KAP ***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.04.2018 - 14:42
KAP ***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 28.03.2018
Genel Kurul Tarihi 24.04.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ELMADAĞ
Adres Hasanoğlan Sanayi Bölgesi, Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:8/L,M,N (Giriş Kat Büyük Toplantı Salonu) Hasanoğlan Elmadağ/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - 24 NİSAN 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
2 - 2017 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli (Finansal Tablolar), İlişkili Taraflar Arasında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıkları ile İlişkiler Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki
3 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
4 - İstifaen boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların tasvibi,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmesi,
6 - Bağımsız Denetçi Seçimi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tesbiti,
8 - 2017 yılı karının dağıtımı hakkında karar alınması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi
10 - Dilek ve Temenniler/Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 yibitaş gk ilan.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.'NİN
24.04.2018 TARİHLİ 2017 HESAP YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
YİBİTAŞ Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin 2017 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 24 Nisan 2018 Salı günü saat 11:00'da, Hasanoğlan Sanayi Bölgesi, Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:8/L,M,N (Giriş Kat Toplantı Salonu) Hasanoğlan Elmadağ/ANKARA adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2018 tarih ve 94566553/431.03 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.03.2018 tarih ve 9543 sayılı nüshasında ilan edilerek ayrıca pay sahiplerine toplantı tarihinden 3 hafta önce taahhütlü mektupla postalanarak ve Milliyet ve Dünya Gazetelerinin Türkiye baskılarında ve Sabah Gazetesi'nin Avrupa Baskısında ilan edilerek ve şirketin www.yibitasyozgat.com. adresli şirket web sayfasında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirketin 100.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisseden, toplam 8.295.603,60 adet hissenin vekaleten, 17.128,74 adet hissenin ise asaleten olmak üzere toplam 8.312.732,34 toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış ve toplantı Yönetim Kurulu Üyesi M. Şefik TÜZÜN tarafından saat 11:15'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1)Gündemin birinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyesi M. Şefik TÜZÜN'e verilen yazılı önerge ile ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, Toplantı Başkanı olarak Sayın M. Şefik TÜZÜN, Yazman Üye olarak Alper ERDEM ve Oy Toplayıcı olarak Sayın Abdullah KUŞÇU'nun seçilmeleri 8.295.603,60 kabul oyu alarak oybirliği/oyçokluğu ile kabul edildi. Başkanlık Heyeti yerlerini aldı. Toplantı Başkanı Sayın M. Şefik TÜZÜN toplantı tutanağının imzalanması için gerekli yetkinin seçilen Başkanlık Heyetine verilmesinin kabulünü oya sundu ve oybirliği/oyçokluğu ile kabul edildi. M. Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşunu müteakiben görüşmelere geçildi.
2)Gündemin ikinci maddesi gereğince, verilen yazılı önerge, başkaca önerge olmaması nedeniyle, oylanarak oybirliği ile kabul edildi ve önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun tamamı okunmayarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II. 14. 1. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte, 31.12.2017 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2017 dönemine ait Kar/Zarar Cetveli(Finansal Tablolar)ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu ve İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor Şirket Genel Müdürü Sayın Murat Demirdelen tarafından Genel Kurula okundu. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın M. Şefik TÜZÜN açıklamalar yapmak, eleştiri ve soruları cevaplamak üzere tüm raporları görüşmeye açtı. Soru ve cevaplarla müzakere edildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereğince yaptırılan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu, Şirket Muhasebe ve Vergi Müdürü Sayın Gaye KOZANLI tarafından Genel Kurula okundu. Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II. 14. 1. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte 31.12.2017 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2017 dönemine ait Kar/Zarar Cetveli(Finansal Tablolar)ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu ve İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor ve Bağımsız Denetim Raporu'nun tasdiki ayrı ayrı oya sunuldu ve 17.128,74 red oyuna karşılık 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.
