" />

KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.04.2020 - 14:17
KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi genel kurul tescil edilmiştir
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 10.03.2020
Genel Kurul Tarihi 02.04.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Altunizade Mahallesi , Kuşbakışı Caddesi, No : 35

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,
4 - 2019 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılması önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2019 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
8 - SPK mevzuatı çerçevesinde 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - 2019 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 02 Nisan 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 02 NİSAN 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Toplantı Başkanlığına Sayın ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU'nun seçilmesi 1 TL.lık olumsuz oya karşılık 143.925.680,028 TL.lık olumlu oyla kabul edilmiştir.. Toplantı Başkanı ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU, Oy Toplama Memurluğu görevini Sayın BURAK YER'e, Tutanak Yazmanlığı görevini ise Sayın MURAT AKGÜN'e verdi. Bu şekli ile Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.
Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı İlknur Zorluer'i görevlendirmiştir.
Tevdi eden temsilcilerinin 783.060 TL itibari değeri olan payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.
Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin 1 TL.lık olumsuz oya karşılık 143.925.680,028 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra oylamaya geçildi.
Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1 TL.lık olumsuz oya karşılık 143.925.680,028 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.
3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin 1TL.lık olumsuz oya karşılık 143.925.680,028.TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının özetleri okundu, Denetçi Raporları müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4- 2019 yılına ait konsolide finansal tablolar verilen önerinin 1TL.lık olumsuz oya karşılık 143.925.680,028 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.
Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılına ait konsolide finansal tablolar 1 TL.lık olumsuz oya karşılık 143.925.680,0>28 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.
5- 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri 2.001TL.lık olumsuz oya karşılık 143.923.680,028 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile ibra edildiler.Elektronik ortamda katılım sağlayan Ali Demirtaş " 1 hisse geri alım kararı almayan yönetimi ibra etmiyorum, vede bunun muhalefet şerhi olarak işlenmesini talep ediyorum " şeklinde muhalefet şerhi verdi. Muhalefet Şerh ayrıca tutanağa eklendi.
6- Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 83.845.256,00 TL. net dönem kârından toplam brüt 72.000.000,00 TL. kâr payının Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan ‘'Kâr Dağıtım Tablosu'' çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 15/04/2020 tarihinden itibaren nakden yapılmasına yönelik Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Madde hakkında şirket ortağı JEFF HAKKO'nun
"Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 kaynaklı olarak şirketlerin finansman yapılarını ihtiyatlıkla takip etmeleri ve daha çok likiditeye sahip olmaları gereken bir dönemdeyiz. Yönetim Kurulumuz, kâr dağıtımı ile ilgili teklifini hazırlarken Covid 19 salgınının henüz ülkemiz ve dünya ekonomisine etkileri daha az öngörülebilir seviyelerde idi. Kâr dağıtılmasına ilişkin teklifin, içinde bulunduğumuz güncel koşullar nedeniyle kabul edilmeyerek, kâr dağıtımı yapılmamasını, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca 2019 yılı kârından öncelikle % 5 oranındaki Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasını, bakiye kârın tamamının Geçmiş Yıllar Kârları olarak ayrılmasına" ilişkin önerisi okundu.
Her iki teklif ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi 783.066,-TL.lık olumlu oya karşılık 143.142.615,028 TL.lık olumsuz oyla oy çokluğu ile kabul edilmedi. Şirket ortağı JEFF HAKKO'nun 2019 yılı kârının dağıtılmayarak geçmiş yıllar kârları hesabına aktarılmasına ilişkin teklifi ise 2.001 TL.lık olumsuz oya karşılık 143.923.680,028 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
7- 2019 yılı içinde 1.045,00 TL. bağış yapılmıştır. Ortakların bilgisine sunuldu.
8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 783.061,-TL.lık olumsuz oya karşılık 143.142.620,028 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde Şirket'in 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının 200.000,00 TL'sı ve/veya net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına oy çokluğu ile karar verildi.
9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 1,-TL.lık olumsuz oya karşılık 143.925 680,028 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 (yedi) kişi, Yönetim Kurulu görev süresinin 2 (iki) yıl olarak belirlenmesine,1,-TL.lık olumsuz oya karşılık143.925.680,028 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
10- Toplantı Başkanlığı'na verilen bu maddenin birinci önergesi gereği 143.923.680,028 TL.lık olumsuz oya karşılık 2.001,-TL.lık olumlu oy neticesinde GÖKBEN KARAASLAN AKSOY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilememiştir.
Toplantı Başkanlığı'na verilen bu maddenin ikinci önergesi gereğince, 783.061,-TL.lık olumsuz oya karşılık 143.142.620,028 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki kişilerin seçilmesine 783.061,-TL.lık olumsuz oya karşılık 143.142.620,028 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
CEM HAKKO T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:12740493820)
JEFF HAKKO T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:12737493994)
ALBER ELHADEF T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:41731496342)
JAKLİN GÜNER T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:22973044270)
ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:41815738894)
EROL TEZMAN T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:39859541532) (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
JEFFİ JOZEF MEDİNA T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:35914714262) (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
11- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 5.500,00 TL (Beşbinbeşyüz Türk Lirası) ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine 174.294,-TL.lık olumsuz oya karşılık 143.751.387,028.TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
12- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin kabul edilmesi neticesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere istanbul ticaret sicili müdürlüğünün 201465 sicil sayısında kayıtlı İstanbul, Beşiktaş, Süleyman Seba cd. BJK plaza , B blok no: 48 Kat 9 sayılı mahalde bulunan , PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak seçilmesine 1,-TL.lık olumsuz oya karşılık 143.925.680,028 TL.lık olumlu oyla karar verildi.
13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 608.768,-TL.lık olumsuz oya karşılık 143.316.913,028 TL.lık olumlu oyla karar verildi.
14- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2019 yılı içinde bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
15- 2019 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.
16- Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi, 1 katılımcı covit19 dolayısıyla maske üretimine destek verilip verilmeyeceği hakkında bilgi istedi. Toplantı Başkanı böyle bir desteğin zaten verildiğini söyledi. Başka söz alan olmadı. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 08.04.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı tutanağı Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San. İşl. A.Ş. 02042020 ekgs eklenen.pdf - Tutanak
EK: 2 ehazirun_1164111585823880586.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836861


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.