KAP ***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.05.2022 - 15:07
KAP ***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul İşlemlerine ilişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 13.04.2022
Genel Kurul Tarihi 12.05.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Holiday Inn Hotel - Cukurambar İşçi Blokları Mah. 1484. Sok. No:3 Çankaya Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Divan Heyetinin teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
2 - 2021 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli (Finansal Tablolar), ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıkları ile İlişkiler Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki
3 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi
4 - İstifaen Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamaların Tasvibi
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin İbra Edilmesi
6 - Yönetim Kurulu Üye Seçimi
7 - Bağımsız Denetçi Seçimi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti
9 - Kar Dağıtımı Hakkında Karar Verilmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi
11 - Dilek ve Temenniler/Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet Yazısı (YIBITAS)_2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.'NİN
12.05.2022 TARİHLİ 2021 HESAP YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
YİBİTAŞ Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin 2021 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 10:30'da, HOLIDAY INN OTEL Çukurambar ANKARA - İşçi Blokları, Mah. 1484 Sk No:3, 06330 Çankaya/Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.05.2022 tarih ve 74533895 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.04.2022 tarih ve 10559 sayılı nüshasında ilan edilerek ayrıca pay sahiplerine toplantı tarihinden 3 hafta önce taahhütlü mektupla postalanarak ve şirketin web sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanarak toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirketin 100.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisseden, toplam 8.297.105,60 adet hissenin vekaleten, 136,452 adet hissenin ise asaleten olmak üzere toplam 8.297.242,052 toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış ve toplantı Bora MUSLULAR tarafından saat 10:45'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1)Gündemin birinci maddesi gereğince, Bora MUSLULAR'a verilen yazılı önerge ile ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, Toplantı Başkanı olarak Sayın Bora MUSLULAR, Yazman Üye olarak Alper ERDEM ve Oy Toplayıcı olarak Sayın Abdullah KUŞÇU'nun seçilmeleri 8.295.603,60 kabul oyu alarak oyçokluğu ile kabul edildi. Başkanlık Heyeti yerlerini aldı. Toplantı Başkanı Sayın Bora MUSLULAR toplantı tutanağının imzalanması için gerekli yetkinin seçilen Başkanlık Heyetine verilmesinin kabulünü oya sundu ve 8.295.603,60 kabul oyu alarak oyçokluğu ile kabul edildi. M. Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı müteakiben görüşmelere geçildi.
2)Gündemin ikinci maddesi gereğince, verilen yazılı önerge, başkaca önerge olmaması nedeniyle, oylanarak oybirliği ile kabul edildi ve önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun tamamı okunmayarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II. 14. 1. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte, 31.12.2021 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2020 dönemine ait Kar/Zarar Cetveli(Finansal Tablolar)ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu ve İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor Fabrika Genel Müdürü Sayın Gülay KAZANCI tarafından Genel Kurula okundu. Bora MUSLULAR açıklamalar yapmak, eleştiri ve soruları cevaplamak üzere tüm raporları görüşmeye açtı. Soru ve cevaplarla müzakereye geçildi. Soru olmadığından bir diğer gündem maddeleriyle devam edilmesine karar verildi.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereğince yaptırılan ve DENGE Ankara Bağımsız Denetim YMM A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu, Fabrika Genel Müdürü Sayın Gülay KAZANCI tarafından Genel Kurula okundu. Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II. 14. 1. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte 31.12.2021 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2020 dönemine ait Kar/Zarar Cetveli(Finansal Tablolar)ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu ve İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor ve Bağımsız Denetim Raporu'nun tasdiki ayrı ayrı oya sunuldu ve 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.
3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince Fabrika Genel Müdürü Sayın Gülay KAZANCI tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ gereğince 2021 yılında Şirket tarafından çeşitli kurumlara yapılan bağışlar hakkında kurula bilgi verildi.
4)Gündemin dördüncü maddesi gereğince geçtiğimiz yıl içerisinde herhangi bir istifa olmadığının tespitiyle gündem maddelerine devam edildi.
5)Gündemin beşinci maddesi gereğince, verilen yazılı önerge üzerine ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, 2021 hesap yılı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası TTK'nın 436'ncı maddesi gözönünde bulundurularak oya sunuldu ve 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler. Aynı şekilde 2021 hesap yılı ile ilgili olarak Denetçi'nin ibrası oya sunuldu ve 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.
