KAP ***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

24.10.2023 - 08:04
KAP ***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.588.628 1.877.188 -837.989 20.546 7.867.243 1.433.581 -2.059.517 32.464.808 1.639.954 10.489.758 63.488.188 1.018 63.489.206
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 1.588.628 1.877.188 -837.989 20.546 7.867.243 1.433.581 -2.059.517 32.464.808 1.639.954 10.489.758 63.488.188 1.018 63.489.206
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.033.922 -246.581 2.711 1.686.331 6.663.883 3.576.987 35.315.448 50.032.701 429 50.033.130
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
828 -359 469 469
Kar Dağıtımı
18.763 9.470.995 -10.489.758 -1.000.000 -92 -1.000.092
Dağıtılan Temettü
-1.000.000 -1.000.000 -92 -1.000.092
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.763 9.470.995 -9.489.758 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.608.219 4.911.110 -1.084.570 23.257 9.553.574 8.097.464 1.517.470 41.935.444 1.639.954 35.315.448 112.521.358 1.355 112.522.713
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.608.754 4.912.389 -2.967.272 21.154 10.697.853 7.771.069 -128.486 40.956.310 1.639.954 52.744.689 126.260.402 1.537 126.261.939
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 1.608.754 4.912.389 -2.967.272 21.154 10.697.853 7.771.069 -128.486 40.956.310 1.639.954 52.744.689 126.260.402 1.537 126.261.939
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.603.368 -95.130 99.588 6.352.089 -9.093.273 -3.703.453 48.702.204 43.865.393 988 43.866.381
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
15.547 15.547 15.547
Kar Dağıtımı
36.295 44.797.394 -52.744.689 -7.911.000 -191 -7.911.191
Dağıtılan Temettü
-7.911.000 -7.911.000 -191 -7.911.191
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
36.295 44.797.394 -44.833.689 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.660.596 6.515.757 -3.062.402 120.742 17.049.942 -1.322.204 -3.831.939 85.753.704 1.639.954 48.702.204 162.230.342 2.334 162.232.676


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.035.827.720 1.183.473.598 2.219.301.318 598.898.078 842.894.388 1.441.792.466
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2.1,2 158.674.656 191.502.469 350.177.125 99.977.185 143.814.354 243.791.539
Teminat Mektupları
3.1.2.2 147.129.820 121.841.499 268.971.319 88.883.239 92.489.465 181.372.704
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.406.013 1.927.227 3.333.240 1.399.840 1.363.690 2.763.530
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
51.282.877 118.477.982 169.760.859 27.620.393 90.217.924 117.838.317
Diğer Teminat Mektupları
94.440.930 1.436.290 95.877.220 59.863.006 907.851 60.770.857
Banka Kredileri
0 1.772.732 1.772.732 0 864.879 864.879
İthalat Kabul Kredileri
1.772.732 1.772.732 864.879 864.879
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
1.004.710 46.781.398 47.786.108 327.114 32.872.689 33.199.803
Belgeli Akreditifler
1.004.710 46.773.104 47.777.814 327.114 32.867.948 33.195.062
Diğer Akreditifler
8.294 8.294 4.741 4.741
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
8.500 8.500 3.888 3.888
Diğer Garantilerimizden
10.540.126 13.088.716 23.628.842 10.766.832 9.553.300 20.320.132
Diğer Kefaletlerimizden
8.009.624 8.009.624 8.030.133 8.030.133
TAAHHÜTLER
539.335.043 79.713.807 619.048.850 240.615.994 69.021.644 309.637.638
Cayılamaz Taahhütler
3.1.1 515.270.837 32.212.290 547.483.127 223.708.638 36.562.938 260.271.576
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
121.690 30.329.823 30.451.513 1.733.733 33.384.992 35.118.725
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
82.275.907 837.694 83.113.601 51.038.011 2.453.898 53.491.909
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
8.434.458 8.434.458 5.482.867 5.482.867
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
955 955 449 449
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
344.757.092 344.757.092 136.756.258 136.756.258
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
60.796 60.796 43.402 43.402
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
79.619.939 1.044.773 80.664.712 28.653.918 724.048 29.377.966
Cayılabilir Taahhütler
24.064.206 47.501.517 71.565.723 16.907.356 32.458.706 49.366.062
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
24.064.206 47.046.033 71.110.239 16.907.356 32.139.482 49.046.838
Diğer Cayılabilir Taahhütler
455.484 455.484 319.224 319.224
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
337.818.021 912.257.322 1.250.075.343 258.304.899 630.058.390 888.363.289
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
23.750.000 65.005.181 88.755.181 28.910.141 93.889.994 122.800.135
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.422.245 4.422.245 270.141 4.747.536 5.017.677
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
