KAP ***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

07.03.2024 - 22:24
KAP ***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Yapı Kredi gerçekleştirdiği paydaş analizleriyle öncelikli ÇSY konularını ve buna bağlı risk ve fırsatlarını belirlemiştir. 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Vizyon, Misyon, Strateji ve Değerler, sayfa 30-31 Sürdürülebilirlik Yönetimi, sayfa 74-77 Öncelikli Konular, sayfa 97-99 Risk Yönetimi, sayfa 104-117 Trendler, Sektöre Etkileri ve Yapı Kredi’nin Yanıtı, sayfa 82-93
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Yönetim Kurulu onaylı ÇSY politikaları kurumsal internet sitesinde kamuyla paylaşılmıştır. Kurumsal İnternet Sitesi - Etik İlkeler ve Politikalar: https://www.yapikrediinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/A-Ilkeler-ve-Politikalar/292/1915/0
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Sorumlu ve Sürdürülebilir Finans, sayfa 122-127 Çevresel Etki Yönetimi, sayfa 128-135 Toplumsal Katkı, sayfa 136-143 Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri Raporlama Endeksi, sayfa 564-577
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu Yapı Kredi Sürdürülebilirlik Komitesi, Sürdürülebilirlik Birimi ve sürdürülebilirlik çalışma gruplarının görevleri entegre faaliyet raporu aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Yönetim Kurulu ve Komiteler, Sürdürülebilirlik Komitesi, sayfa 58-69, 75-76 Sürdürülebilirlik Yönetimi, sayfa 74-77
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Sürdürülebilirlik konusundaki gelişmeleri izlemek ve yönlendirmek için yılda dört kez toplanan Sürdürülebilirlik Komitesi, gerçekleştirdiği çalışmalarını her yıl düzenli olarak İcra Komitesi’ne ve Yönetim Kurulu’na sunmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Yönetim Kurulu ve Komiteler Sürdürülebilirlik Komitesi, sayfa 58-69, 75-76
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Yapı Kredi belirlediği kısa ve uzun vadeli hedeflerini oluşturduğu eylem planları doğrultusunda gerçekleştirmeyi amaçlamakta ve bu eylem planlarını entegre faaliyet raporu aracılığıyla kamuyla paylaşmaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Sürdürülebilirlik Yönetimi, sayfa 74-77, Çevresel Etki Yönetimi, sayfa 128-135 Trendler, Sektöre Etkileri ve Yapı Kredi’nin Yanıtı, sayfa 82-93 Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri Raporlama Endeksi, 564-577
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Yapı Kredi ÇSY hedefleri doğrultusunda belirlediği Kilit Performans Göstergelerine ulaşma düzeyini her yıl entegre faaliyet raporu aracılığıyla kamuya açıklamaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Çevresel Etki Yönetimi, sayfa 128-135, Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri Raporlama Endeksi, 564-577
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Yapı Kredi hem kendi iş süreçlerine entegre ettiği sürdürülebilirlik yaklaşımıyla hem de sunduğu sürdürülebilir ürün ve hizmetlerle sürdürülebilirlik performansını iyileştirici birçok faaliyet gerçekleştirmekte ve bunları entegre faaliyet raporu aracılığıyla açıklamaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Sürdürülebilirlik Yönetimi, sayfa 74-77 Sorumlu ve Sürdürülebilir Finans, sayfa 122-127 Çevresel Etki Yönetimi, sayfa 128-135
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Yapı Kredi 2019 yılından bu yana sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgileri anlaşılır ve şeffaf bir şekilde entegre faaliyet raporlarında yayımlamaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Sürdürülebilirlik Yönetimi, sayfa 74-77 Sorumlu ve Sürdürülebilir Finans, sayfa 122-127 Çevresel Etki Yönetimi, sayfa 128-135
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Yapı Kredi sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı (SKA) rehber almakta ve öncelikli konuları ile ilişkilendirmektedir. 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Öncelikli Konular, sayfa 97-99
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY konularında Yapı Kredi aleyhine açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Hukuki Açıklamalar, sayfa 286
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Bağımsız Güvence Beyanı
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Yapı Kredi, 2016 yılında çevresel etkilerini sistematik bir şekilde yönetmek amacıyla, genel müdürlük binalarını ISO 14001 sertifikası ile belgelendirerek Çevre Yönetimi Sistemi’ni (ÇYS) kurmuştur ve iştirakler ve şubelerine yaygınlaştırarak uygulamaya devam etmektedir. 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Çevresel Etki Yönetimi, sayfa 128-135
