KAP ***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

08.03.2021 - 19:05
KAP ***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/02/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
08/02/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Tarih
04/03/2021
Saati
10:00:00
Adresi
Yapı Kredi Plaza D Blok Kat:17 Levent Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem
08/02/2021 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanı olarak Erdinç Tetik?in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Hasan Sadi?yi ve Tutanak Yazmanlığına ise Kerem Kaşıtoğlu?nu atadı. Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, toplantıda Yönetim Kurulu üyesi olarak Bozkurt Çöteli ve Bağımsız Denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi?ni temsilen Buket Tangör?ün hazır bulunduğunu bildirdi. 2. Şirket Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2020 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin hazırladığı denetim raporu özeti okundu. 4. 2020 yılı faaliyet dönemine ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri ve TFRS?ye göre hazırlanan finansal tablolar okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan finansal tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2020 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 600.200 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul?un bilgisine sunuldu. 5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul?un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler. 6. Yönetim Kurulu?nun önerdiği üzere, 2020 yılı kârından her nev?i mükellefiyetler ayrıldıktan sonra toplam 97.847.351 TL?nin dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. 7. Yönetim Kurulu?nun Şirketin 31.916.695 TL ödenmiş sermayesinin, 97.223.256,20-TL?si sermaye yedeklerinden ve 860.048,80 TL?si ise olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle toplam 98.083.305,00 TL artırılarak 130.000.000-TL?ye yükseltilmesine ve buna bağlı olarak esas sözleşmenin `Sermaye? başlıklı 7. maddesi ile `Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması? başlıklı 10. Maddesinin Ticaret Bakanlığı?nın 02.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061919397 sayılı izni çerçevesinde aşağıdaki şekilde değiştirilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi. YENİ METİNLER: Madde 7: SERMAYE Şirket?in sermayesi 130.000.000 TL?dır. İşbu sermaye, beheri 1 TL nominal değerde olmak üzere tamamı nama yazılı 130.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin 31.916.695 TL sermayesinin tamamı ortaklarca muvazaadan ari olarak ödenmiş ve karşılanmıştır. Bu kez arttırılan 98.083.305TL?nin 97.223.256,20 TL?si sermaye yedeklerinden ve 860.048,80 TL?si ise olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır. Sermaye taahhüt borçlarının ödeme zamanları, Yönetim Kurulu?nun alacağı kararlar çerçevesinde belirlenecektir. Bununla birlikte, Yönetim Kurulu, alacağı karar çerçevesinde daha önce belirlemiş olduğu tarihten önce de pay sahiplerinden sermaye taahhüt borçlarını ödemelerini isteyebilir. Sermaye taahhüt borçlarını zamanında ödemeyen pay sahipleri, ilgili mevzuatta öngörülen en yüksek oranda temerrüt faizi ödemekle yükümlü olacaktır. Bunun yanı sıra, talep edilen taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu?nda yazılı diğer müeyyideleri uygulamaya yetkili olacaktır. Bazı pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmaması durumunda rüçhan haklarını kullanmak istemeyen pay sahipleri tarafından alınmayan paylar, diğer pay sahiplerine payları oranında teklif edilecektir. İşbu Esas Sözleşme? deki diğer düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, pay sahibi tarafından kullanılmayan rüçhan haklarına ilişkin karar alma yetkisi Yönetim Kurulu?na aittir. Şirketin payları nama yazılıdır. Bedelleri tamamen ödenmemiş veya ödenmiş olmakla beraber henüz pay senetleri basılmamış olan payların devri, yazılı devir beyanı ile olur. Birden fazla payı temsilen pay senedi çıkarılabilir. Bedeli tamamen ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz. Madde 10: ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu?nun uygunluk görüşünü almak kaydıyla, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir. Şirket?in kendi paylarını talep etmesi halinde, Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında 5 (Beş) yıllık dönem için sermayenin %10?una kadar tutarda Şirket paylarının, ilgili paylara ilişkin olarak Şirket ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan, bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri, halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesinin her ikisine birlikte sahip olan aracı kurumlar veya mevduat kabul etmeyen bankalardan herhangi birinin belirleyeceği fiyatın en az %90?ı ile en fazla %105?i arasında bir bedel karşılığında Şirket tarafından rehin olarak kabul ve/veya iktisap edilebilmesi için gerekli tüm işlemlerin yapılması bakımından yetkilidir. Yukarıda belirtilen beş yıllık sürenin sona ermesini takiben, Genel Kurul, Yönetim Kurulu?nu, Kanun?da belirtilen oranda Şirket paylarının Şirket tarafından rehin olarak kabul edilebilmesi veya iktisap edilebilmesi için en fazla beş yıllık bir süre için iktisap veya rehin olarak kabul edilecek payların itibarî değer sayılarını, toplam itibarî değerlerini ve söz konusu paylara ödenebilecek bedelin alt ve üst sınırını göstermek suretiyle yetkilendirilebilir. Bununla birlikte, Şirket tarafından işbu Maddede belirtildiği şekilde iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifi, en az çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olmalıdır. Ayrıca, Şirket sadece bedellerinin tümü ödenmiş bulunan Şirket paylarını iktisap edebilir. 8. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim neticesinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 4 olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine, 48859256704 T.C. Kimlik numaralı Sn. Gökhan Erün, 56176425208 T.C. kimlik numaralı Sn. Nurgün Eyüboğlu, 40345523444 T.C. kimlik numaralı Sn. Erhan Adalı?ın ve 43945055094 T.C. Kimlik numaralı Sn. Bozkurt Çöteli?nin 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, toplantıya katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisinin gördüğünü belirtti. 9. 2020 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısı ile yapılan ödemeler hariç herhangi bir menfaat sağlanmadığı bilgisi verildi. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve ayrıca her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin Genel Kurul?da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi. 10. Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Süleyman Seba Cad. BJK Plaza N48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü?ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin seçiminin onaylanmasına ve ilgili şirket ile sözleşme imzalanmasına oy birliği ile karar verildi. 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket?in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği karar verildi. 12. Türk Ticaret Kanunu?nun (TTK) 505?nci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi kapsamında mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar TTK ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma aracı çıkarılması ve hükümleriyle şartlarının saptanması yetkisinin 15 ay süre ile Yönetim Kurulu?na bırakılmasına oy birliği ile karar verildi. 13. Şirket yönetimine başarı temennisinde bulunuldu.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Yapı Kredi Faktoring A.Ş.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu 04 Mart 2021 Perşembe günü saat 10:00'da Yapı Kredi Plaza, D Blok Kat:17 Levent-Beşiktaş-İstanbul adresinde gerçekleşmiş olup toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.  

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916227


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.345 Değişim: 1,62% Hacim : 132.323 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.200 20.02.2024 Yüksek 9.351
Açılış: 9.239
30,9195 Değişim: 0,03%
Düşük 30,8591 21.02.2024 Yüksek 30,9590
Açılış: 30,9102
33,4429 Değişim: -0,02%
Düşük 33,3775 21.02.2024 Yüksek 33,5513
Açılış: 33,4481
2.012,26 Değişim: 0,01%
Düşük 2.008,08 21.02.2024 Yüksek 2.014,56
Açılış: 2.012,03
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.