KAP ***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.07.2018 - 09:57
KAP ***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul toplantısı tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 23.05.2018
Genel Kurul Tarihi 20.06.2018
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
4 - 2017 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketimizin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.936.668 TL'lik dönem Kârından (yasal kayıtlara göre 1.888.576,26TL), yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan tutarın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine ve bu nedenle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
6 - Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin TTK 363. Madde uyarınca genel kurul onayına sunulması,
7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
8 - Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması,
10 - Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanarak daha önce Genel Kurulda ortaklar tarafından kabul edilen "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının", "Ücretlendirme Politikasının" ve "Şirket Bağış Politikasının" koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması,
11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimizin 2017 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2018 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
14 - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi, ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 VANET 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU23052018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 VANET 2017 GK ilan metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 vanet kar payı dağıtım tablosu 23052018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
20/06/2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 20.06.2018 günü Saat: 13:00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 19.06.2018 Tarih ve 35238933 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ gözetiminde toplandı.
Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29/05/2018 tarih ve 9588 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 23 Mayıs 2018 günü duyurulduğu görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 100.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 10.000.000.000 adet hisseden, toplam 16.604.193,75TL sermayesine tekabül eden 1.660.419.375 adet hissenin asaleten katıldığı, vekaleten katılımın olmadığı, Şirketin Bağımsız Denetçisi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Eda HEYBETLİ'nin genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Yağmur ÖZTÜRK'ün açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.
1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Şeyma ŞENEL ve Oy Toplama Memurluğuna Fakı Buluç DEMİREL'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
2- Gündemin ikinci maddesinin göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Fakı Buluç DEMİREL'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Eda HEYBETLİ tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2017 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
Bu sırada, bir kısım ortaklar tarafından verilen yazılı bir önerge ile Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu önerilmiş olup, bu öneri gündemde bulunmamış olmasına rağmen Türk Ticaret Kanununun 413/3 fıkrası ve 28 Kasım 2012 gün ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 25/1-c maddesi uyarınca işbu gündem maddesinden sayıldığından doğrudan görüşülebilecek bir husus olduğundan öneri müzakereye açıldı. Verilen işbu tek yazılı önerge oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Buna göre
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yağmur ÖZTÜRK, Çağla ÖZTÜRK, Fatih ÖZTÜRK, Adem TATLI ve Abdurrahman ARICI'nın (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine ilişkin bir önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 51253600608 TC kimlik Nolu Yağmur ÖZTÜRK, 51268600198 TC kimlik Nolu Çağla ÖZTÜRK, 40543977100 TC kimlik Nolu Fatih ÖZTÜRK, 45451235242 TC kimlik Nolu Adem TATLI ve 27379993436 TC kimlik Nolu Abdurrrahman ARICI'ın (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 23.05.2018 tarih ve 2018/1 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.936.668,00-TL dönem net karının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 1.888.576,26-TL Kâr bulunmaktadır) Yasal Kayıtlara göre ayrılması zorunlu yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine ve bu nedenle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca Buna göre Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun 19.09.2017 tarih ve 2017/14 numaralı kararıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Mehmet ALKAN'ın istifasının kabulü ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Fatih ÖZTÜRK'ün atanmasına ve Yönetim Kurulunun 20.09.2017 tarih ve 2017/15 numaralı kararıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Mehmet Akif YAŞIN'ın istifasının kabulü ile yerine Adem TATLI'nın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ilişkin işlem ve yeni üyelerin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edilmiştir. Elektronik ortamda katılım olmadı.
7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 2018 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasına oybirliği ile karar edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
Bakanlık temsilcisi bu gündem maddesine ilişkin olarak söz aldı, TTK 399/1. Fıkrası "Denetçi, şirket genel kurulunca topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder." Ve aynı maddenin 6. Fıkrası "Faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, dördüncü fıkrada gösterilen mahkemece atanır." hükmü yer aldığını belirtti ve Genel kurulun buna uygun olarak karar alması gerektiğini genel kurula hatırlattı.
9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının", "Ücretlendirme Politikasının" ve "Şirket Bağış Politikası"nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı. Elektronik ortamda katılım olmadı.
11- Gündemin onbirinci maddesi uyarınca 2017 yılı içerisinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.07.2016 tarihli kararı çerçevesinde şirketimiz paylarında 1,98 – 2,10 TL fiyat aralığından 188.831 adet Alış işlemi şirketimizce gerçekleştirildiği ve bu işlemle birlikte şirketimizin VANET Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'deki payı 18.12.2017 tarihi itibariyle %0,76 olduğu, bugün itibariyle bahse konu payların tamamen satılması halinde KAP'da duyurulacağı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2018 yılında da Şirketin hisse geri alım programı kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği karar edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı. Elektronik ortamda katılım olmadı.
13- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı. Elektronik ortamda katılım olmadı.
14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 30 ila 33. Sayfalarında yer alan 5. nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı. Elektronik ortamda katılım olmadı.
15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren yetkili kılınmalarına oybirliği ile karar edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
16- Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 20.06.2018 saat 13:21


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 24.07.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun_vanet kap 2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 VANET TUTANAK 2018.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.07.2018 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697515


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.548 Değişim: 0,00% Hacim : 101.485 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.650
Açılış: 9.645
32,5359 Değişim: 0,26%
Düşük 32,3942 17.04.2024 Yüksek 32,5856
Açılış: 32,4515
34,5980 Değişim: 0,15%
Düşük 34,4848 17.04.2024 Yüksek 35,0943
Açılış: 34,5448
2.488,79 Değişim: 0,09%
Düşük 2.482,04 17.04.2024 Yüksek 2.497,20
Açılış: 2.486,43
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.