KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.04.2018 - 12:23
KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi genel kurul tescil bilgisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 13.03.2018
Genel Kurul Tarihi 10.04.2018
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Altunizade Mh. Kuşbakışı Cd. No:35

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2017 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4 - 2017 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
5 - 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - 2017 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
7 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
10 - Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi,
11 - Şirketimizin denetimden sorumlu komitesinin de tavsiyesi doğrultusunda, 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Denetçi'nin seçimi,
12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 DAVET İLANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Toplantı Başkanlığına Sayın BÜLENT AHMET TURAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı BÜLENT AHMET TURAN, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı BÜLENT AHMET TURAN, Oy Toplama Memurluğu görevini Sayın JAKLİN GÜNER'e, Tutanak Yazmanlığı görevini ise Sayın ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU'na verdi. Bu şekli ile Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.
Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı İlknur Zorluer'i görevlendirmiştir.
Toplantıda tevdi eden pay sahibi olmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.
Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantı başkanlığı'na verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan Gürsoy Hafızoğlu " Reklam gideri olarak harcanan 14.873.804 TL hangi TV, Radyo, dergi, gazete ve benzeri kuruluşlara ödenmiştri. Ayrıntılı bir listenin paylaşılmasını talep ederim." Sorusunu yöneltmiştir. Toplantı Başkanı kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde gerekli açıklamanın yapılacağını bildirdi.
3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının özetleri okundu, Denetçi raporları müzakere edildi.
4- 2017 yılı içinde 15.649,62 TL. bağış yapılmıştır. Ortakların bilgisine sunuldu.
5- 2017 yılına ait konsolide finansal tablolar verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi.
Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılına ait konsolide finansal tablolar oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
6- Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre, 39.649.469,00 TL. Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen finansal tablolara göre ise 35.526.092,39 TL. dönem kârı oluşmuştur. Birinci Temettü olarak 8.000.000,00 TL. ve İkinci Temettü olarak 23.004.060,17 TL. olmak üzere toplam 31.004.060,17 TL.nın dağıtılmasına, temettü dağıtımına 26.04.2018 tarihinden itibaren başlanılmasına, oy birliği ile karar verildi
7- 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.
8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile, görev yapmak üzere aşağıdaki kişilerin seçilmesine karar verildi.
CEM HAKKO T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:12740493820)
JEFF HAKKO T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:12737493994)
ALBER ELHADEF T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:41731496342)
BÜLENT AHMET TURAN T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:17446704362)
JAKLİN GÜNER T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:22973044270)
TUNCER AKGÜN T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:15311374498) (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
JEFFİ JOZEF MEDİNA T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:35914714262) (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
9- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 6.605,00.-TL (Altıbinaltıyüzbeş Türk Lirası) aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının 200.000,00 TL'sı ve/veya net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına oy çokluğu ile karar verildi.
11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin kabul edilmesi neticesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2018 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak seçilmesine ……1…TL.lık olumsuz oya karşılık 143.145.040,163 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
Toplantıya elektronik ortamda katılıp olumsuz oy kullanan Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi şöyledir " 2018 yılında vereceği hizmet için denetçiye ödenecek ücret genel kurulun bilgisine sunulmadan denetçinin onaylanması istendiği için red oyu veriyorum."
12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine ……1…TL.lık olumsuz oya karşılık 143.145.040,163 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
Toplantıya elektronik ortamda katılıp olumsuz oy kullanan Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi şöyledir. " TTK 395 şirketle işlem yapma şirketle borçlanma yasağı , madde 396 rekabet yasağı maddeleridir. Bu konularda yönetim kurulu üyelerine özgürlük vermek şirket aleyhinedir. Dolayısı ile pay sahiplerinin bu gerekçe ile red oyu veriyorum."


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 13.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Vakko Tekstil 10 Nisan 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Vakko Tekstil 10 Nisan 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679034


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.