23.750.000 60.582.936 84.332.936 28.640.000 89.142.458 117.782.458
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
314.068.021 847.252.141 1.161.320.162 229.394.758 536.168.396 765.563.154
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
17.162.567 24.108.820 41.271.387 13.518.027 17.221.478 30.739.505
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
14.050.478 7.298.391 21.348.869 12.690.957 3.178.448 15.869.405
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.112.089 16.810.429 19.922.518 827.070 14.043.030 14.870.100
Para ve Faiz Swap İşlemleri
284.070.404 605.597.612 889.668.016 159.881.223 363.392.172 523.273.395
Swap Para Alım İşlemleri
1.031.411 219.662.218 220.693.629 5.018.738 133.689.633 138.708.371
Swap Para Satım İşlemleri
150.535.993 74.941.526 225.477.519 102.529.485 37.799.517 140.329.002
Swap Faiz Alım İşlemleri
66.251.500 155.496.934 221.748.434 26.166.500 95.951.511 122.118.011
Swap Faiz Satım İşlemleri
66.251.500 155.496.934 221.748.434 26.166.500 95.951.511 122.118.011
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.364.395 17.057.634 18.422.029 47.884.306 63.887.163 111.771.469
Para Alım Opsiyonları
865.250 757.266 1.622.516 47.748.901 5.573.894 53.322.795
Para Satım Opsiyonları
499.145 1.120.583 1.619.728 135.405 53.338.749 53.474.154
Faiz Alım Opsiyonları
9.476.632 9.476.632 3.890.663 3.890.663
Faiz Satım Opsiyonları
5.703.153 5.703.153 1.083.857 1.083.857
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0
Futures Para İşlemleri
6.629.429 6.170.106 12.799.535 1.303.006 1.217.241 2.520.247
Futures Para Alım İşlemleri
6.629.429 6.629.429 1.015.119 229.092 1.244.211
Futures Para Satım İşlemleri
6.170.106 6.170.106 287.887 988.149 1.276.036
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
4.841.226 194.317.969 199.159.195 6.808.196 90.450.342 97.258.538
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.465.294.165 862.471.009 3.327.765.174 1.537.205.735 583.697.705 2.120.903.440
EMANET KIYMETLER
1.009.724.757 98.281.410 1.108.006.167 253.387.513 57.908.696 311.296.209
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
894.618.611 35.809.326 930.427.937 170.680.657 19.001.079 189.681.736
Emanete Alınan Menkul Değerler
12.326.930 60.444.705 72.771.635 13.557.096 37.775.004 51.332.100
Tahsile Alınan Çekler
80.878.606 96.370 80.974.976 54.920.770 115.121 55.035.891
Tahsile Alınan Ticari Senetler
21.842.466 1.536.858 23.379.324 14.170.846 747.138 14.917.984
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
313.386 313.386 215.011 215.011
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 80.765 138.909 58.144 55.343 113.487
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.416.451.654 315.091.784 1.731.543.438 1.236.921.247 218.585.378 1.455.506.625
Menkul Kıymetler
133.992.496 771.648 134.764.144 134.030.581 527.277 134.557.858
Teminat Senetleri
22.205.176 2.963.370 25.168.546 21.997.777 1.901.842 23.899.619
Emtia
5.864 5.864 5.912 5.912
Varant
0 0
Gayrimenkul
647.530.283 4.116.003 651.646.286 471.940.839 2.545.435 474.486.274
Diğer Rehinli Kıymetler
612.717.835 307.191.999 919.909.834 608.946.138 213.577.502 822.523.640
Rehinli Kıymet Alanlar
48.764 48.764 33.322 33.322
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
39.117.754 449.097.815 488.215.569 46.896.975 307.203.631 354.100.606
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.501.121.885 2.045.944.607 5.547.066.492 2.136.103.813 1.426.592.093 3.562.695.906


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
45.660.847 28.961.095
Alınan Faizler
103.093.086 58.951.764
Ödenen Faizler
-85.741.219 -32.448.739
Alınan Temettüler
42.545 86.809
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33.048.757 14.665.083
Elde Edilen Diğer Kazançlar
34.270.338 15.399.199
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
6.787.165 3.580.733
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-31.614.955 -13.610.721
Ödenen Vergiler
-7.593.326 -13.275.623
Diğer
-6.631.544 -4.387.410
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
119.900.159 -6.665.046
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
218.554 -212.202
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-63.286.492 -45.075.067
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-212.994.026 -169.997.123
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-20.642.098 -27.008.330
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
12.311.015 10.610.349
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
281.107.331 201.780.292
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
18.757.621 11.638.401
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
123.990.348 -8.092.290
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-19.562.094 19.690.924
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
165.561.006 22.296.049