6) Gündemin altıncı maddesi gereğince, verilen yazılı önerge üzerine ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, Yönetim Kurulu üyesi olarak, Jorge Alejandro WAGNER, Hatim BEN MOUSSA, Antonio Miguel SOUSA PELICANO ve Rachid SEFFAR'ın 3 yıl süre ile seçilmeleri teklif edildi. Bu önerge oya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine
Campus Arbea Edifico 1, planta baja Ctra., Fuencarral-Alcobendas Km.3, 28108, Alcobendas Madrid İspanya adresinde mukim, Almanya uyruklu, C4CWC3RC1 pasaport numaralı Jorge Alejandro WAGNER, Turan Güneş Bulvarı Parkoran Konutları A4 Blok Daire:48 Çankaya/ ANKARA adresinde mukim Fas Uyruklu KZ9761638 Pasaport Numaralı Hatim BEN MOUSSA Campus Arbea Edifico 1, planta baja Ctra., Fuencarral-Alcobendas Km.3, 28108, Alcobendas Madrid İspanya adresinde mukim, Portekiz uyruklu, CC255903 pasaport numaralı Antonio Miguel SOUSA PELICANO Campus Arbea Edifico 1, planta baja Ctra., Fuencarral-Alcobendas Km.3, 28108, Alcobendas Madrid İspanya adresinde mukim, Fas uyruklu, LR6161050 pasaport numaralı Rachid SEFFAR
3 yıl görev yapmak üzere seçilmelerine 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
7) Gündemin yedinci maddesi gereğince verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Şirketin 2022 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak, 0291001161900011 Mersis ve 106969 Ticaret Sicil Numaralı, Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 1451 Sokak Hayal Apartmanı No:4 Daire:1-4 Çukurambar / Çankaya / Ankara adresli DENGE Ankara Bağımsız Denetim YMM Anonim Şirketi'nin görevlendirilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılında Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca Şirketin denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak DENGE Ankara Bağımsız Denetim YMM Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesinin tasvibi 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
8) Gündemin sekizinci maddesi gereğince, verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması nedeniyle, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı verilmemesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı verilmemesi oybirliği ile kabul edildi.
9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca ortaklardan Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önerge okundu, önerge kapsamında bir önceki hesap dönemiyle ilgili kar payı dağıtılmamasına 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
10)Gündemin onuncu maddesi gereğince verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi, 8.297.242,052ile oy çokluğu ile kabul edildi.
11)Gündemin son maddesi gereğince Toplantı Başkanı Sayın Bora MUSLULAR tüm ortaklara teşekkür etti ve dilek ve temenniler başlığına geçildiğini bildirdi. Ortaklardan Timuçin ERSÖZ söz alarak bir yazılı dilekçe sundu ve özetle resmi enflasyon rakamlarına göre enflasyon muhasebesi yapılması gerekeceğini, şirketin sermaye yapısıyla ilgili sermaye artışı yönünde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını ve hisseleri Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem gören şirketin bir üst pazarda işlem görmesi için başvuru olup olmayacağını sordu. İlaveten sermaye düzeltme farklarında bulunan tutar ile sermaye artışına gidilip gidilmeyeceğini sordu. Soru önergesi tutanağa ek yapıldı. Şirketin Finans Direktörü Murat Melek söz alarak, sorularla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Ortaklardan Yiğit Tuğrul Türkkanı vekili Zeki GÜNER söz alarak yazılı bir dilekçe sundu. Dilekçe tutanağa ek yapıldı. Dilekçesinde bahsi geçen toplantıyı erteleme talebinin önerge sahibinin yeterli hisse sayısına sahipolmaması nedeniyle işleme alınmadı, dilekçesinde TTK 438. Maddesine göre özel denetim talebiyle ilgili husus TTK 439. Maddesi uyarınca genel kurul onayına sunuldu. 8.297.242,052 ret oyuyla oyçokluğuyla reddedildi. Dilekçesinde yer alan şirket finansallarına ilişkin sorularına Murat MELEK tarafından detaylı izahat yapıldı. Başka söz alan olmaması üzerine Toplantı Başkanı toplantının ortaklarımıza ve ülkeye hayırlı ve uğurlu olması dilek ve temennisinde bulunarak saat 11:50'de toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı.
12/05/2021 Çankaya/ANKARA
TOPLANTI BAŞKANI YAZMAN ÜYE
Bora MUSLULAR Alper ERDEM
imza imza
OY TOPLAYICI
ABDULLAH KUŞÇU
imza
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK
imza
Ekler:2 adet hissedar dilekçesi


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı_İmzalı.pdf - Tutanak
EK: 2 ToplantıTutanağıEki_HissedarDilekçeleri0001.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 HazirunCetveli_Maskeli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu kararı hk.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029768


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.680 Değişim: -0,82% Hacim : 90.353 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.645 25.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.781
32,9495 Değişim: 0,16%
Düşük 32,8478 25.06.2024 Yüksek 33,1355
Açılış: 32,896
35,3207 Değişim: -0,13%
Düşük 35,2357 25.06.2024 Yüksek 35,6028
Açılış: 35,365
2.457,51 Değişim: -0,49%
Düşük 2.454,65 25.06.2024 Yüksek 2.485,56
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.