KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

14.05.2018 - 16:54
KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
IV-1 324.786
Kredilerden Alınan Kar Payları
286.727
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
4.203
Bankalardan Alınan Gelirler
846
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
30.704
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
879
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
29.825
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0
Finansal Kiralama Gelirleri
1.681
Diğer Kar Payı Gelirleri
625
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-202.852
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
IV-2 -169.691
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-32.431
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-730
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0
Diğer Kar Payı Giderleri
0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
121.934
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
9.200
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.551
Gayri Nakdi Kredilerden
7.286
Diğer
IV-12 5.265
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.351
Gayri Nakdi Kredilere
-6
Diğer
IV-12 -3.345
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-7 -32.271
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 46.868
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-199
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
41.259
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
5.808
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 3.127
FAALİYET BRÜT KÂRI
148.858
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV-6 -39.335
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -40.638
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
68.885
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 68.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -14.379
Cari Vergi Karşılığı
-13.167
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.624
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.412
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 54.506
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
IV-10 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 54.506
Grubun Karı (Zararı)
54.506
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00060000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-219.214
Alınan Kar Payları
157.757
Ödenen Kar Payları
-137.038
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
15.446
Elde Edilen Diğer Kazançlar
124
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
391
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-26.892
Ödenen Vergiler
-12.404
Diğer
-216.598
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
23.509
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-284.956
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-928.005
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-33.341
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
26.536
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
1.148.109
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
95.166
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-195.705
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-138.745
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-5.998
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-251.006
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
118.259
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
57.625
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.675.812
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.618.187
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
8.616
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-268.209
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.300.475
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.032.266


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
54.506
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.173
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-3.014
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
841
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.333


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
905.000 0 0 0 0 0 177 177 0 -7.120 0 -7.120 71.696 0 138.132 1.107.885 0 1.107.885
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.518 0 -6.518 0 -6.518
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.518 0 -6.518 0 -6.518
Yeni Bakiye
905.000 0 0 0 0 0 177 177 0 -7.120 0 -7.120 71.696 -6.518 138.132 1.101.367 0 1.101.367
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.173 0 -2.173 0 0 54.506 52.333 0 52.333
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.132 0 -138.132 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.132 0 -138.132 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
85.665 0 85.665
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
695 0 695
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.062 0 3.062
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-2 1.659.059 3.078.473 4.737.532
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.659.059 3.078.473 4.737.532
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
1.659.059 2.542.706 4.201.765
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.518.771 769.755 2.288.526
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
140.288 1.772.951 1.913.239
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 535.767 535.767
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
58.558.293 1.073.090 59.631.383
EMANET KIYMETLER
2.093.690 98.491 2.192.181
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
178.454 0 178.454
Tahsile Alınan Çekler
844.163 41.487 885.650
Tahsile Alınan Ticari Senetler
315.226 8.559 323.785
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
755.847 48.445 804.292
REHİNLİ KIYMETLER
56.464.603 974.599 57.439.202
Menkul Kıymetler
176.145 11.610 187.755
Teminat Senetleri
0 0 0
Emtia
550.154 118.723 668.877
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
9.553.321 0 9.553.321
Diğer Rehinli Kıymetler
46.184.523 844.266 47.028.789
Rehinli Kıymet Alanlar
460 0 460
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
62.833.621 5.710.157 68.543.778http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683560


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.509 Değişim: 1,09% Hacim : 21.084 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.501 26.10.2021 Yüksek 1.513
Açılış: 1.501
9,5321 Değişim: -0,04%
Düşük 9,5112 27.10.2021 Yüksek 9,5503
Açılış: 9,5357
11,0891 Değişim: 0,20%
Düşük 11,0486 27.10.2021 Yüksek 11,0981
Açılış: 11,067
549,58 Değişim: -0,07%
Düşük 548,40 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.