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-76.443.982 -31.004.897
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-25.016
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
1.040.675
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.426.351 -819.627
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
96.479 678.309
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-21.799.651 -23.451.964
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.654.053 10.242.992
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-65.294.360 -26.145.495
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
4.325.848 7.475.229
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-21.794.252 -385.944
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
61.521.170 21.850.522
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-74.641.760 -20.933.710
Temettü Ödemeleri
-7.911.191 -1.000.092
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-762.471 -302.664
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
38.859.992 24.663.613
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
106.182.764 15.568.821
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
129.110.338 103.318.275
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
235.293.102 118.887.096


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
48.703.192 35.315.877
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-4.836.811 14.717.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.607.826 2.790.052
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.748.858
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-421.716 -396.414
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
109.843 2.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.919.699 -565.103
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.444.637 11.927.201
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.352.089 1.686.331
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-12.248.187 9.006.734
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-267.844 5.601.696
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-4.489.526 -715.580
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-14.657
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.223.488 -3.651.980
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.866.381 50.033.130


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
193.047.659 251.045.445 444.093.104 117.836.504 176.266.279 294.102.783
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 115.057.816 209.783.507 324.841.323 45.589.087 148.987.880 194.576.967
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
105.690.161 167.408.745 273.098.906 35.736.573 117.094.330 152.830.903
Bankalar
1.4 7.636.153 39.081.681 46.717.834 7.534.842 32.310.175 39.845.017
Para Piyasalarından Alacaklar
1.4.2 1.795.237 4.187.963 5.983.200 2.461.599 53.158 2.514.757
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-63.735 -894.882 -958.617 -143.927 -469.783 -613.710
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 867.514 1.126.967 1.994.481 1.517.569 753.326 2.270.895
Devlet Borçlanma Senetleri
503.141 503.141 365.229 365.229
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
410.869 410.869 1.485.674 1.485.674
Diğer Finansal Varlıklar
456.645 623.826 1.080.471 31.895 388.097 419.992
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 64.999.937 28.609.295 93.609.232 60.478.890 17.992.601 78.471.491
Devlet Borçlanma Senetleri
62.826.577 28.517.366 91.343.943 58.487.789 17.909.169 76.396.958
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
182.074 13.558 195.632 166.527 9.295 175.822
Diğer Finansal Varlıklar
1.991.286 78.371 2.069.657 1.824.574 74.137 1.898.711
Türev Finansal Varlıklar
1.3 12.122.392 11.525.676 23.648.068 10.250.958 8.532.472 18.783.430
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.199.922 7.221.100 16.421.022 6.592.888 4.832.545 11.425.433
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.922.470 4.304.576 7.227.046 3.658.070 3.699.927 7.357.997
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
745.813.966 369.030.934 1.114.844.900 521.425.110 271.189.316 792.614.426
Krediler
1.7 570.252.068 253.470.820 823.722.888 432.058.729 196.129.681 628.188.410
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 11.153.657 19.759.845 30.913.502 7.370.420 13.177.733 20.548.153
Faktoring Alacakları
9.983.594 3.104.532 13.088.126 10.183.485 2.297.983 12.481.468
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.8 181.859.516 108.095.504 289.955.020 96.448.465 72.377.792 168.826.257
Devlet Borçlanma Senetleri
179.164.568 99.698.741 278.863.309 96.117.661 67.511.505 163.629.166
Diğer Finansal Varlıklar
2.694.948 8.396.763 11.091.711 330.804 4.866.287 5.197.091