3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince Şirket Genel Müdürü Sayın Murat Demirdelen tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği gereğince 2017 yılında Şirket tarafından çeşitli kurumlara yapılan bağışlar hakkında kurula bilgi verildi, karşılıklı soru cevaplarla müzakere edildi.
4)Gündemin dördüncü maddesi gereğince, verilen yazılı önerge, başkaca önerge olmaması nedeniyle, oylanarak kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edildi ve önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeleri arasından Sayın Sven Erik Oppelstrup Madsen'in 31.12.2017 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesini müteakip Şirketimizin 31.12.2017 tarih ve 32 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu 363. Maddeye ugun şekilde bahsi geçen Yönetim Kurulu Üyemizin yerine
- Fuencarral-Alcobendas Km. 3.8 28108 Alcobendas Madrid/İSPANYA adresinde mukim,
Almanya uyruklu, C4CWC3RC1 pasaport nolu Sayın Jorge Alejandro WAGNER'in kalan süreyi tamamlamak üzere seçilmelerinin tasvip edilmesine 17.128,74 red oyuna karşılık 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
5)Gündemin beşinci maddesi gereğince, verilen yazılı önerge üzerine ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, 2017 hesap yılı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası TTK'nın 436'ncı maddesi gözönünde bulundurularak oya sunuldu ve 17.128,74 red oyuna karşılık 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildile. Aynı şekilde 2017 hesap yılı ile ilgili olarak Denetçi'nin ibrası oya sunuldu ve 17.128,74 red oyuna karşılık 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.
6) Gündemin altıncı maddesi gereğince verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Şirketin 2018 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin görevlendirilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılında Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca Şirketin denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesinin tasvibi 17.128,74 red oyuna karşılık 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
7) Gündemin yedinci maddesi gereğince, verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması nedeniyle, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı verilmemesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı verilmemesi oybirliği ile kabul edildi.
8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca ortaklardan Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önerge okundu, önerge kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu uygulamalarına uygun biçimde kapalı paylara ilişkin kar payı ödemeleri ile açık pay sahipleri hariç sair diğer tüm pay sahiplerinin kar payı ödemelerinin 26.04.2018 ve açık paylara ilişkin kar payı ödemelerinin ise 30.04.2018 günü yapılması ve Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden elde edilen dağıtılabilir net karının %20'sinin dağıtılması (her bir hisse başına brüt 0,2113 TRL) 17.128,74 red oyuna karşılık 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
9)Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi, 17.128,74 red oyuna karşılık 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi
10)Gündemin onuncu maddesi gereğince Divan Başkanı Sayın M. Şefik TÜZÜN tüm ortaklara teşekkür etti. Söz alan Osman Turgut ERKEKLİ söz alarak, YİBİTAŞ hisselerinin tarihi durumu hakkında bilgi vererek yıllar itibariyle uğradığı mağduriyetleri dile getirerek ortakların bir araya gelerek birlikte davranmalarının faydalarına olacağını belirtti. Ortakların soruları üzerine Bakanlık temsilcisi sorulan sorular ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Başka söz alan olmaması üzerine Toplantı Başkanı toplantının ortaklarımıza ve ülkeye hayırlı ve uğurlu olması dilek ve temennisinde bulunarak saat 12:15'd4 toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı.
24 Nisan 2018 / Hasanoğlan-Elmadağ/ANKARA
TOPLANTI BAŞKANI YAZMAN ÜYE
Mustafa Şefik TÜZÜN Alper ERDEM
OY TOPLAYICI
ABDULLAH KUŞÇU
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ 2017 GK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, Genel Kurul tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678498


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3572 Değişim: 0,03%
Düşük 8,3528 19.05.2021 Yüksek 8,3578
Açılış: 8,3548
10,2152 Değişim: 0,03%
Düşük 10,2120 19.05.2021 Yüksek 10,2221
Açılış: 10,212
502,22 Değişim: 0,00%
Düşük 502,00 19.05.2021 Yüksek 502,35
Açılış: 502,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.