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Rapor Hakkında, sayfa 6 Raporlama Kılavuzu, sayfa 582-595
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Yapı Kredi genel müdürünün, genel müdür yardımcılarının ve ilgili sürdürülebilirlik çalışanlarının performans hedeflerinde çevresel sürdürülebilirlik hedefleri yer almaktadır. Bu hedefler 2023 CDP İklim Değişikli ve Su Güvenliği raporlarında kamuya açıklanmıştır. 2023 CDP İklim Değişikliği Raporu: https://assets.yapikredi.com.tr/WebSite/_assets/pdf/en/corporate-social-responsibility/CDP-climate-change-programme-response-2023.pdf 2023 CDP Su Güvenliği Raporu: https://assets.yapikredi.com.tr/WebSite/_assets/pdf/en/corporate-social-responsibility/CDP-water-security-programme-response-2023.pdf
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Yapı Kredi öncelikli olarak belirlediği çevresel sorunları kendi iş hedeflerine ve stratejisine entegre etmekte ve bunu kamuya entegre faaliyet raporu aracılığıyla açıklamaktadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Sorumlu ve Sürdürülebilir Finans, sayfa 122-127
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Sorumlu ve Sürdürülebilir Finans, sayfa 122-127 Çevresel Etki Yönetimi, sayfa 128-135 Yapı Kredi Sorumlu Satın Alma Politikası: https://www.yapikrediinvestorrelations.com/tr/images/pdf/etikilkeler/2020/yk_sorumlu_satin_alma_politikasi.pdf
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Yapı Kredi, çevre konusunda ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yaptığı iş birliklerini entegre faaliyet raporunda açıklamıştır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Paydaş İlişkileri, sayfa 100-103
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Yapı Kredi çevresel performans göstergelerini entegre faaliyet raporunun performans tabloları bölümünde geçtiğimiz üç yıl ile karşılaştırılabilir şekilde kamuya açıklamıştır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Çevresel Etki Yönetimi, sayfa 128-135 Performans Tabloları, sayfa 558-563
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Raporlama Kılavuzu, sayfa 582-595
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Performans Tabloları, sayfa 558-563
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Yapı Kredi, hem operasyonel hem de kredilendirme faaliyetleri kapsamında çevresel etkilerini azaltmak amacıyla kısa ve uzun vadeli hedeflerini ve bu hedeflerin ilerleme durumunu entegre faaliyet raporunda kamuyla paylaşmıştır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Sorumlu ve Sürdürülebilir Finans, sayfa 122-127 Çevresel Etki Yönetimi, sayfa 128-135
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Yapı Kredi sorumlu ve sürdürülebilir finans anlayışıyla iklim krizi ile mücadelede stratejisini oluşturmuş ve bu doğrultuda planladığı eylemleri entegre faaliyet raporu ve CDP İklim Değişikliği raporu aracılığıyla kamuya açıklamıştır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Trendler, Sektöre Etkileri ve Yapı Kredi’nin Yanıtı - İklim Krizi, sayfa 87-93 Sorumlu ve Sürdürülebilir Finans, sayfa 122-127 Çevresel Etki Yönetimi, sayfa 128-135 2023 CDP İklim Değişikliği Raporu: https://assets.yapikredi.com.tr/WebSite/_assets/pdf/en/corporate-social-responsibility/CDP-climate-change-programme-response-2023.pdf
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Yapı Kredi’de finansman sağlanacak proje ve yatırımların çevresel ve sosyal risklerini belirlemek, önlemek veya en aza indirmek için 2017 yılından bu yana ulusal mevzuat ve Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporati on-IFC) Çevresel ve Sosyal Performans Standartları’nı esas alan ÇSRD (Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme) Sistemi uygulanmaktadır. ÇSRD Sistemi ile ilgili detaylar entegre faaliyet raporunda ve Yapı Kredi Çevresel ve Sosyal Politikası'nda kamuya açıklanmıştır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Sorumlu ve Sürdürülebilir Finans, sayfa 122-127 Çevresel Etki Yönetimi, sayfa 128-135 Yenilikçi Bankacılık, sayfa 144- 211 Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri Raporlama Endeksi, sayfa 564-577 Yapı Kredi Çevresel ve Sosyal Politikası: https://www.yapikrediinvestorrelations.com/tr/images/pdf/etikilkeler/2020/yk_cevresel_ve_sosyal_politika.pdf
