KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

01.04.2019 - 21:24
KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
IV-1 1.718.762
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.493.510
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
23.290
Bankalardan Alınan Gelirler
6.789
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
177.448
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
177.448
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0
Finansal Kiralama Gelirleri
9.788
Diğer Kar Payı Gelirleri
7.937
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
IV-2 -1.105.272
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-856.166
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-244.974
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-4.132
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0
Diğer Kar Payı Giderleri
0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
613.490
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
47.797
Alınan Ücret ve Komisyonlar
73.153
Gayri Nakdi Kredilerden
40.771
Diğer
IV-12 32.382
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-25.356
Gayri Nakdi Kredilere
-50
Diğer
IV-12 -25.306
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-7 -158.191
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 273.036
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-8.792
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
247.739
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
34.089
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 22.116
FAALİYET BRÜT KÂRI
798.248
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV-6 -198.662
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -185.599
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
413.987
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 413.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -88.590
Cari Vergi Karşılığı
-100.763
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-966
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
13.139
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 325.397
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
IV-10 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 325.397
Grubun Karı (Zararı)
325.397
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00342458


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-53.911
Alınan Kar Payları
1.470.130
Ödenen Kar Payları
-935.768
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
63.284
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.937
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
13.893
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-139.703
Ödenen Vergiler
-77.519
Diğer
-450.165
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
894.892
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-18.891
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-247.775
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.172.977
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-116.929
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
817.115
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
3.000.832
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-10.378
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
643.895
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
840.981
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.004.935
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-258.448
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.312.197
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.565.710
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.071.050
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14.076.235
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.005.185
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
210.064
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.117.160
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.300.475
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.417.635


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
325.397
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-14.360
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.189
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.524
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
335
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-13.171
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-17.494
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.323
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
311.037


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
905.000 0 0 0 0 0 177 177 0 -7.120 0 -7.120 71.696 0 138.132 1.107.885 0 1.107.885
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.519 0 -6.519 0 -6.519
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.519 0 -6.519 0 -6.519
Yeni Bakiye
905.000 0 0 0 0 0 177 177 0 -7.120 0 -7.120 71.696 -6.519 138.132 1.101.366 0 1.101.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -13.171 0 -13.171 0 0 325.397 311.037 0 311.037
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000 0 115.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 -177 -177 0 0 0 0 0 0 0 -177 0 -177
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.132 0 -138.132 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.132 0 -138.132 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.992.059 5.007.309 6.999.368
Nakit ve Nakit Benzerleri
943.302 4.586.310 5.529.612
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 942.519 3.193.471 4.135.990
Bankalar
I-3 783 1.392.839 1.393.622
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 1.032.45
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,59% Hacim : 9.087 Mio.TL Son veri saati : 14:43
Düşük 1.394 03.08.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.402
8,3583 Değişim: 0,12%
Düşük 8,2921 03.08.2021 Yüksek 8,3816
Açılış: 8,3479
9,9461 Değişim: 0,23%
Düşük 9,8542 03.08.2021 Yüksek 9,9683
Açılış: 9,9231
486,16 Değişim: -0,12%
Düşük 482,54 03.08.2021 Yüksek 487,52
Açılış: 486,73
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.