KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.11.2019 - 17:11
KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 28.11.2019 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 31.10.2019
Genel Kurul Tarihi 28.11.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.11.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Yılanlı Ayazma yolu No:15 Yeşil Plaza Kat:15 Cevizlibağ - Zeytinburnu - İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2018 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi ve görev süresinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2019 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,
11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2018 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2019 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Yeşil Yatırım 2018 GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Yeşil Yatırım 2018 GK Gündem İlan Metni.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.11.2019 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR
Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.11.2019 Perşembe günü saat 14:00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu / İstanbul adresinde, T. C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.11.2019 tarih ve 49847038 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi gözetiminde yapıldı.
Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.11.2019 tarihli 9946 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.yesilyatirimholding.com internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 6.750.000,00 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 6.750.000,00 adet paydan 0 adet payın asaleten, 3.555.612 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 3.555.612 TL karşılığı 3.555.612 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, elektronik ortamda herhangi bir katılımın olmadığının tespitiyle ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Ayşe Işıl Arı'nın bulunduğu, Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Bengül tarafından açıklanmıştır. Böylelikle, toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Böylelikle, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak saat 14:15'te gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Ersin Bengül oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı, oy toplama memurluğuna Erhan Demirtaş'ı, yazmanlığa da Aslı Çağlayan Pekiyi'yi görevlendirmiştir.
MADDE 2) Yönetim Kurulu üyesi Ersin Bengül tarafından verilen yazılı önergeye göre Şirketin 2018 yılına ait Faaliyet Raporu'nun görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporunun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, Internet sitesinde yayınlanması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu,başka öneri ve Teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 3) Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Ayşe Işıl Arı tarafından okundu. Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
MADDE 4) Yönetim Kurulu üyesi Ersin Bengül tarafından verilen önergeye göre Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması önerildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve Teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliği ile tasdik edildi.
MADDE 5) TTK 363. Maddesi çerçevesinde yıl içerisinde Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması görüşüldü.
Bağımsız Yönetim kurulu üyesi Fermani Özgür ALTUN'un istifası üzerine yeni bir bağımsız yönetim kurulu üyesi atanması oylamaya sunuldu. ...................TC Kimlik numaralı Erman Kendibaşına 'nın atanması ve mevcut yönetim kurulu üyeleri süresi kadar vazife görmesi genel kurulun onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu: Alaittin Sılaydın'ın ibrası oylamaya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi.
Ersin Bengül'ün ibrası oylamaya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi. Resul Kurt'un ibrası oylamaya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi.
Fermani Özgür Altun'un ibrası oylamaya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi. Onur Akçay'ın ibrası oylamaya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.
MADDE 7) Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan karın dağıtılmayıp şirket bünyesinde tutulması hususundaki teklifi okundu 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan karın dağıtılmayıp olağanüstü yedekler hesabında bırakılmasına yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.
MADDE 8)Toplantı başkanı Ersin Bengül söz aldı. Gündemin 8. Maddesinde görüşülmesi gereken konunun gündemin 5. Maddesi içerisinde göürüşülüp karara bağlandığı için bu maddenin görülmeden geçilmesini sözlü olarak teklif etti. Başka söz alan olmadı. Bu madde oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 9) Yönetim Kurulu üyesi Ersin Bengül tarafından verilen önergeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Huzur Hakkı olarak aylık net 2.000,00 TL ödenmesini teklif etti. Bu teklif müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 10) Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Şirketin 2019 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
MADDE 11) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi
MADDE 12). Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
MADDE 13) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2018 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. Yönetim Kurulu üyesi Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre 2019 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 250.000 TL olması oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 14) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
MADDE 15) Dilekler maddesinde söz alan olmadığından toplantıya saat 14.40'de son verildi.
İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi. Okundu, imza edildi. 28.11.2019 saat 15.30
Zeytinburnu, İstanbul.
Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı
Mustafa Kendi Ersin Bengül
Oy Toplama Memuru Yazman
Erhan Demirtaş Aslı Çağlayan Pekiyi


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 YESİL Yatırım Holding 2018 GK Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 YESIL Yatırım Holding 2018 GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak, 28.11.2019 Perşembe günü saat 14.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına,
Olağan Genel Kurul'un yapılıp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, esas sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli bilcümle iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına,karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,
3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5.TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2018 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7.Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi ve görev süresinin tespiti,
9.Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2019 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,
11.Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13.Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2018 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2019 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
15.
Dilekler ve Kapanış.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800831


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.