KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.04.2019 - 15:36
KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 FAALIYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TESCİL İŞLEMLERİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 20.03.2019
Genel Kurul Tarihi 17.04.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir SAMSUN
İlçe TEKKEKÖY
Adres Park Inn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması,
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Şirket'in Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 Yılı karının dağıtılmaması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
9 - Şirket'in 2018 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Dilek ve görüşler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 14:00'de Park Inn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.04.2019 tarih ve 39028009-431.03-E-00043452167 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cemil Kocaoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26 Mart 2019 tarih ve 9795 sayı 751-752 nolu sayfa nüshalarında, şirketin internet sitesinde (www.ulusoyun.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket uygulamasında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 84.500.000,00 TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 22.724.159,00 TL olan 22.724.159 adet payın asaleten, toplam itibar değeri 41.346.188 TL olan 41.346.188 adet payın vekaleten olmak üzere, temsil edilmektedir. Toplantıda itibari değeri toplam 64.070.347,00 TL olan 64.070.347 adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Volkan DEMİR'in da toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemeler uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bağımsız Denetçi'nin de toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sayın Kamil ADEM tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası bulunan Sayın İlker KÜÇÜK ve Sayın Bihan ÖZTÜRK'ün görevlendirildiği açıklandı.
Toplantıda oy kullanma yönteminin elektronik ortamda oy kullanma düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile yapılacağı, ret oyu kullanacakların ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği genel kurulun bilgisine sunularak, toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sayın Kamil ADEM tarafından açıldı. Tüm gündem maddeleri genel kurula okunarak, gündemin görüşülmesine geçildi.
1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ile ilgili, Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile toplantı başkanlığına Sayın Bihan ÖZTÜRK'ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Toplantı Başkanı Sayın Bihan Öztürk, Genel Kurul Toplantısına ilişkin işlemelerin yürütülmesi amacıyla Tutanak Yazmanı olarak Sayın İlker KÜÇÜK'ü Oy Toplama Memuru ve Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere de Sayın Kader SALKIM'ı görevlendirdi.
Toplantı Başkanı, Şirket esas sözleşmesi, Pay defteri, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların toplantı yerinde hazır bulunduğunu tespit etti.
2. Gündemin ikinci maddesi müzakereye açıldı. 2018 yılı Faaliyet Raporunun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu, oylama sonucunda genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Konsolide Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.
3. Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. 2018 yılı Konsolide Finansal Tablolarımıza ilişkin Bağımsız Denetim Raporumuzun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamen okunmasına gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Dmr Bağımız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Volkan DEMİR, Bağımız Denetim Raporu'nun özetini okudu. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.
4. Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. 2018 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14.1 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosu ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne uygun Bilanço ve Gelir Tablosu ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, hazırda bulunan ortaklar tarafından Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosunun yeteri kadar incelenip değerlendirilmiş olduğu beyan edildiğinden tekrar okunmasına gerek olmadığı yönündeki görüş birliği nedeniyle Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Oylama Sonucunda genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 169.636.009 adet kabul oyu ile kabul edildi. Oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin kurulun ibralarına geçildi, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile tüm yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. Yönetim kurulunun 20.03.2019 tarih ve 2019/013 sayılı kâr payı dağıtımı hakkındaki kararı ve önerisi gereğince konu görüşmeye açıldı. Yönetim kurulunun söz konusu kararı okunarak Genel Kurul'un değerlendirmelerine sunuldu, görüş bildirmek için söz alan olmadı ve 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.
Buna göre
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında yer alan 22.835.706,00 TL Dönem Kârından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 2.929.535,00 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 19.906.171,00 TL' dir.
01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usûl Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan
50.048.011,62 TL Dönem Kârından esas sözleşmemiz, vergi ve diğer kanunlar uyarınca 9.388.256,81
TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 40.659.754,81 TL'dir.
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2018 yılı Kâr Dağıtım Tablosuna göre
Net Dönem Kârından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde % 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe olarak 2.032.987,74 TL ayrılmasına,
Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'nın 17.873.183,26 TL olarak tespit edilmesine,
17.873.183,26 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin karar ve önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddine geçildi. 2019 yılı Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarımızın 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanun uyarınca bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketi olan DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi için bağımsız denetim şirketi olarak tekrar seçilmesine ve onaylanmasına, DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin yönetim kurulunun teklifi toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'un onayına sunuldu, Genel Kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Şirketin 2018 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı. 2018 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2019 yılında yapılacak bağışlar için 400.000,00.- TL ‘nin üst sınır olarak belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Verilen teklif başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu. 2019 yılı için 400.000,00 TL'nin bağış üst sınırı olarak kabul edilmesi önerisi genel kurul tarafından 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin olmadığına dair Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy tarafından Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan olmadı.
11. Gündemin on birinci maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan ULUSOY tarafından bilgi verildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda işlem yapmalarına izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabileceğine dair ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da girebileceği hususunda genel kurulun görüşü soruldu. Bu husus Genel kurul tarafından, 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi .
12. Gündemin on ikinci maddesine geçildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için oylama yapılmadı. Dilek ve görüşler kısmında Sayın Fahrettin ULUSOY söz aldı. "Değerli hissedarlarımız genel kurul finaline geldik. Sizlere hitap etmekten kendimi mutlu hissediyorum. 1969 tarihinde temelini attığımız şirketimizi küçük bir değirmenden büyük bir fabrika durumuna gelen şirketimiz bizi mutlu etmekte olup, başta Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere tüm ekibi kutlar başarılarının devamını dilerim" şeklinde temennilerde bulundu.
Toplantı Başkanı tarafından alınan kararlara ve toplantıya itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz eden olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Bihan ÖZTÜRK tarafından paydaşlara teşekkür ederek toplantıya son verildi.
İş bu tutanak, 17.04.2019 tarihinde saat 14:59'da toplantı yerinde 5 nüsha olarak tanzim edildi ve okunarak imzalandı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 18.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3 2018 Yılı Olagan Genel Kurul Toplantı Tutanak Tescil.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısını yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 17 Nisan 2019 tarihinde Park Inn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye adresinde saat 14:00'de yapılacaktır. Telefon: T: +90 362 312 55 55
2018 Faaliyet Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'muzun teklifi ile Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şubelerinde, www.ulusoyun.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun, Elektronik Genel Kurul Sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak şartıyla, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak hazırlamaları veya vekâletname formu örneğini Hançerli Mah. Necipbey Cad. No: 107 İlkadım / Samsun adresinden veya www.ulusoyun.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, İlgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşundan, Şirketimizin www.ulusoyun.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizden veya Şirket Merkezimizden (Tel:+90 362 266 90 90) bilgi edinmeleri gerekmektedir.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu
Şirket Adresi : Hançerli Mah. Necipbey Cad. No: 107 İlkadım / Samsun
Ticaret Sicili ve Numarası: Samsun / 13901
Mersis No: 0890002978800023

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756810


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5842 Değişim: -0,64%
Düşük 32,5691 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
34,9935 Değişim: -0,71%
Düşük 34,9188 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.438,47 Değişim: -0,27%
Düşük 2.421,05 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.