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Yapı Kredi, satın alma süreçlerinde de sorumlu bir şekilde hareket etmeyi ve sürdürülebilir değer yaratma ilkesini tüm tedarik zincirine yaymayı amaç edinmiştir. Bu kapsamdan hareketle 2016 yılından bu yana Sorumlu Satın Alma Politikası'nı uygulamaktadır. Yapı Kredi Sorumlu Satın Alma Politikası: https://www.yapikrediinvestorrelations.com/tr/images/pdf/etikilkeler/2020/yk_sorumlu_satin_alma_politikasi.pdf
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Çevresel Etki Yönetimi, sayfa 128-135
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Performans Tabloları, sayfa 558-563
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Çevresel Etki Yönetimi, sayfa 128-135 Performans Tabloları, sayfa 558-563
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Yapı Kredi 2023 yılı %100 yenilenebilir enerji kullanımı hedefini gerçekleştirmiş ve elektrik tüketiminin %100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamıştır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Çevresel Etki Yönetimi, sayfa 128-135 Performans Tabloları, sayfa 558-563
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Çevresel Etki Yönetimi, sayfa 128-135 Performans Tabloları, sayfa 558-563
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Çevresel Etki Yönetimi, sayfa 128-135
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Performans Tabloları, sayfa 558-563 2023 CDP Su Güvenliği Raporu: https://assets.yapikredi.com.tr/WebSite/_assets/pdf/en/corporate-social-responsibility/CDP-water-security-programme-response-2023.pdf
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Yapı Kredi’nin operasyonel faaliyetleri herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olmamakla beraber, Banka 2021 yılında gölge karbon fiyatlaması uygulamasına geçmiştir. 2023 CDP İklim Değişikliği Raporu: https://assets.yapikredi.com.tr/WebSite/_assets/pdf/en/corporate-social-responsibility/CDP-climate-change-programme-response-2023.pdf
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Çevresel Etki Yönetimi, sayfa 128-135
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Yapı Kredi’nin operasyonel faaliyetleri herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olmamakla beraber, Banka 2021 yılında gölge karbon fiyatlaması uygulamasına geçmiştir. 2023 CDP İklim Değişikliği Raporu: https://assets.yapikredi.com.tr/WebSite/_assets/pdf/en/corporate-social-responsibility/CDP-climate-change-programme-response-2023.pdf
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Sorumlu ve Sürdürülebilir Finans, sayfa 122-127 Çevresel Etki Yönetimi, sayfa 128-135 Performans Tabloları, sayfa 558-563 2023 CDP İklim Değişikliği Raporu: https://assets.yapikredi.com.tr/WebSite/_assets/pdf/en/corporate-social-responsibility/CDP-climate-change-programme-response-2023.pdf 2023 CDP Su Güvenliği Raporu: https://assets.yapikredi.com.tr/WebSite/_assets/pdf/en/corporate-social-responsibility/CDP-water-security-programme-response-2023.pdf
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Yapı Kredi İnsan Hakları Beyanı 2016 yılından bu yana uygulanmakta ve kurumsal internet sitesinde kamuyla paylaşılmakatadır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Risk Yönetimi - İnsan Hakları Riskleri, sayfa 117 Bağımsız Güvence Beyanı Yapı Kredi İnsan Hakları Beyanı: https://www.yapikrediinvestorrelations.com/tr/images/pdf/etikilkeler/yk_insan_haklari_beyani.pdf
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Yetenekli ve İşine Bağlı Çalışanlar, sayfa 226-235 Yapı Kredi İnsan Hakları Beyanı: https://www.yapikrediinvestorrelations.com/tr/images/pdf/etikilkeler/yk_insan_haklari_beyani.pdf
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Risk Yönetimi - İnsan Hakları Riskleri, sayfa 117 Yapı Kredi İnsan Hakları Beyanı: https://www.yapikrediinvestorrelations.com/tr/images/pdf/etikilkeler/yk_insan_haklari_beyani.pdf Yapı Kredi Sorumlu Satın Alma Politikası: https://www.yapikrediinvestorrelations.com/tr/images/pdf/etikilkeler/2020/yk_sorumlu_satin_alma_politikasi.pdf
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Risk Yönetimi - İnsan Hakları Riskleri, sayfa 117 Yapı Kredi İnsan Hakları Beyanı: https://www.yapikrediinvestorrelations.com/tr/images/pdf/etikilkeler/yk_insan_haklari_beyani.pdf Yapı Kredi Sorumlu Satın Alma Politikası: https://www.yapikrediinvestorrelations.com/tr/images/pdf/etikilkeler/2020/yk_sorumlu_satin_alma_politikasi.pdf
