KAP ***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2020 - 22:06
KAP ***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 11.155.503 10.156.387
Satışların Maliyeti
15 -8.722.951 -8.624.584
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.432.552 1.531.803
BRÜT KAR (ZARAR)
2.432.552 1.531.803
Genel Yönetim Giderleri
-3.252.023 -2.861.293
Pazarlama Giderleri
-340.329 -310.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 14.989.178 18.625.779
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -2.513.769 -92.515
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.315.609 16.893.275
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 3.485
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 87.894 -20.803
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.403.503 16.875.957
Finansman Gelirleri
17 28.364 34.990
Finansman Giderleri
17 -4.836.384 -3.570.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.595.483 13.340.295
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.523.023 -2.454.144
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -409.323 -231.057
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.113.700 -2.223.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.072.460 10.886.151
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.072.460 10.886.151
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
717.996 504.575
Ana Ortaklık Payları
4.354.464 10.381.576
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 19 0,06000000 0,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.408.451 3.651.795
Dönem Karı (Zararı)
5.072.460 10.886.151
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.181.263 -11.082.996
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
535.723 454.043
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -428.057
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -428.057
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
84.032 230.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
84.032 230.324
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.054.186 -13.256.553
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-181.961 -557.700
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -181.961 -557.700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-87.894 20.803
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -87.894 20.803
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.523.023 2.454.144
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.171.881 3.889.653
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.374.361 -2.353.738
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
506.246 174.408
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.949.939 1.642.766
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
476.731 -239.779
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
920.215 -1.971.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
392.151 -1.360
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.099.533 6.100.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-647.417 538.356
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
35.107 169.025
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-682.524 369.331
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.063.078 3.692.808
Alınan Faiz
28.364 34.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-34.997 -54.650
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -647.994 -21.353
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.244.223 -2.174.154
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-10.378.581 -979.650
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
37.427.469 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-31.030.388 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.262.723 -1.194.504
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.499.413 -3.181.610
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.586.670
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.586.670
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.203.789 -1.159.995
Ödenen Faiz
-295.624 -3.608.285
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.335.185 -1.703.969
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.335.185 -1.703.969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.120.942 8.049.622
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.785.757 6.345.653


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 37.785.757 39.120.942
Finansal Yatırımlar
20 288.847.375 294.982.910
Ticari Alacaklar
7 16.718.391 20.092.752
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 107.325 290.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16.611.066 19.802.213
Diğer Alacaklar
9 941.260 1.451.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
941.260 1.451.789
Stoklar
10 8.924.348 5.974.409
Peşin Ödenmiş Giderler
8 702.196 1.162.281
Diğer Dönen Varlıklar
13 3.542.876 3.611.269
ARA TOPLAM
357.462.203 366.396.352
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
357.462.203 366.396.352
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20 18.027.660 18.027.660
Diğer Alacaklar
9 517.148 512.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
517.148 512.865
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 8.885.889 8.797.995
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18.900.000 18.900.000
Maddi Duran Varlıklar
12 71.991.616 71.262.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
108.230 110.338
Peşin Ödenmiş Giderler
8 67.456 84.102
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 4.775.746 3.780.380
Diğer Duran Varlıklar
13 2.774.269 2.820.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
126.048.014 124.296.416
TOPLAM VARLIKLAR
483.510.217 490.692.768
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 2.084.094 397.793
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 6.564.366 7.905.453
Ticari Borçlar
7 3.918.940 2.998.725
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.918.940 2.998.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
848.347 456.196
Diğer Borçlar
756.443 780.554
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
756.443 780.554
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 160.034 398.705
Kısa Vadeli Karşılıklar
363.404 427.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
363.404 427.331
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.024.321 2.706.845
ARA TOPLAM
16.719.949 16.071.602
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.719.949 16.071.602
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 9.468.739 9.846.972
Diğer Borçlar
38.076.447 42.445.019
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 38.076.447 42.445.019
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.485.995 1.373.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.485.995 1.373.033
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 17.380.128 15.271.062
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.411.309 68.936.086
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
83.131.258 85.007.688
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
328.160.681 325.406.057
Ödenmiş Sermaye
14 70.000.000 70.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.740.630 12.820.057
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.951.580 17.712.376
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.951.580 17.712.376
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.951.580 17.712.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 5.017.716 4.791.688
Diğer Yedekler
14 32.655.004 32.655.004
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
184.441.287 125.200.851
Net Dönem Karı veya Zararı
4.354.464 62.226.081
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
72.218.278 80.279.023
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
400.378.959 405.685.080
TOPLAM KAYNAKLAR
483.510.217 490.692.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 -4.597.090 12.360.510 14.058.259 3.430.552 32.655.004 79.645.578 43.725.291 251.278.104 74.081.942 325.360.046
Transferler
43.725.291 -43.725.291 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.381.576 10.381.576 504.575 10.886.151
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3 1.586.670 1.586.670 0 1.586.670
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 107.990 30.880 16.473 -123.504 31.839 -1.011.489 -979.650
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 -3.010.420 12.468.500 14.089.139 3.447.025 32.655.004 123.247.365 10.381.576 263.278.189 73.575.028 336.853.217
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 12.820.057 17.712.376 4.791.688 32.655.004 125.200.851 62.226.081 325.406.057 80.279.023 405.685.080
Transferler
62.226.081 -62.226.081 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.354.464 4.354.464 717.996 5.072.460
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 920.573 239.204 226.028 -2.985.645 -1.599.840 -8.778.741 -10.378.581
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 13.740.630 17.951.580 5.017.716 32.655.004 184.441.287 4.354.464 328.160.681 72.218.278 400.378.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.072.460 10.886.151
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.072.460 10.886.151
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
717.996 504.575
Ana Ortaklık Payları
4.354.464 10.381.576http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847523


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.895 Değişim: 1,45% Hacim : 215.484 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.752 21.05.2024 Yüksek 11.088
Açılış: 10.767
32,2183 Değişim: 0,20%
Düşük 32,1269 22.05.2024 Yüksek 32,2378
Açılış: 32,1543
34,9891 Değişim: 0,06%
Düşük 34,9242 22.05.2024 Yüksek 35,0293
Açılış: 34,968
2.509,56 Değişim: 0,26%
Düşük 2.500,98 22.05.2024 Yüksek 2.510,17
Açılış: 2.503,11
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.