" />

KAP ***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.07.2021 - 10:00
KAP ***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 04.05.2021
Genel Kurul Tarihi 07.06.2021
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
4 - 2020 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 6.447.315-TL'lik dönem karının (yasal kayıtlara göre 1.808.024,77TL), üzerinden Birinci Tertip Yedek Akçe ayrılmasına ve daha sonra kalan kârın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ve bu nedenle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7 - Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması,
10 - Yönetim Kurulumuzun tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 29.03.2021 tarihli kararı ile güncellenip, aynı gün KAP'da duyurulmuş olan Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası"nın ortakların onayına sunulması,
11 - Yönetim Kurulumuzun tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 29.03.2021 tarihli kararı ile güncellenip, aynı gün KAP'da duyurulmuş olan Şirketimizin "Bağış Politikası"nın ortakların onayına sunulması,
12 - Yönetim Kurulumuzun tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 29.03.2021 tarihli kararı ile oluşturulan ve aynı gün KAP'da duyurulmuş olan şirket politikalarının ve "Ücretlendirme Politikası"nın ortakların bilgisine sunulması,
13 - Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanarak daha önce Genel Kurulda ortaklar tarafından kabul edilen "Kar Dağıtım Politikasının" ve ‘Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması,
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimizin 2020 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2021 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
17 - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
18 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi, ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
19 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 VANET 07.06.2021 tarihli OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU 04052021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 VANET 2020 GK ilan metni 07062021 E.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Toplantı tutanağının tamamı ekte pdf olarak verilmiştir.
VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
07/06/2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Mayıs 2021 tarihinde Cuma günü, saat 14:30'da yapılacağı kararı alınarak genel kurulun davetine ilişkin SPK ve TTK hükümleri gereği ilan ve duyurular yapılmışsa da 26.04.2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan ülke genelinde tam kapanma dönemine geçilmesi kararı alınmış ve bu karar uyarınca Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29/04/2021 tarih ve E-50035491-431.04-00063624674 sayı ve "Genel Kurul Toplantıları" konulu genel yazıları ile tam kapanma tarihleri arasında yapılması planlanan genel kurul toplantılarının tam kapanma dönemini müteakip yapılacak şekilde tedbirler alınması ve bakanlık temsilcisi atama taleplerinin de tam kapanma tarihleri arasında karşılanmaması hususu talimatı verildiğinden zorunlu erteleme nedeniyle ertelenen genel kurul gündemimizde herhangi bir değişiklik olmaksızın Şirketimiz 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 07.06.2021 Pazartesi günü Saat: 14:30'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 04/06/2021 Tarih ve 64447802 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Demet BOZER gözetiminde toplandı.
Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.05.2021 tarih ve 10325 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 04 Mayıs 2021 günü duyurulduğu görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 25.000.000-TL sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden, asaleten katılımın olmadığı 12.750.495,75TL sermayesine tekabül eden 1.275.049.574 adet hissenin asaleten katıldığı, vekaleten katılımın olmadığı, Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Abdullah ERGÜL'ün genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Bakanlık Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Çağla ÖZTÜRK'ün açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.
1. Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Sinem GÜCÜM'ün ve Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader ADIGÜZEL'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Fakı Buluç DEMİREL'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Abdullah ERGÜL tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2020 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 6.447.315-TL'lik dönem karının (yasal kayıtlara göre 1.808.024,77TL), üzerinden Birinci Tertip Yedek Akçe ayrılmasına ve daha sonra kalan kârın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ve bu nedenle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulunun 07/04/2021 tarih ve 2021/9 sayılı kararı ile hazırlanan teklif ortakların onayına sunuldu, müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2020 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 2021 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasına oybirliği ile karar edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, ---- T.C. Kimlik Numaralı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, -----T.C. Kimlik Numaralı Çağla ÖZTÜRK, ----- T.C. Kimlik Numaralı Özgür AYYILDIZ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ----TC Kimlik nolu Erdem YÜCEL ve ----- T.C. Kimlik Numaralı Ahmet HAVUZ'un seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çağla ÖZTÜRK ve Özgür AYYILDIZ'ın Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet HAVUZ'un lisans ve yüksek lisans eğitimlerini yurtdışında tamamladığı, 2009 yılından bu yana çeşitli şirketlerde orta ve üst düzey yöneticilik ve danışmanlık görevlerinde bulunduğu ve halen Hed Mimarlık İnşaat Dekorasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Kuazar Medya Tic. Ltd. Şti. unvanlı şirketlerde ortak ve şirket müdürlüğü görevlerinde bulunduğu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erdem YÜCEL'in ise uzun yıllardan beri çeşitli şirketlerde ortak ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunduğu ve halen Revna Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. unvanlı kendisine ait şirkette yönetim kurulu başkanlığı ile iştigal ettiği bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 10.000TL'ye


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 24.06.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020 GK TUTANAK KAP.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun VANGD KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı kararları tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946721


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,8945 Değişim: -0,44%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,8386 Değişim: -0,28%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.524,61 Değişim: -1,03%
Düşük 2.522,47 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.