KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.04.2021 - 18:09
KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul'a ilişkin tescil işlemleri tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 23.03.2021
Genel Kurul Tarihi 20.04.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:35 Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması
4 - 2020 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası
6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılması önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
7 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve limit aşımının onaylanması
8 - SPK mevzuatı çerçevesinde 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması
14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - 2020 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin 3'üncü maddesinin değiştirilmesinin onaylanması
17 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 VAKKO TEKSTİL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI _20 NİSAN 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 20 Nisan 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Toplantı Başkanlığına Sayın ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU, Oy Toplama Memurluğu görevini Sayın BAHİSE KURT'a, Tutanak Yazmanlığı görevini ise Sayın MURAT AKGÜN'e verdi. Bu şekli ile Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.
Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Sumru Doğanyılmaz'ı görevlendirmiştir.
Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra oylamaya geçildi.
Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde 2020 hesap dönemine ait Denetçi Raporlarının özetleri okundu, 2020 hesap dönemine ait Denetçi Raporları müzakere edildi.
4- 2020 yılına ait konsolide finansal tablolar verilen önerinin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi.
Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılına ait konsolide finansal tablolar katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
5- 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oy birliği ile ibra edildiler.
6- Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu ile sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre 14.597.130,00 TL. kâr oluşmuştur. Ancak, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen tablolarda ise 17.625.101,88 TL. kâr oluşmuştur. SPK kayıtlarımıza göre 819.905,43 TL. Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasından sonra, birinci kâr payı olarak 8.000.000,00 TL. ikinci kâr payı olarak 4.000.000,00 TL. olmak üzere toplam, brüt 12.000.000,00 TL. kâr payının dağıtılmasına ve 922.029,57 TL. Olağanüstü Yedekler Hesabına aktarılmasına, yasal kayıtlarımıza göre ise 819.905,43 TL. Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve birinci ve ikinci kâr payının dağıtımından sonra 3.178.203,14 TL.nın Olağanüstü Yedekler Hesabına aktarılmasına, 2019 yılı olağan genel kurulunda SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2019 yılı konsolide 83.845.256,00 TL. dönem kârından 5.082.957,46 TL. Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan kârın Geçmiş Yıllar kârları olarak ayrılmasına karar verilmişti. Genel kurul kararı gereğince, 2019 yılı kârından sehven ayrılmayan Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasına, kalan Geçmiş Yıllar Kârları hesabındaki 71.200.000,00 TL.nın temettü olarak dağıtılmasına ve 7.120.000,00 TL. Genel Kanuni Yedek Akçe (ikinci tertip) ayrılmasına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise 71.200.000,00 TL. brüt kâr payının tamamının 2019 yılı dönem kârından karşılanmasına, konu edilmesi ile toplam 83.200.000,00 TL. kâr payının Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan ‘'Kâr Dağıtım Tablosu'' çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 28/04/2021 tarihinden itibaren nakden yapılmasına yönelik Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Müzakereye geçildi. Yapılan müzakere sonucunda Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7- 2020 yılı içinde Sağlık Bakanlığı'na 725.000,00 TL.lık maske bağışı, Türk Eğitim Vakfına 2.280,00 TL. ve diğer yardımlar olarak 100,00 TL. olmak üzere toplam 727.380,00 TL. bağış yapılmıştır. Dolayısı ile 02.04.2020 tarihinde yapılan Genel Kurulumuzda belirlenen limit üzerinde bağış yapılması dolayısı ile 2020 yılındaki toplam 727.380,00 TL.lık bağışımızın onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00 TL'sı veya net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oy birliği kabul edilmesi neticesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 (yedi) kişi, Yönetim Kurulu görev süresinin 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.
10- Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki kişilerin seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
CEM HAKKO T.C. Uyruklu
JEFF HAKKO T.C. Uyruklu
ALBER ELHADEF T.C. Uyruklu
JAKLİN GÜNER T.C. Uyruklu
ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU T.C. Uyruklu
EROL TEZMAN T.C. Uyruklu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
JEFFİ JOZEF MEDİNA T.C. Uyruklu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
11- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 5.500,00 TL (Beşbinbeşyüz Türk Lirası) ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
12- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin kabul edilmesi neticesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
14- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2020 yılı içinde bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
15- 2020 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.
16- Toplantı Başkanlığına verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde, Esas Sözleşme değişiklik metni okunmuş sayıldı. Esas Sözleşme'nin 3'üncü maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 4720 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16/04/2021 tarih ve 63346923 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekli ile değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulune katılanların oybirliği ile karar verildi.
ESKİ METİN
YENİ METİN

ŞİRKETİN KONUSU VE AMACI:
Madde: 3-
1. İpekli,yünlü,pamuklu,suni ve sentetik ipliklerden imal edilen her çeşit mensucatın boya,apre ve emprime işleri.
2. Her nevi ipliklerin terbiye ve boya işleri.
3. Her çeşit ham ve mamul kumaşların alımı,satımı,imali ve ithali ile ihracat işleri.
4. Her cins kalitede kumaşlarla tabii ve suni deri ve kürklerden kadın,erkek,çocuk için hazır giyimi ( konfeksiyon) imali,satışı ithal ve ihracat işleri.
5. Her cins kalitede kumaşlarla tabii ve sun'i derilerden ve kürklerden her çeşit tuhafiye eşyası ile her çeşit ayakkabı imali,satışı ile ithal ve ihracat işleri.
