KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.09.2021 - 15:47
KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİLİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 03.08.2021
Genel Kurul Tarihi 02.09.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.09.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2021 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,
11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2020 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2021 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 YGYO 2020 2.OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 YGYO 2020 2.OLAĞAN GENEL KURUL İLAN METNİ .pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 03.08.2020 tarihinde yapılan ve gerekli nisap sağlanamadığından tehir edilen Şirket'in 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 2. Toplantısı 02.09.2021 Perşembe günü saat 14.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.09.2021 tarih ve 66817447 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 09.08.2021 tarihli 10383 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP ) ile www.yesilgyo.com.tr Internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ( EGKS ) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 235.115.706,01 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 235.115.706,01 adet paydan 1.402.100 adet payın asaleten 29.433.879,804 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 30.835.979,804TL karşılığı 30.835.979,804 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin: gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş.'nin temsilcisi Ali Yılmaz'ın bulunduğu Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak tarafından açıklanarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir:
MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Verilen sözlü önergenin görüşülmesi üzerine Toplantı Başkanlığı'na Ersin BENGÜL, oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Erhan Demirtaş'ı, yazmanlığa da Muhsin Danışman'ı görevlendirmiştir. Toplantı başkanı elektronik ortamda genel kurula katılımın olmadığını belirtti.
MADDE 2) Şirketin 2020 yılına ait Faaliyet Raporu'nun görüşülmesine geçildi. Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre Faaliyet raporunun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, Internet sitesinde yayınlanması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve Teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
MADDE 3) Şirketin 2020 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunmasına geçildi. Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre Bağımsız Denetçi Raporunun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, Internet sitesinde yayınlanması nedeniyle zaman kazanılması açısından Raporun okunmuş sayılması sadece görüş kısmının okunması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu ve oybirliği ile Kabul edildi. Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Ali Yılmaz tarafından okundu. Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
MADDE 4) Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması önerildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve Teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu finansal tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliği ile tasdik edildi.
MADDE 5)Yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan herhangi bir değişikliğin olmaması nedeniyle bu madde görüşülmeden geçilmiştir.
MADDE 6) Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,
1. ……….. T.C. Kimlik no'lu, Hamdi Selçuk Tuğrul'un
2. ……….. T.C. Kimlik no'lu, Hacı Bayram Gökhan'ın
3. ……… T. C. Kimlik No' lu, Yaşar Altıparmak'ın,
4. ……… T.C. Kimlik no'lu, Günay Yavaş'ın
5. ……… T.C. Kimlik No'lu Cengiz Dilli'nin
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Bağımsız Üye olarak da
6- ………. T. C. Kimlik No' lu Ufuk Oltulu'nun ve
7- ………. T. C. Kimlik No' lu Erman Kendibaşına'nın
Seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
MADDE 7) Yönetim Kurulu Üyeleri H.Selçuk Tuğrul, Resul Kurt, Metin Başer, Hacı Bayram Gökhan, Günay Yavaş, Yaşar Altıparmak, Cengiz Dilli'nin ibrası oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile ibra edildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.
MADDE 8) Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zarar nedeniyle karın dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifi okundu Teklif oylamaya sunuldu, Oybirliği ile Kabul edildi.
MADDE 9) Ersin Bengül tarafından sözlü olarak teklif olunan Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Huzur Hakkı olarak aylık Net 2.000,00 TL ödenmesi hususu görüşülerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada başka teklif olmadığından aylık Net 2.000,00 TL ödenmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2021 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
MADDE 11)Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
MADDE 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
MADDE 13) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2020 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. 2021 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olması hususu yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 14) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
MADDE 15) Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya saat 14.22'de son verildi.
İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi. Okundu imza ve tanzim edildi. Saat:14.40
Zeytinburnu/İstanbul 02.09.2021


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 08.09.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK-YEŞİLGYO 02.09.2021.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR YGYO GENEL KURUL HAZİRUN 02.09.2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 8 Eylül 2021 tarihli, 10404 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962613


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.548 Değişim: -1,36% Hacim : 101.485 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.650
Açılış: 9.645
32,5072 Değişim: 0,30%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,5088
Açılış: 32,411
34,5852 Değişim: 0,26%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,6964
Açılış: 34,4942
2.493,30 Değişim: 0,41%
Düşük 2.465,34 16.04.2024 Yüksek 2.500,02
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.