KAP ***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

02.03.2020 - 18:15
KAP ***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 -303 3.873 50.871 27.121 131.562
Yeni Bakiye
50.000 -303 3.873 50.871 27.121 131.562
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-782 -782
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
19.379 19.379
Kar Dağıtımı
7.101 874 13.994 -27.121 -5.152
Dağıtılan Temettü
-5.152 -5.152
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.101 874 -7.975
Diğer
27.121 -27.121
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 7.101 -1.085 4.747 64.865 19.379 145.007
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 7.101 -1.085 4.747 64.865 19.379 145.007
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-2 -2
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-2 -2
Yeni Bakiye
50.000 7.101 -1.085 4.747 64.863 19.379 145.005
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-529 -529
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
50.000 -50.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
18.807 18.807
Kar Dağıtımı
19.379 -19.379
Diğer
19.379 -19.379
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 7.101 -1.614 4.747 34.242 18.807 163.283


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27 260.791 301.778
FAKTORİNG GELİRLERİ
260.791 301.778
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
228.583 274.020
İskontolu
226.387 269.360
Diğer
2.196 4.660
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
32.208 27.758
İskontolu
32.200 27.753
Diğer
8 5
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -158.001 -200.775
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-70.810 -104.712
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-82.486 -77.482
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.026 -382
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.679 -18.199
BRÜT KAR (ZARAR)
102.790 101.003
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
28 -61.625 -64.290
Personel Giderleri
-41.788 -46.114
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-157 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-17.165 -16.906
Diğer
-2.515 -1.270
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
41.165 36.713
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
29 4.159 9.549
Bankalardan Alınan Faizler
1.155 5.789
Kambiyo İşlemleri Karı
11 231
Diğer
2.993 3.529
KARŞILIK GİDERLERİ
31 -20.688 -20.284
Özel Karşılıklar
-20.688 -20.284
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
32 -160 -346
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 -30
Kambiyo İşlemleri Zararı
-160 -316
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
24.476 25.632
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.476 25.632
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
33 -5.669 -6.253
Cari Vergi Karşılığı
-4.006 -5.264
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.663 -989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
18.807 19.379
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
18.807 19.379
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.807 19.379
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
41.842 19.863
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
229.738 279.809
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-156.975 -200.393
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 32.208 27.758
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.004 3.760
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
8 1.953 2.202
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-42.142 -47.066
Ödenen Vergiler
33 -9.270 -13.379
Diğer
-16.674 -32.828
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-12.745 26.466
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-309.554 358.901
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.229 1.683
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
443 333
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.077 -296
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
291.926 -333.453
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.592 -702
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
29.097 46.329
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10 11 0 -1.229
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10 11 11 142
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
11 -1.087
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16 25.135 70.514
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16 -54.317 -109.158
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -4.500
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-29.182 -43.144
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-74 2.098
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 3.192 1.094
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 3.118 3.192


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18.807 19.379
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-529 -782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-529 -782
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -661 -978
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12 132 196
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.278 18.597


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 3.118 0 3.118 3.191 1 3.192
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
947.790 0 947.790 661.275 0 661.275
Faktoring Alacakları
7 945.964 0 945.964 659.051 0 659.051
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
932.048 0 932.048 640.188 0 640.188
Diğer Faktoring Alacakları
13.916 0 13.916 18.863 0 18.863
Takipteki Alacaklar
8 42.607 42.607 45.875 45.875
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-40.781 -40.781 -43.651 -43.651
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 19.066 19.066 13.052 13.052
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 380 380 430 430
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 15.503 15.503 17.034 17.034
DİĞER AKTİFLER
14 18.230 18.230 20.047 20.047
ARA TOPLAM
1.004.087 0 1.004.087 715.029 1 715.030
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
13 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.004.087 0 1.004.087 715.029 1 715.030
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
15 797.647 797.647 501.004 501.004
FAKTORİNG BORÇLARI
17 1.249 1.249 806 806
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 4.278 20 4.298 2.002 219 2.221
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 26.290 26.290 55.498 55.498
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
20 3.528 3.528 2.464 2.464
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.528 3.528 2.464 2.464
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 7.792 7.792 8.030 8.030
ARA TOPLAM
840.784 20 840.804 569.804 219 570.023
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
163.283 163.283 145.007 145.007
Ödenmiş Sermaye
22 100.000 100.000 50.000 50.000
Sermaye Yedekleri
22 7.101 7.101 7.101 7.101
Diğer Sermaye Yedekleri
7.101 7.101 7.101 7.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.614 -1.614 -1.085 -1.085
Kar Yedekleri
23 4.747 4.747 4.747 4.747
Yasal Yedekler
4.747 4.747 4.747 4.747
Kar veya Zarar
53.049 53.049 84.244 84.244
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
24 34.242 34.242 64.865 64.865
Dönem Net Kâr veya Zararı
18.807 18.807 19.379 19.379
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.004.067 20 1.004.087 714.811 219 715.030


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
547 547 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
7 190.374 837 191.211 173.573 741 174.314
ALINAN TEMİNATLAR
7 23.773.162 357 23.773.519 18.187.173 316 18.187.489
VERİLEN TEMİNATLAR
26 59.245 0 59.245 74.110 0 74.110
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
1.006.307 40.968 1.047.275 761.254 10.160 771.414
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
25.029.635 42.162 25.071.797 19.196.110 11.217 19.207.327http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823425


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.132 Değişim: -0,67% Hacim : 60.106 Mio.TL Son veri saati : 14:35
Düşük 9.121 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3404 Değişim: 0,34%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4296
Açılış: 31,2335
33,9390 Değişim: 0,21%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 33,9843
Açılış: 33,8667
2.071,49 Değişim: 0,91%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.071,76
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.