6. Şirketin iştigal konusu ile ilgili boyalar,ham maddeler çeşitli malzemeler yardımcı maddeler ile makinalar ve teçhizatın alımı,satımı ve ithal işleri.
7. Ses ve görüntü cihazları ile bunlarda kullanılan malzemelerin özellikle compact disk,boş veya dolu ses ve video kasetleri,plakları ve benzeri malzemelerin alımı,satımı ve ithal işleri.
8. Kozmetik ve parfümeri ile ilgili her çeşit maddelerin alım,satım ve ithalleri.
9. Sportif amaçlı alet ve malzemelerle giyim eşyalarının alım,satım ve ithalleri.
10. Yapay ve kuru çiçekler,bitkiler,dekoratif amaçlı eşyalarla hediyelik eşyaların alım,satım ve ithalleri,
11. Model ithali ve alım satımı yapar.
12. Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek, vücutlarını zinde tutmak maksadı ile çeşitli hobilere alıştırmak için ihtiyaçlarını karşılayacak mağazalar açmak,
13. Şirket iştigal konusunun gerektirdiği arsalar,binalar,fabrikaların alımı,inşaası ve gerektiğinde satışları işlemi.
14. İştigal konusu ile ilgili personel ve mankenler yetiştirmek için okul veya kurslar açmak bunları yönetmek.
15. Hazır Giyim, her çeşit kumaş, parfümeri, kozmetik, tuhafiye, dekorasyon ürünleri, süsleme eşyaları, çikolata, spor malzemeleri, spor giyim eşyaları, oyuncaklar ile her nevi müzik aletleri ve tesisatlarını ve benzeri eşyaları perakende satacak mağazalar açar.
Şirket ana hatları belirtilen bu konularını gerçekleştirmek için
a) Spor konusunda uzman kişileri yurtiçine getirir, eğitim ve seminer hizmetleri yapar.
b) İstirahat, spor yerleri tesis eder ve cafeler açar, bunları işletir.
c) Amacı için iç ve dış kaynaklı çeşitli kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin eder ve kullanır. Tahvil çıkarır. Krediler için menkul ve gayrimenkul ipoteği dahil çeşitli teminatlar verir. Gerektiğinde bu teminatları kaldırır. Alacakların teminatı olarak menkul ve gayrimenkul ipoteği alır ve icabında bu ipotekleri kaldırır. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
d) Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak özel ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara ortak olmak veya ayrılmak, bunlarla ilgili menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla almak ve satmak,
e) Şirketin mevzuunu icap ettirecek diğer bilcümle muameleleri ve ticari işleri ifa ve icra eder.
AMAÇ VE KONU:
Madde: 3-
1. İpekli, yünlü, pamuklu, suni ve sentetik ipliklerden imal edilen her çeşit mensucatın boya, apre ve emprime işleri.
2. Her nevi ipliklerin terbiye ve boya işleri.
3. Her çeşit ham ve mamul kumaşların alımı, satımı, imali ve ithali ile ihracat işleri.
4. Her cins kalitede kumaşlarla tabii ve suni deri ve kürklerden kadın, erkek, çocuk için hazır giyimi ( konfeksiyon) imali, satışı ithal ve ihracat işleri.
5. Her cins kalitede kumaşlarla tabii ve sun'i derilerden ve kürklerden her çeşit tuhafiye eşyası ile her çeşit ayakkabı imali, satışı ile ithal ve ihracat işleri.
6. Şirketin iştigal konusu ile ilgili boyalar, ham maddeler çeşitli malzemeler yardımcı maddeler ile makinalar ve teçhizatın alımı, satımı ve ithal işleri.
7. Ses ve görüntü cihazları ile bunlarda kullanılan malzemelerin özellikle compact disk, boş veya dolu ses ve video kasetleri, plakları ve benzeri malzemelerin alımı, satımı ve ithal işleri.
8. Kozmetik ve parfümeri ile ilgili her çeşit maddelerin alım, satım ve ithalleri.
9. Sportif amaçlı alet ve malzemelerle giyim eşyalarının alım, satım ve ithalleri.
10. Yapay ve kuru çiçekler, bitkiler, dekoratif amaçlı eşyalarla hediyelik eşyaların alım, satım ve ithalleri,
11. Model ithali ve alım satımı yapar.
12. Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek, vücutlarını zinde tutmak maksadı ile çeşitli hobilere alıştırmak için ihtiyaçlarını karşılayacak mağazalar açmak,
13. Şirket iştigal konusunun gerektirdiği arsalar, binalar, fabrikaların alımı, inşası ve gerektiğinde satışları işlemi.
14. İştigal konusu ile ilgili personel ve mankenler yetiştirmek için okul veya kurslar açmak bunları yönetmek.
15. Hazır Giyim, her çeşit kumaş, parfümeri, kozmetik, tuhafiye, dekorasyon ürünleri, süsleme eşyaları, çikolata, spor malzemeleri,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,94% Hacim : 14.470 Mio.TL Son veri saati : 16:12
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,3325 Değişim: 0,22%
Düşük 8,2823 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
10,0575 Değişim: 0,62%
Düşük 9,9786 06.05.2021 Yüksek 10,0749
Açılış: 9,9955
480,52 Değişim: 0,59%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 481,29
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.