KAP ***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

31.07.2023 - 20:22
KAP ***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 26, 27
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/kurumsal-yonetim/politikalar
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 15, 34
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-organizasyonumuz
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Yönetim Kurulu nezdinde sürdürülebilirlik faaliyetlerini takip eden Kurumsal Yönetim Komitesi'ne 2022 yılında Şirket sürdürülebilirlik organizasyonu tarafından yapılan çalışmalar 5 adet tutanak ile sunulmuştur.
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 15, 39, 40, 46, 51, 72
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X 2021 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nda sadece 2022 yılı KPI'ları sunulmuş olup gelecek yıl raporlarında KPI'lar yıl bazlı olarak açıklanacaktır. Mevcut ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) yıl bazlı olarak https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz adresinde sunulmuştur. Sayfa: 76-79
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 38-74
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/finansal-bilgiler/faaliyet-raporlari 2022 Türkiye Sigorta Faaliyet Raporu Sayfa: 118, 119
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 8, 16
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 83
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Gelecek yıl Sürdürülebilirlik Raporu'nda ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanacaktır.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Çevre politikası oluşturulmuş olup çevre uygulama ve eylem planlarına gelecek sürdürlebilirlik raporunda yer verilecektir.
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Rapor henüz bu kapsamda değerlendirilmemekte olup raporlama çalışmalarına başlanmıştır, çevresel sistemin tanınmasına öncelik verilmiştir.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Gelecek yıla ait sürdürülebilirik raporunda açıklanması planlanmaktadır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Gelecek yıla ait sürdürülebilirik raporunda açıklanması planlanmaktadır.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Sorumlu tedarikçi yönetimine ilişkin çalışmalar yapılacaktır. https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 48
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Gelecek yıla ait sürdürülebilirik raporunda açıklanması planlanmaktadır.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 47-50
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Verilerin yönetimi ve sunumuna ilişkin detaylı çalışmalara başlanmış olup tamamlanması ile birlikte kamuya açıklanacaktır. https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 49
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Verilerin yönetimi ve iyileştirme aksiyonları hakkında bilgilere detaylı çalışma sonucunda yer verilecektir. https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 49, 50
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre iler https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 34, 46-50, 76
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 34, 46-50, 76
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İlgili açıklamalar gelecek yıl yapılacaktır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X İlgili açıklamalar gelecek yıl yapılacaktır.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 48
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 49, 50
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 12
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Gelecek yıla ait sürdürülebilirlik raporunda açıklanması planlanmaktadır.
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Gelecek yıla ait sürdürülebilirlik raporunda açıklanması planlanmaktadır.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 47-49
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 46-50, 76
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Politikanın oluşturulması için çalışmalar başlayacaktır. https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/kurumsal-yonetim/politikalar/insan-kaynaklari-politikasi https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/kurumsal-yonetim/politikalar/insan-kaynaklari-politikasi https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Topluma yönelik faaliyetler yapılmakta olup belirlenecek strateji kapsamında çalışmalar yapılacaktır. https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 55, 56
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 85
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/kurumsal-yonetim/politikalar/insan-kaynaklari-politikasi https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 53-58
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Mevcut uygulamalar değerlendirilerek çalışan odağında geliştirmeler yapılacaktır. https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 53
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/finansal-bilgiler/faaliyet-raporlari 2022 Faaliyet Raporu Sayfa: 89-93
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/kurumsal-yonetim/politikalar/cevre-is-sagligi-ve-guvenligi-politikasi
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 61
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 60
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 52
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 71-74
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Şirketin iki çalışanı Sürdürülebilirlik Uzmanlığı Sertifikası programını tamamlamıştır.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/kurumsal/hakkimizda/sikayet-yonetimi-politikasi
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 19
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 80-86
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X İmzacılık çalışmaları hedeflenmektedir. 2022 Türkiye Sigorta Faaliyet Raporu Sayfa: 118
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Endeks kabul kriterleri sürdürülebilirlik çalışmalarına dahil edilmiştir.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz Sayfa: 20-25
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X 2022 Türkiye Sigorta Faaliyet Raporu Sayfa: 118http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178074


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2114 Değişim: -0,04%
Düşük 32,1053 27.05.2024 Yüksek 32,2371
Açılış: 32,2247
34,9750 Değişim: 0,10%
Düşük 34,4911 27.05.2024 Yüksek 35,0065
Açılış: 34,9384
2.419,74 Değişim: 0,05%
Düşük 2.409,91 27.05.2024 Yüksek 2.424,30
Açılış: 2.418,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.