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-27.434.869 -15.399.767 -42.834.636 -24.635.989 -12.793.873 -37.429.862
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 1.034.467 51.339 1.085.806 1.036.253 49.452 1.085.705
Satış Amaçlı
1.034.467 51.339 1.085.806 1.036.253 49.452 1.085.705
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
857.799 4.859.140 5.716.939 725.731 2.871.962 3.597.693
İştirakler (Net)
1.9 825.483 4.859.140 5.684.623 693.415 2.871.962 3.565.377
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
787.037 4.859.140 5.646.177 654.969 2.871.962 3.526.931
Konsolide Edilmeyenler
38.446 38.446 38.446 38.446
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 32.316 0 32.316 32.316 0 32.316
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
32.316 32.316 32.316 32.316
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11.325.565 279.161 11.604.726 9.908.108 201.662 10.109.770
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.656.316 110.148 1.766.464 1.270.101 89.886 1.359.987
Şerefiye
0 0
Diğer
1.656.316 110.148 1.766.464 1.270.101 89.886 1.359.987
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.13 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 42.522 42.522
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.14 3.389.988 3.389.988 5.409.021 5.409.021
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.16 59.833.166 36.056.528 95.889.694 44.254.844 31.690.263 75.945.107
VARLIKLAR TOPLAMI
1.016.958.926 661.432.695 1.678.391.621 701.908.194 482.358.820 1.184.267.014
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
2.1 577.823.934 429.090.496 1.006.914.430 385.622.097 319.873.342 705.495.439
ALINAN KREDİLER
2.3.1 12.611.102 123.103.761 135.714.863 11.019.098 83.097.300 94.116.398
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
43.237.877 32.358.314 75.596.191 32.894.807 7.400.223 40.295.030
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.3 8.610.612 65.660.189 74.270.801 11.945.667 37.405.141 49.350.808
Bonolar
8.207.683 5.919.058 14.126.741 11.280.086 2.031.595 13.311.681
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
10.391.797 10.391.797 4.940.364 4.940.364
Tahviller
402.929 49.349.334 49.752.263 665.581 30.433.182 31.098.763
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0
Diğer
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.4 480.231 65.465.322 65.945.553 687.777 35.771.646 36.459.423
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 6.880.666 8.823.552 15.704.218 8.037.193 5.931.870 13.969.063
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.862.474 8.823.552 15.686.026 8.004.843 5.931.870 13.936.713
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
18.192 18.192 32.350 32.350
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.5 2.824.462 193.574 3.018.036 1.848.072 127.841 1.975.913
KARŞILIKLAR
2.6 10.332.717 1.671.558 12.004.275 10.263.964 1.318.492 11.582.456
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.1 3.628.948 9.856 3.638.804 3.282.906 7.457 3.290.363
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.3 6.703.769 1.661.702 8.365.471 6.981.058 1.311.035 8.292.093
CARİ VERGİ BORCU
2.7 6.394.906 226.141 6.621.047 5.820.028 121.994 5.942.022
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
15.911 15.911 22.735 22.735
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
2.8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 1.051.222 39.610.820 40.662.042 725.201 38.663.031 39.388.232
Krediler
7.412.304 7.412.304 16.059.998 16.059.998
Diğer Borçlanma Araçları
1.051.222 32.198.516 33.249.738 725.201 22.603.033 23.328.234
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 64.204.095 15.487.483 79.691.578 46.913.782 12.493.774 59.407.556
ÖZKAYNAKLAR
2.10 159.401.180 2.831.496 162.232.676 123.809.650 2.452.289 126.261.939
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 8.447.051 8.447.051 8.447.051
Sermaye Yedekleri
2.217.533 0 2.217.533 2.165.691 0 2.165.691
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 556.937 556.937 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.660.596 1.660.596 1.608.754 1.608.754
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.566.198 7.899 3.574.097 1.956.972 9.299 1.966.271
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
9.030.795 2.865.004 11.895.799 15.856.039 2.484.397 18.340.436
Kar Yedekleri
85.795.111 -41.407 85.753.704 40.997.717 -41.407 40.956.310
Yasal Yedekler
2.496.040 2.496.040 1.747.175 1.747.175
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
83.291.290 -41.407 83.249.883 39.243.443 -41.407 39.202.036
Diğer Kar Yedekleri
7.781 7.781 7.099 7.099
Kar veya Zarar
50.342.158 0 50.342.158 54.384.643 0 54.384.643
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.639.954 1.639.954 1.639.954 1.639.954
Dönem Net Kâr veya Zararı
48.702.204 48.702.204 52.744.689 52.744.689
Azınlık Payları
