KAP ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2023 - 20:38
KAP ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.337 -833.647 0 -833.647 -698.310 -698.310
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.600.000 9.734 0 2.636.307 -333.563 2.302.744 2.302.744 -110.105 -110.105 -110.105 233.843 858.734 1.424.466 2.283.200 6.319.416 6.319.416


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.040.272 1.560.550
Dönem Karı (Zararı)
1.424.466 1.518.592
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Drtisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 511.275 384.518
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22.585 2.921
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 22.585 2.921
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
60.030 28.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 58.377 28.889
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.653 50
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
619.177 263.557
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -223.159 -73.383
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 842.336 336.940
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
218.071 167.180
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.240 236.441
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.240 236.441
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -323.404 -301.740
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.326 -4.341
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.326 -4.341
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 0 28.853
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-453.568 -745.422
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-40.097 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.477.995 -1.867.752
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.298.343 -1.842.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -179.652 -24.826
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-347.272 -197.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -347.272 -197.582
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.793.584 -1.699.757
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 12.717 -95.096
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.786.948 3.086.993
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 355.335 85.504
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.431.613 3.001.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 101.149 14.698
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
240.831 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.735 13.074
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -35.604 467
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 99.339 12.607
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.068.066 1.579.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -23.899 -11.652
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -3.895 -7.296
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.122.908 -1.502.381
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.358 31.505
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.358 31.505
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.245.979 -759.262
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.015.736 -634.046
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -230.243 -125.216
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-921.287 -774.624
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-833.841 -589.335
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -87.446 -185.289
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.548.574 -132.490
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.902.811 1.564.022
Kredilerden Nakit Girişleri
5 5.508.811 1.299.022
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 394.000 265.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.356.569 -1.865.900
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.314.260 -1.835.329
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -42.309 -30.571
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
6 -686.263 1.225.393
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -30.909 -27.802
Ödenen Temettüler
6 -698.310 -800.000
Ödenen Faiz
-805.345 -301.586
Alınan Faiz
24 223.159 73.383
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
465.938 -74.321
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 465.938 -74.321
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 112.815 187.136
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 578.753 112.815


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 578.775 112.837
Finansal Yatırımlar
40.097 0
Ticari Alacaklar
8.631.742 5.153.747
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 7 8.422.256 5.123.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 209.486 29.834
Diğer Alacaklar
3.157.662 1.859.666
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6, 8 2.403.161 1.445.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 754.501 414.396
Türev Araçlar
5.745 193.125
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 1.203 3.793
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
27 4.542 189.332
Stoklar
9 4.420.387 2.649.388
Peşin Ödenmiş Giderler
135.801 148.518
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 135.801 148.518
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 47 0
Diğer Dönen Varlıklar
38.948 3.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 38.948 3.344
ARA TOPLAM
17.009.204 10.120.625
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.009.204 10.120.625
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
25.068 17.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 25.068 17.901
Maddi Duran Varlıklar
7.422.854 3.274.859
Arazi ve Arsalar
11 1.800.350 755.907
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 95.466 64.057
Binalar
11 2.228.891 1.123.688
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.782.196 1.205.534
Taşıtlar
11 595 236
Mobilya ve Demirbaşlar
11 69.512 49.319
Özel Maliyetler
11 26 4.700
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 1.445.818 71.418
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 83.917 132.955
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
408.882 271.950
Diğer Haklar
13 138 158
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 372.645 249.183
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 36.099 22.609
Peşin Ödenmiş Giderler
ra Peşin Ödenmiş Giderler
10 325.791 238.345
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 254.646 132.778
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.521.158 4.068.788
TOPLAM VARLIKLAR
25.530.362 14.189.413
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.459.534 623.480
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.582 2.399
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5, 6 1.582 2.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.457.952 621.081
Banka Kredileri
5 5.447.259 597.237
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5, 6 10.693 23.844
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
680.972 311.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
680.972 311.896
Banka Kredileri
5 10.072 308.458
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 670.900 3.438
Ticari Borçlar
10.627.792 5.842.718
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 7 628.981 273.646
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 9.998.811 5.569.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 170.013 68.864
Diğer Borçlar
744.815 1.431.678
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 744.815 1.431.678
Türev Araçlar
355.945 233.435
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 197.961 233.435
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
27 157.984 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
240.831 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 7.737 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 233.094 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 939
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.377 9.724
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 11.377 39.302
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 137.162 39.302
ARA TOPLAM
18.428.441 8.562.036
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.428.441 8.562.036
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
77.009 399.464
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
68.773 120.472
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5, 6 68.773 120.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.236 278.992
Banka Kredileri
5 1.917 9.922
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5, 6 6.319 4.070
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 0 265.000
Ticari Borçlar
182.877 181.003
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 182.877 181.003
Uzun Vadeli Karşılıklar
518.760 151.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 518.760 151.875
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.859 2.380
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.859 2.380
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
782.505 734.722
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.210.946 9.296.758
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.319.416 4.892.655
Ödenmiş Sermaye
19 1.600.000 1.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 9.734 9.734
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.302.744 1.400.337
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.302.744 1.400.337
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.636.307 1.467.974
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-333.563 -67.637
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-110.105 141.999
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-110.105 141.999
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-110.105 141.999
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
233.843 98.506
Yasal Yedekler
19 233.843 98.506
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 858.734 123.487
Net Dönem Karı veya Zararı
1.424.466 1.518.592
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.319.416 4.892.655
TOPLAM KAYNAKLAR
25.530.362 14.189.413


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 31.386.969 16.178.009
Satışların Maliyeti
20 -26.475.579 -13.613.315
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.911.390 2.564.694
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
4.911.390 2.564.694
Genel Yönetim Giderleri
22 -305.252 -150.602
Pazarlama Giderleri
22 -2.006.634 -196.323
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -210.472 -114.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 1.625.962 1.912.448
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.611.447 -2.169.236
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.403.547 1.846.778
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.403.547 1.846.778
Finansman Gelirleri
24 2.628.062 1.528.225
Finansman Giderleri
24 -2.930.547 -2.158.151
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.101.062 1.216.852
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
323.404 301.740
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.909 -5.803
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 326.313 307.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.424.466 1.518.592
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.424.466 1.518.592
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.424.466 1.518.592
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal bedeli 1 TL olan pay başına kazanç (TL) 26 0,89000000 0,95000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
952.709 640.852
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 1.552.587 755.528
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -332.407 -48.904
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-267.471 -65.772
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-333.952 -75.553
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
66.481 9.781
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-252.104 171.446
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-315.130 226.140
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-315.130 226.140
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
63.026 -54.694
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
25 63.026 -54.694
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
700.605 812.298
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.125.071 2.330.890
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.125.071 2.330.890http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114997


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.312 Değişim: 0,00% Hacim : 147.610 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.246 21.02.2024 Yüksek 9.397
Açılış: 9.393
31,0137 Değişim: 0,03%
Düşük 30,9175 22.02.2024 Yüksek 31,0398
Açılış: 31,0045
33,6465 Değişim: 0,22%
Düşük 33,5115 22.02.2024 Yüksek 33,7182
Açılış: 33,5723
2.021,88 Değişim: 0,18%
Düşük 2.014,22 22.02.2024 Yüksek 2.023,94
Açılış: 2.018,17
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.