KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.04.2019 - 14:05
KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 03.04.2019
Genel Kurul Tarihi 29.04.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir UŞAK
İlçe BANAZ
Adres Dilek Mahallesi Değirmeler Sokak No:100 Banaz / UŞAK

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, Sermaye Piyasası mevzuatı göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2018 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Bu konudaki önerilerin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2018 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
6 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi (TRİ' ler)
7 - Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ayrı ayrı ibra edilmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
10 - Grup şirketlerimizden Eda Turizm Otelcilik Madencilik Ltd.Şti.'nin Devir alınması yoluyla birleşmesi işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen birleşme ve bölünme tebliği'nin 12/4/A maddesi gereğince birleşmesinin Genel Kurulda görüşülmesine,
11 - Şirketimizin 2019 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
12 - Esas sözleşmenin 3, 5 ve 6 maddelerinin revizesine ve 38. Maddenin eklenmesine ilişkin kararın onaylanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, (Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler)
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Birleşme
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 31.12.2018 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2018-12 FAALİYET RAPORU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Açılış konuşması yapıldı, Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Abdullah Hakan TANIŞ , katip üyeliğe Cüneyt BİRHAN, oy toplayıcılığa Birol TAŞKIN teklif edildiler. Yapılan teklif, elektronik ortamda katılan 10.100 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.761.177,84 hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde elektronik ortamda katılan 10.100 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.761.177,84 adet hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporu müzakereye açıldı, madde üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde elektronik ortamda katılan 14.180 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.757.097,84 adet hissenin evet oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
4. 2018 yılı karı- zararının müzakere edilmesi maddesine geçildi, Yönetim Kurulu'nun 16.04.2019 tarihinde almış olduğu karara istinaden 2018 yılı karının geçmiş yıl karları hesabına aktarılarak ödenmemesi konusu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylamalar sonucunda elektronik ortamda katılan 14.180 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.757.097,84 adet hissenin evet oyu ile ve oy çokluğu ile madde kabul edildi.
5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2018 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi, yapılan oylamalar sonucunda elektronik ortamda katılan 10.100 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.761.177,84 adet hissenin evet oyu ile ve oy çokluğu ile madde kabul edildi.
6. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlar konusunda (TRİ' ler ) Genel Kurul'a bilgi verildi, yapılan oylamalar sonucunda elektronik ortamda katılan 10.100 adet hissenin ret bildirimine karşılık 17.761.177,84 adet hissenin evet oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylamalar sonucunda elektronik ortamda katılan 10.100 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.761.177,84 adet hissenin evet oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, elektronik ortamda katılan 10.100 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.761.177,84 adet hissenin evet oyu ile yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildiler.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesine geçildi, Genel kurul tarihinden itibaren(mayıs 2019) geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 13.000 TL Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 7.500 TL ücret ödenmesi elektronik ortamda katılan 10.100 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.761.177,84 adet hissenin evet oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Grup şirketlerimizden Eda Turizm Otelcilik Madencilik Ltd.Şti.'nin Devir alınması yoluyla birleşmesi işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen birleşme ve bölünme tebliği'nin 12/4/A maddesi gereğince birleşmesi Genel Kurulda görüşüldü. Eda Turizm Otelcilik Madencilik Ltd.Şti.'nin madencilik alanında faaliyet gösterdiği şirketin kendine ait maden ocakları ve işletme ruhsatları olduğu birleşme ile ilgili maden ocaklarının Uşak Seramik Sanayi A.Ş. bünyesinde toplanması amaçlandığı ancak maden ocaklarının rezerv tespiti ve değerlemesi konusunda faaliyet gösteren çok az sayıda değerleme şirketi olduğu şirket değerinin tespiti için gerekli olan yasal prosedür ve değerleme işlemlerinin çok uzun süre alacağı yapılan ön araştırmalarda tespit edilmiş olup birleşme için gerekli olan yasal ve hukuki prosedürlerin kısa vadeli tamamlanacağı öngörüldüğünden Yönetim kurulunca Genel kurul gündemine getirilen ve görüşülen bu maddenin red edilerek Eda Turizm Otelcilik Madencilik Ltd.Şti. ile Uşak Seramik Sanayi A.Ş.'nin birleşmesinden vazgeçilmesi oylamaya açıldı. Elektronik ortamda katılan 350.875 hissenin ret oyuna karşılık 17.460.402,84 hissenin evet oyu kullanıldı oy çokluğu ile Uşak Seramik Sanayi A.Ş.'nin Eda Turizm Otelcilik Madencilik Ltd.Şti. ile birleşme işlemenin gerçekleştirilmemesine karar verilmiştir.
Madde Şerhi: Elektronik ortamda Genel Kurula katılan Serkan İldeş ayrılma hakkını kullanmak istediğini buna dair talebinin toplantı tutanağına işlenmesini istemiştir.
11. Şirketimizin 2019 yılı içerisinde toplam 1.000.000,00 TL ‘ ye kadar bağış yapılabilmesi konusu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda elektronik ortamda katılan 10.100 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.761.177,84 adet hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Yönetim kurulunca hazırlanan Tadil metnine uygun olarak Esas sözleşmenin 3, 5 ve 6 maddelerinin değişikliğinin ve 38. Maddenin ilave edilmesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Elektronik ortamda katılan 10.100 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.761.177,84 adet hissenin evet oyu ile anılan madde değişikleri ile madde ilavesi oy çokluğu ile kabul edildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu Tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu 2019 yılında faaliyet göstermek üzere "Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık SMMM A.Ş. firması görevlendirilmesi Elektronik ortamda katılan 10.100 ret oyuna karşılık 17.761.177,84 evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi
14. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,(Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri ile söz konusu işlemler Elektronik ortamda katılan 10.100 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.761.177,84 adet hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
15. Dilek ve temennilere geçildi söz alan olmadı elektronik ortamdaki görüşmesinde 10.100 adet hisse red bildiriminde bulunmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Birleşme Kabul edilmedi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Çetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
2018 Yılı faaliyet dönemine ilişkin
Genel Kurul
29.04.2019 tarihinde yapılmıştır. Alınan kararlar ektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758651


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.409 Değişim: 2,40% Hacim : 42.993 Mio.TL Son veri saati : 13:00
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,3008 Değişim: -0,02%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
35,1119 Değişim: 0,51%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.404,61 Değişim: -0,44%
Düşük 2.392,82 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.