinde saat 10:00'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanak Notlarının özeti aşağıda verilmekte olup, ekte ise Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi verilmektedir.
*2020 yılı Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar onaylanmıştır.
* Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III- 48.1 "Gayrimenkul Yden daha yüksek tutarlarla yapılan alım işlemi olmadığı konusunda bilgi verildi.
* Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, 2020 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 207.677,68 TL tutarındaki karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi ve geçmiş yıllar zararları dolayısıyla kar payı dağıtımı yapılmaması TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara göre 1.540.396,00 TL ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ise geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi ve ekli kar dağıtım tablosu oy birliği ile kabul edildi.
*Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir.
*Yönetim Kurulu üye sayısı 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak belirlenmiş ve Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. Gökhan ERÜN, Sn. Ahmet Fadıl ASHABOĞLU, Sn. Selim KORAY, Sn. Orhun KARTAL, Sn. Erhan ADALI, Sn. Vehbi Ergin ÖZTÜRK ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise M. Sait TOSYALI, Sn. Kutsan ÇELEBİCAN ve Sn. Özgür MUNGAN, 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmişlerdir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili izin yazılarına istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci, "Portföy İdaresi" başlıklı 9'uncu maddelerinin ve "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 16'ncı maddesinin tadil edilmesi ile ilgili teklif ilgili kurumlar tarafından uygun görüldüğü şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
*Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine her biri için yıllık brüt 127.200 TL (Yüzyirmiyedibinikiyüz Türk Lirası), diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 62.400TL (Atmışikibindörtyüz Türk Lirası) ücret ödenmesini ve bu ücretin işbu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılması kabul edilmiştir.
*Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması kabul edilmiştir.
*2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,2'si (bindeiki) olması teklifi ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bağış ve Sponsorluk Politikası oybirliği ile kabul edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 YK Koray_ToplantıTutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 YK Koray_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 9 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916630


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7710 Değişim: 1,54%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,7875
Açılış: 32,2736
35,0914 Değişim: 0,54%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1004
Açılış: 34,9034
2.456,98 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.460,26
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.