KAP ***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

26.02.2021 - 18:41
KAP ***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 180.000 428 428 -1.042 15.953 187.114 -36.974 345.479
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
202 -52.232 -52.030
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-428 -428
Kar Dağıtımı
690 -37.664 36.974
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
690 -37.664 36.974
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 1.118 -840 15.953 149.022 -52.232 293.021
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 180.000 1.118 -840 15.953 149.022 -52.232 293.021
Yeni Bakiye
16 180.000 1.118 -840 15.953 149.022 -52.232 293.021
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-154 57.248 57.094
Kar Dağıtımı
-52.232 52.232
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-52.232 52.232
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 1.118 -994 15.953 96.790 57.248 350.115


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19 746.635 961.062
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0
Diğer
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0
Diğer
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
19 746.635 961.062
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
19 732.101 940.694
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
19 14.534 20.368
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-580.942 -906.772
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-535.461 -789.252
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.142 -883
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-30.952 -97.616
Diğer Faiz Giderleri
-104 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-13.283 -19.021
BRÜT KAR (ZARAR)
165.693 54.290
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-115.935 -172.064
Personel Giderleri
20 -24.652 -23.406
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
20 -337 -1.026
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
20 -83.739 -147.472
Diğer
21 -7.207 -160
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
49.758 -117.774
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
368.697 301.348
Bankalardan Alınan Faizler
364 6.167
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
Temettü Gelirleri
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0
Türev Finansal İşlemler Karı
0
Kambiyo İşlemleri Karı
335.745 181.148
Diğer
21 32.588 114.033
KARŞILIK GİDERLERİ
-45.067 -84.146
Özel Karşılıklar
5 -36.793 -84.146
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
21 -8.273 0
Diğer
-1 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-297.312 -164.270
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-297.312 -164.270
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
76.076 -64.842
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
76.076 -64.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -18.828 12.610
Cari Vergi Karşılığı
22 0 9.887
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-18.898
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
22 70 2.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
57.248 -52.232
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
57.248 -52.232
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
57.248 -52.232
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
160.665 -27.363
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
634.535 968.096
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-441.838 -948.332
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
14.534 20.368
Elde Edilen Diğer Kazançlar
71.021 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5,21 11.215 78.649
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-27.226 -25.376
Ödenen Vergiler
-227 0
Diğer
-101.349 -120.768
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
30.473 635.774
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-2.009.024 2.464.684
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-15.571 820.414
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.051.381 -2.535.482
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.687 -113.842
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
191.138 608.411
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-3.174 -1.060
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.497 2.962
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.426 0
Diğer
-14.576 -21.988
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-14.827 -20.086
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 368.960
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-316.459 -817.450
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-316.459 -448.490
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.726 1.803
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-134.422 141.638
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
241.727 100.089
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 107.305 241.727


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
57.248 -52.232
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-154 202
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-154 202
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -193 253
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 39 -51
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.094 -52.030


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 90.720 16.585 107.305 200.913 40.814 241.727
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 7.000.431 247.247 7.247.678 4.942.458 254.548 5.197.006
Faktoring Alacakları
0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0
Finansman Kredileri
5 6.902.219 247.247 7.149.466 4.742.447 254.459 4.996.906
Tüketici Kredileri
5 2.201.098 0 2.201.098 1.450.113 0 1.450.113
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
5 4.701.121 247.247 4.948.368 3.292.334 254.459 3.546.793
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Takipteki Alacaklar
5 197.433 0 197.433 355.759 89 355.848
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -99.221 0 -99.221 -155.748 0 -155.748
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 9.166 0 9.166 8.104 0 8.104
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 65.989 0 65.989 55.292 0 55.292
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
227 227 333 0 333
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.343 Değişim: 0,95% Hacim : 14.178 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.309 22.04.2021 Yüksek 1.346
Açılış: 1.320
8,3074 Değişim: 1,57%
Düşük 8,1672 22.04.2021 Yüksek 8,3697
Açılış: 8,1791
9,9790 Değişim: 1,14%
Düşük 9,8213 22.04.2021 Yüksek 10,0816
Açılış: 9,8666
475,77 Değişim: 0,82%
Düşük 471,04 22.04.2021 Yüksek 482,52
Açılış: 471,88
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.