KAP ***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

06.08.2021 - 22:23
KAP ***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
4.2 ve 14 6.337.393.374 6.535.388.952
Kasa
14 872 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 5.807.498.071 6.135.755.564
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 529.894.431 399.633.388
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4.2 ve 11 852.920.631 187.246.920
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4.2 ve 11 37.412 37.412
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
4.2 ve 11 39.434.500 37.396.299
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4.2 ve 11 813.448.719 149.813.209
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
4.2 ve 12 2.761.747.222 2.343.357.894
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 2.506.198.376 2.295.859.323
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -59.471.617 -50.643.066
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
12 311.218.294 94.339.185
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 531.064.680 413.357.571
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -527.262.511 -409.555.119
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
239.182 112.955
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
239.182 112.955
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2 ve 12 118.316.096 111.704.172
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
1.725 1.725
Diğer Çeşitli Alacaklar
47.1 118.314.371 111.702.447
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
423.504 423.504
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-423.504 -423.504
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 649.262.228 539.918.929
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 618.901.029 511.545.993
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 30.361.199 28.372.936
DİĞER CARİ VARLIKLAR
26.121.876 1.468.672
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4.2 ve 12 23.085.934 688.411
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
1.046.280 7.502
Personele Verilen Avanslar
4.2 313.020 216.830
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
1.676.642 555.929
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
10.746.000.609 9.719.198.494
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2 ve 12 6.372.288 5.232.292
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
4.2 ve 12 6.372.288 5.232.292
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 1.340.312.656 1.138.624.167
Bağlı Menkul Kıymetler
9 1.323.164.738 1.132.829.102
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
9 32.194.752 20.841.899
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
9 -15.046.834 -15.046.834
MADDİ VARLIKLAR
276.963.612 263.559.212
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 33.799.258 33.799.258
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 187.918.000 187.918.000
Makine ve Teçhizatlar
6 44.375.215 34.670.032
Demirbaş ve Tesisatlar
6 18.343.171 15.332.689
Motorlu Taşıtlar
6 11.403.174 11.403.174
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 2.599.279 2.599.279
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 35.958.864 27.267.932
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -57.433.349 -49.431.152
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
18.268.172 17.881.048
Haklar
8 35.022.749 29.771.903
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 38.238.939 38.238.939
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -54.993.516 -50.129.794
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
0 0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
20.349.646 24.758.447
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 20.349.646 24.758.447
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
1.662.266.374 1.450.055.166
TOPLAM VARLIKLAR
12.408.266.983 11.169.253.660
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
4.2 3.027.294 4.404.493
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 4.057.335 4.508.672
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -1.030.041 -104.179
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4.2 ve 19 1.828.128.221 1.578.856.379
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
1.827.285.492 1.575.001.813
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
141 141
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
842.588 3.854.425
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4.2 7.539.994 6.669.798
Ortaklara Borçlar
45 5.358.118 5.377.481
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
1.500.770 611.211
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
45 681.106 681.106
DİĞER BORÇLAR
4.2 188.238.482 195.720.691
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 3.419.714
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 32.487.532 23.139.760
Diğer Çeşitli Borçlar
19 ve 47 155.750.950 169.161.217
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
5.725.322.481 5.222.511.638
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 2.113.350.211 1.894.963.307
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.23 ve 17 2.748.528 5.133.217
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.2 ve 17 3.455.910.512 3.176.400.349
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
17 10.029.321 10.029.321
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
10 ve 17 143.283.909 135.985.444
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
4.2 200.314.123 124.446.447
Ödenecek Vergi ve Fonlar
59.479.538 102.691.667
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
7.320.128 5.105.857
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
200.193.371 125.230.318
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
-66.678.914 -108.581.395
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
46.335.829 80.206.066
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 46.335.829 80.206.066
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
