KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.04.2022 - 19:36
KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 24.03.2022
Genel Kurul Tarihi 19.04.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:35 Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması.
4 - 2021 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası.
6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılması önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
7 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
8 - SPK mevzuatı çerçevesinde 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi.
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi.
12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması.
14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
16 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 VAKKO 2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 19 Nisan 2022 Tarihli VAKKO Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 19 NİSAN 2022 tarihinde, saat 14:00'de İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:35 adresinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Toplantı Başkanlığına Sayın ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU, Oy Toplama Memurluğu görevini Sayın BAHİSE KURT'a, Tutanak Yazmanlığı görevini ise Sayın MURAT AKGÜN'e verdi. Bu şekli ile Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.
Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı SUMRU DOĞANYILMAZ'ı görevlendirmiştir.
Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra gündemin diğer maddesine geçildi.
3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde 2021 hesap dönemine ait Denetçi Raporlarının özetleri okundu, 2021 hesap dönemine ait Denetçi Raporları müzakere edildi.
4- 2021 yılına ait konsolide finansal tablolar verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi.
Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılına ait konsolide finansal tablolar oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
5- 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.
6- Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu ile sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre 222.444.270 TL. kâr oluşmuştur. Ancak, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen tablolarda ise 200.735.604,59 TL. kâr oluşmuştur. SPK kayıtlarımıza göre 10.036.780,23 TL. Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasından sonra, birinci kâr payı olarak 8.000.000,00 TL. ikinci kâr payı olarak 164.800.000,00 TL. olmak üzere toplam, brüt 172.800.000,00 TL. kâr payının dağıtılmasına ve 23.127.489,77 TL. Olağanüstü Yedekler Hesabına aktarılmasına, yasal kayıtlarımıza göre ise 10.036.780,23 TL. Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve 1.418.824,36 TL.nın Olağanüstü Yedekler Hesabına aktarılmasına, 172.800.000,00 TL. kâr payının Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan ‘'Kâr Dağıtım Tablosu'' çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 26/04/2022 tarihinden itibaren nakden yapılmasına yönelik Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Müzakereye geçildi. Yapılan müzakere sonucunda Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi oy birliği ile kabul edildi.
7- 2021 yılı içinde Tema Vakfına 50.000,00 TL. Spor Kulübüne 15.000,00 TL., Birleşmiş Markalar Derneği'ne 9.000,00 TL., Türk Eğitim Vakfına 4.950,00 TL. ve diğer yardımlar olarak 6.641,00 TL. olmak üzere toplam 85.591,00 TL. bağış yapılmıştır. Ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin 329 TL.lık olumsuz oya karşılık 139.748.599,141 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının 2.000.000,00 TL. veya 2022 yılı vergi öncesi kârının %5 (yüzdebeş)'i olmasına oy çokluğu ile karar verildi.
9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 (yedi) kişi, Yönetim Kurulu görev süresinin 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
10- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olan Sn. Nursen Sipahi'nin üyeliği genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Nursen Sipahi'nin bağımsız yönetim kurulu üyeliği 139.743.878,04 TL. lık olumsuz oya karşılık, 5.050,101 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmedi.
Diğer teklif okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki kişilerin
seçilmesine
330 TL.lık olumsuz oya karşılık 139.748.598,141 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
CEM HAKKO
T.C. Uyruklu

JEFF HAKKO
T.C. Uyruklu

ALBER ELHADEF
T.C. Uyruklu

JAKLİN GÜNER
T.C. Uyruklu

ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU
T.C. Uyruklu

EROL TEZMAN
T. TC. Uyruklu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

JEFFİ JOZEF MEDİNA
TC. Uyruklu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

11- Yönetim Kurulu Başkanı'na net 17.000,00 TL (Onyedibin Türk Lirası), diğer Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin her birine net 10.000,00 TL (Onbin Türk Lirası) aylık ücret ödenmesine 329 TL.lık olumsuz oya karşılık 139.748.599,141 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
12- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin kabul edilmesi neticesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere Denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
14- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2021 yılı içinde bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
15- 2021 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.
16- Dilek ve görüşler maddesinde ortaklara söz verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Lİstesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 19.04.2022 Tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu 19 Nisan 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Mart 2022 tarih ve 2022/20 nolu kararı ile
Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 19.04.2022 tarihinde, saat 14:00'da İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35 adresinde TTK 414 maddesi gereğince yukarıdaki gündem ile yapılmasına, söz konusu toplantımızda temsilci görevlendirilmesi için İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, gerekli kanuni formalitelerin ikmaline karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022187


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: -0,53% Hacim : 22.698 Mio.TL Son veri saati : 15:08
Düşük 2.374 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,9279 Değişim: 0,54%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8484 Değişim: 0,07%
Düşük 16,7750 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
941,66 Değişim: 0,12%
Düşük 937,32 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.