2.334 2.334 1.537 1.537
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
893.853.004 784.538.617 1.678.391.621 639.587.336 544.679.678 1.184.267.014


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
4.1 150.620.708 85.291.482 69.833.301 37.388.382
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 83.115.579 47.813.799 34.052.719 19.577.176
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
52.881 255.955 33.865
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 4.677.585 813.953 2.032.159 428.112
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
392.055 114.894 127.629 46.211
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 56.435.594 33.584.516 31.248.430 16.183.655
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
87.105 34.036 37.573 17.717
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
15.781.678 12.252.003 8.093.555 6.413.857
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
40.566.811 21.298.477 23.117.302 9.752.081
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
3.125.304 1.438.997 1.225.083 549.628
Diğer Faiz Gelirleri
2.821.710 1.269.368 1.113.416 603.600
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -97.164.129 -37.434.491 -40.279.296 -16.089.548
Mevduata Verilen Faizler
4.2.6 -76.044.998 -21.171.861 -31.499.186 -9.608.518
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -7.386.406 -3.325.476 -3.104.552 -1.355.133
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
4.2.4 -3.183.584 -4.453.588 -1.583.419 -1.312.201
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -9.987.894 -6.520.248 -3.971.261 -2.491.119
Kiralama Faiz Giderleri
-245.439 -168.283 -89.725 -61.892
Diğer Faiz Giderleri
4.2.5 -315.808 -1.795.035 -31.153 -1.260.685
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
53.456.579 47.856.991 29.554.005 21.298.834
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
24.226.043 10.609.299 11.037.085 4.225.360
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33.048.757 14.665.083 15.374.617 5.989.276
Gayri Nakdi Kredilerden
2.421.593 1.477.717 965.485 556.266
Diğer
4.12 30.627.164 13.187.366 14.409.132 5.433.010
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-8.822.714 -4.055.784 -4.337.532 -1.763.916
Gayri Nakdi Kredilere
-67.407 -23.954 -28.859 -10.946
Diğer
-8.755.307 -4.031.830 -4.308.673 -1.752.970
TEMETTÜ GELİRLERİ
61.510 86.809 41.761 2.085
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 24.585.114 8.700.284 5.922.272 4.048.583
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.248.021 2.423.991 1.606.044 1.355.962
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.5 21.869.130 15.433.877 4.506.366 5.720.092
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-532.037 -9.157.584 -190.138 -3.027.471
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.6 12.879.161 7.844.155 2.668.310 1.262.351
FAALİYET BRÜT KÂRI
115.208.407 75.097.538 49.223.433 30.837.213
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.4 -19.254.820 -15.044.886 -3.937.477 -3.547.333
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.4 -113.293 -304.609 -32.798 -27.840
PERSONEL GİDERLERİ (-)
4.8 -11.545.938 -5.879.365 -4.682.436 -2.449.618
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -20.650.802 -8.036.631 -7.390.595 -3.402.539
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
63.643.554 45.832.047 33.180.127 21.409.883
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
879.572 169.949 370.086 72.119
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 64.523.126 46.001.996 33.550.213 21.482.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -15.819.934 -10.686.119 -8.964.117 -5.347.128
Cari Vergi Karşılığı
-7.618.355 -16.783.931 -6.582.960 -5.880.288
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-8.201.579 -2.381.157
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
6.097.812 533.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
48.703.192 35.315.877 24.586.096 16.134.874
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.10 48.703.192 35.315.877 24.586.096 16.134.874
Grubun Karı (Zararı)
48.702.204 35.315.448 24.585.733 16.134.711
Azınlık Payları Karı (Zararı)
4.11 988 429 363 163
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,05770000 0,04180000 0,02910000 0,01910000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208794


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.680 Değişim: -0,82% Hacim : 90.353 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.645 25.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.781
32,9511 Değişim: 0,23%
Düşük 32,8778 26.06.2024 Yüksek 32,9611
Açılış: 32,8778
35,3410 Değişim: 0,17%
Düşük 35,2464 26.06.2024 Yüksek 35,3581
Açılış: 35,2807
2.457,70 Değişim: 0,24%
Düşük 2.452,72 26.06.2024 Yüksek 2.459,59
Açılış: 2.452,72
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.