KAP ***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

07.09.2023 - 20:22
KAP ***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Şirketimizin çevre politikası faaliyet raporunda yer almaktadır. Diğer taraftan sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nde yer alan Sosyal İlkeler ile Kurumsal Yönetim İlkeleri başlıklarında yer alan ilkelerin bir kısmı Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevcut Kurumsal Yönetim İlkelerinde de yer almakta olup, Şirketimizin bu ilkelere uyum durumu hali hazırda KAP Platformu üzerinden yayımlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ile açıklanmaktadır. Faaliyet Raporu ( Sayfa 118 ) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İnsan Kaynakları Politikası ve Çevre Politikası yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. Faaliyet Raporu ( Sayfa 53 ve 118)
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X İlgili projeler uygulama öncesi hedeflerin belirlendiği politika ve planlar geliştirilmiştir.
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel ve Sosyal etkileri olabileceği düşünülen projelerde öngörü ve izleme planları hazırlanmıştır.
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Şirketimiz payları 2021 Eylül ayında halka arz olduğu için sürdürülebilirlik uyum raporu kapsamına ilk defa girmiştir.
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalarda ilgili standart ve yönetmeliklere göre planlamalar hazırlanmıştır.
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Yoktur.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet raporunda Ar-ge bölümünde kamuya açıklanmıştır. Faaliyet Raporu ( Sayfa 70 )
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Şirketimiz payları 2021 eylül ayında halka arz olduğundan 2022 yılından itibaren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilen ilkelere uyum durumuna ilişkin açıklamalara yıllık faaliyet raporunda yer verilmektedir
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Yoktur.
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY konularında mevcut bir dava bulunmamaktadır.
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Yoktur.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Şirketimiz ISO 14001 çevre yönetim sistemi sertifikasına sahiptir.
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel yönetime ilişkin raporlar spesifik olarak proje bazlı hazırlanmıştır. Faaliyet Raporu ( Sayfa 118 ) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda bir çalışma yoktur. Faaliyetlerin gerektirmesi halinde yapılabilecektir.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Yapılan çalışma ve gerçekleşecek uygulamaların çevresel etkileri üzerine ilgili projelerde planlar hazırlanmış ve paydaşlar ile ortaklaşa yürütülmüştür.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Planlamalar tüm iş adımlarını kapsayacak ve son kullanıcının kendi sisteminin dahil olacağı şekilde değerlendirilmektedir.
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel etkileri muhtemel atık oluşumunun bertarafı için geri dönüşüm atık toplama konusunda yetkilendirilmiş özel kuruluşlar ile lokal çözümler üretilmektedir.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Özellikle geri dönüştürülebilir atık yönetimi, proje ve işin büyüklüğüne göre öngörü yapılarak hedefler belirlenmektedir.
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Verilerin elde edilmesi ve öngörülebilirlik koşulları ilgili projeler çerçevesinde ve yasal düzenlemelere göre yapılmaktadır.
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Olası mevsim değişimleri ve iklim krizine yönelik yenilenebilir Güneş Enerji Santral kurulumu başta olmak üzere yenilenebilir enerji uygulamaları temel yaklaşım olarak benimsenmiştir.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Çevreye olumsuz etkisi öngörülen uygulamalardan kaçınılmakta bu çerçevede çevre politikaları benimsenmiştir
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Üçüncü tarafların kullanacağı iş ekipmanlarında sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla mümkün mertebe elektrikli araçlar tercih edilmektedir.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X İlgili evrensel sözleşme ve yaklaşımlar gerek çalışma hakları ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımları Avrupa Birliği / Avrupa Standartları (EU) uyum çerçevesi ve İLO sözleşmesi kapsamında paralel işletilmektedir
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. İşe alım süreçlerinde işin beklentilerini karşılayacak çalışma anlayışı beklenir. Dil, din, ırk köken, yaş ve vs hiçbir ayrım dikkate alınmaz.
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz sosyal sorumluluk konusunda duyarlı olup ilgili politikalar internet sitemizde yayınlanmıştır. İşe alımlarda başvuranın ve işin niteliğine göre öncelik verilmektedir.
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Kanunlarla belirlenmiş sınırlar dışında işe alım ve çalıştırma söz konusu değildir. Şirket yönetimi ve çalışanlarıyla sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır. İnsan haklarına destek olur ve saygı gösterir
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Çalışan haklarının korunmasına azami özen gösterilmekte olup, yazılı bir politikaya bağlanmamış olmakla birlikte, çalışan haklarının korunmasına yönelik azami tedbirler alınmaktadır. Tüm çalışanlar için kanunun belirlediği, işe alım, oryantasyon, iş güvenliği, çevre güvenliği yanında, iş süreçleri ile ilgili, kişisel gelişim sağlayan, hayatın seyri ile ortaya çıkan her konu başlığı ile eğitimler düzenlenir ve eksiksiz tamamlanır.
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Çalışan memnuniyeti, iş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuatın öngördüğü bütün gereklilikler yerine getirilmektedir.
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Bu şekilde bir çalışma yapılmamıştır.
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve web sitemizde yayınlanmıştır. www.yeo.com.tr/kurumsal
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X KVKK politikaları oluşturulmuş ve web sitemizde yayınlanmıştır. www.yeo.com.tr/kurumsal
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Dürüstlük ilkelerimiz oluşturulmuş ve web sitemizde yayınlanmıştır. www.yeo.com.tr/kurumsal
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Projelerde başta “Çevre ve Atık Yönetimi” hakkında eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Müşteri şikayetlerinin yönetim ve çözümüne ilişkin politika oluşturulmamakla birlikte müşterilerimizin şikayetleri birebir görüşülerek çözülmektedir Proje uygulama sonrası “Garanti Kapsamı ve Bakım-Onarım” koşulları başta olmak üzere ilgili birim bulunmakta, müşteri ziyaretlerinde “BakımOnarım Formları” ile çalışma prosedürleri yürütülmektedir
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Yatırımcı ilişkileri bölümüne ilişkin iletişim bilgileri web sitemizde ve şirketimize ilişkin KAP sayfasında yayınlanmaktadır. www.yeo.com.tr/yatırımcıilişkileri
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun raporlanması kapsamında, menfaat sahipleri olan ilişkiler hakkındaki bilgilere faaliyet raporu, URF- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, KYBF- Kurumsal Yönetim Bilgi Formu’nda yer verilmektedir Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Çevre bilincinin oluşturulması ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artırılması için çalışmalara başlanmış olup geliştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192846


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.