429.355.021 331.867.997
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10 ve 19 429.355.021 331.867.997
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.428.261.445 7.544.683.509
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
4.2 ve 20 13.221.630 5.792.779
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 14.637.258 6.196.455
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -1.415.628 -403.676
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 18.687.851 10.710.664
Alınan Depozito ve Teminatlar
4.2 18.687.851 10.710.664
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.25 ve 17 117.523.417 109.273.628
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.25 ve 17 117.523.417 109.273.628
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
35.988.859 30.853.702
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 35.988.859 30.853.702
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
185.421.757 156.630.773
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 ve 15 1.161.523.363 1.161.523.363
(Nominal) Sermaye
2.13 ve 15 1.161.523.363 1.161.523.363
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 87.156.422 87.156.422
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 7.020.555 7.020.555
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 80.135.867 80.135.867
KAR YEDEKLERİ
1.892.119.732 1.556.643.709
Yasal Yedekler
15 241.811.386 165.610.126
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
307.517.679 222.541.401
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 1.187.181.289 1.010.715.148
Diğer Kar Yedekleri
15 155.609.378 157.777.034
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
8.438.346 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 -498.841.731
NET DÖNEM KARI/ZARARI
645.345.918 1.161.457.615
Dönem Net Karı
645.345.918 1.161.457.615
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
3.794.583.781 3.467.939.378
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
12.408.266.983 11.169.253.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
2.510.168.684 1.364.704.949 2.230.685.995 1.090.294.663
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5 1.959.503.163 1.045.256.148 1.838.540.070 939.855.734
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,17, 24 2.175.505.378 884.088.299 1.820.988.911 808.599.292
Brüt Yazılan Primler (+)
17, 24 5.414.079.832 2.155.353.971 4.642.432.933 2.297.693.407
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17, 24 -3.161.797.414 -1.238.773.759 -2.764.372.155 -1.464.746.768
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
4, 10, 17, 24 -76.777.040 -32.491.913 -57.071.867 -24.347.347
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 ve 17 -218.386.904 160.479.773 17.096.585 127.178.846
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -402.035.981 345.018.948 -790.783.401 -212.944.001
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 164.322.651 -185.923.974 817.873.823 349.118.314
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
10, 17 19.326.426 1.384.799 -9.993.837 -8.995.467
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 2.384.689 688.076 454.574 4.077.596
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 -42.413.793 394.472 -3.766.275 -5.920.153
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 44.798.482 293.604 4.220.849 9.997.749
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
430.217.210 215.898.531 367.206.328 149.506.690
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
7.254.568 1.625.466 1.533.011 634.082
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
5 7.254.568 1.625.466 1.533.011 634.082
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
5 113.193.743 101.924.804 23.406.586 298.157
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-1.701.308.024 -897.794.522 -1.449.892.605 -657.734.816
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.286.871.906 -682.431.934 -1.029.891.261 -453.279.612
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-1.007.361.743 -511.647.419 -753.650.606 -315.880.684
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-1.565.286.181 -775.989.138 -1.000.642.838 -449.263.902
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 557.924.438 264.341.719 246.992.232 133.383.218
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-279.510.163 -170.784.515 -276.240.655 -137.398.928
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-747.110.090 -336.215.779 -587.433.615 -304.209.604
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 467.599.927 165.431.264 311.192.960 166.810.676
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 -2.758.417 -1.021.461
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 -2.758.417 -1.021.461
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -8.249.789 -3.912.714 -7.740.703 -3.949.459
Faaliyet Giderleri (-)
5, 32 -406.186.329 -211.449.874 -409.502.224 -199.484.284
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
808.860.660 466.910.427 780.793.390 432.559.847
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0 0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0 0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
808.860.660 466.910.427 780.793.390 432.559.847
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
808.860.660 466.910.427 780.793.390 432.559.847
YATIRIM GELİRLERİ
26 852.549.384 377.160.916 598.202.366 235.369.253
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 503.241.812 281.198.989 325.609.924 169.273.860
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
0 0 12.532.686 4.184.650
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 31.297.191 10.095.564 2.025.816 -6.825.175
Kambiyo Karları
26 256.657.253 72.356.880 151.435.008 66.389.994
İştiraklerden Gelirler
26 49.786.917 2.071.289 105.989.255 2.038.479
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
9 11.352.853 11.352.853 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.