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Yetenekli ve İşine Bağlı Çalışanlar, sayfa 226-235 Yapı Kredi İnsan Hakları Beyanı: https://www.yapikrediinvestorrelations.com/tr/images/pdf/etikilkeler/yk_insan_haklari_beyani.pdf
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Etik ve Uyum, sayfa 94-96 Yapı Kredi İnsan Hakları Beyanı: https://www.yapikrediinvestorrelations.com/tr/images/pdf/etikilkeler/yk_insan_haklari_beyani.pdf Yapı Kredi Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri: https://www.yapikrediinvestorrelations.com/tr/images/pdf/etikilkeler/2021/YKB_Etik_Kurallar_ve_Calisma_Ilkeleri.pdf Yapı Kredi İhbar Politikası: https://www.yapikrediinvestorrelations.com/tr/images/pdf/etikilkeler/Yapi_Kredi_ihbar_politikasi.pdf
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Yetenekli ve İşine Bağlı Çalışanlar 226-235, sayfa 216-225 Performans Tabloları, 558-563
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Yapı Kredi İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası: https://www.yapikrediinvestorrelations.com/tr/images/pdf/etikilkeler/2021/yk_is_sagligi_ve_guvenligi_politikasi.pdf
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: İş Sağlığı ve Güvenliği, sayfa 233 Performans Tabloları, sayfa 558-563
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi, sayfa 223-225 Yapı kredi Kişisel Verilerin Korunması - Kurum Politikası: https://www.yapikrediinvestorrelations.com/tr/images/pdf/etik-prensipler/Yapi_Kredi_Kisisel_Verilerin_Korunmasi-Kurum_Politikasi.pdf
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Etik ve Uyum, sayfa 94-96 Yapı Kredi Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri: https://www.yapikrediinvestorrelations.com/tr/images/pdf/etikilkeler/2021/YKB_Etik_Kurallar_ve_Calisma_Ilkeleri.pdf
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Toplumsal Katkı, sayfa 136-143
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Sürdürülebilirlik Yönetimi, sayfa 74-77 Etik ve Uyum, sayfa 94-96 Risk Yönetimi, sayfa 104-117 Sorumlu ve Sürdürülebilir Finans, sayfa 122-127 Çevresel Etki Yönetimi, sayfa 128-135 Performans Tabloları, sayfa 558-563
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Müşteri Deneyimi, sayfa 216-219 Yapı Kredi Müşteri Memnuniyeti Politikası: https://www.yapikredi.com.tr/memnuniyetiniz-icin-buradayiz/musteri-memnuniyet-yaklasimimiz
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Paydaş İlişkileri, sayfa 100-103 Paydaşlar ve İşbirlikleri metni: https://www.yapikredi.com.tr/yapi-kredi-hakkinda/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-yaklasimimiz/paydaslar-ve-isbirlikleri
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) vb. uluslararası raporlama standartları benimsenmiştir. 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Rapor Hakkında, sayfa 6 Sürdürülebilirlik Yönetimi, sayfa 74-77 GRI İçerik Endeksi
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Yapı Kredi Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri (UNPRB), Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri, İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD), Biyoçeşitlilik için Finans Taahhüdü, Net-Sıfır Bankacılık Birliği (NZBA) vb. sürdürülebilirlikle bağlantılı prensiplere imzacı ve destekçi olmuştur. 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Sürdürülebilirlik Yönetimi, sayfa 74-77 Paydaş İlişkileri, sayfa 100-103 Hazine Yönetimi, sayfa 192-197 Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri Raporlama Endeksi, sayfa 564-577 UN Global Compact ve WEPs Raporlama Endeksi, sayfa 580-581
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Yapı Kredi Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ESG Endeksi, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi vb. endekslerde yer almıştır. 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Sürdürülebilirlik Yönetimi, sayfa 74-77
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, sayfa 258-265 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, sayfa 266-274
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu: Sürdürülebilirlik Yönetimi, sayfa 74-77 Toplumsal Katkı, sayfa 136-143http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256577


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,6099 Değişim: 0,34%
Düşük 32,4470 22.04.2024 Yüksek 32,6378
Açılış: 32,5004
34,7425 Değişim: 0,15%
Düşük 34,5012 22.04.2024 Yüksek 34,8183
Açılış: 34,6901
2.497,93 Değişim: -0,06%
Düşük 2.491,35 22.04.2024 Yüksek 2.506,13
Açılış: 2.499,53
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.