KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

09.03.2024 - 00:25
KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
9 adet konferans ve 3 adet road show?a katılım sağlandı, fon yöneticileri ve analistlerle 300'e yakın bire bir görüşme gerçekleştirildi.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
-
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112873
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Evet, sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112871
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Politikalar
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121857
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Madde 14-a
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Tüpraş'ın payları A ve C grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 1 üyenin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait C grubu pay sahibinin gösterdiği adaydan seçilmesi zorunludur. Esas Sözleşmenin 10. Maddesinde belirtilen imtiyaza ilişkin hususlarda Yönetim Kurulu ve Genel Kurulda karar alınabilmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait C grubu payın olumlu oy kullanmasına bağlıdır. Güncel ortaklık yapısına faaliyet raporunda yer verilmektedir.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 46,4
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Politikalar
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
-
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
-
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
08/03/2023 0 % 67,31 % 0,01 % 67,3 Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul/Toplantı Tutanağı 1.3.5. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında herhangi bir soru iletilmemiştir. - 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121857
26/09/2023 0 % 65,24 % 0,001 % 65,23 Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul/Toplantı Tutanağı 1.3.5. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında herhangi bir soru iletilmemiştir. - 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197494


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim Açıklamaları /Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğinin Değerlendirmesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim Açıklamaları /Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğinin Değerlendirmesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim Açıklamaları /Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğinin Değerlendirmesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim Açıklamaları /Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğinin Değerlendirmesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim Açıklamaları /Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğinin Değerlendirmesi
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu Başkan Mesajı
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim/Politikalar/ Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Finansal Rapor dipnot 28
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 8 8
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 67 % 33 6 6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 50 6 6
Diğer (Other) Yürütme Komitesi % 100 % 0 12 12


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
29.12.2023
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
İç denetim birimi tarafından yıl içinde yapılan faaliyetler hakkında her yıl toplu olarak denetim kuruluna sunum yapılmaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Risk Yönetimi ve Risk Yönetim Komitesi Çalışmaları / İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim
Yönetim kurulu başkanının adı
Mehmet Ömer Koç
İcra başkanı / genel müdürün adı
İbrahim Yelmenoğlu
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2 (%18)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Ömer M. Koç İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/01/2006 - Değerlendirilmedi (Not considered) - -
Ali Y. Koç İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2009 - Değerlendirilmedi (Not considered) - -
Rahmi M. Koç İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/06/2008 - Değerlendirilmedi (Not considered) - -
Semahat S. Arsel İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2009 - Değerlendirilmedi (Not considered) - -
Levent Çakıroğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/03/2015 - Değerlendirilmedi (Not considered) - -
Erol Memioğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/01/2006 - Değerlendirilmedi (Not considered) - -
Yağız Eyüboğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/04/2016 - Değerlendirilmedi (Not considered) - -
Zekeriya Kaya İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 01/09/2023 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) -
Muharrem Hilmi Kayhan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 21/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112873 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Ayşe Canan Ediboğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 21/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112873 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) -
Kamil Ömer Bozer İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 21/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112873 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Politikalar
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
168
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Tüpraş kurumsal internet sitesinden ulaşılabilen Tüpraş İhbar Politikası uyarınca çalışanlar ve şirket aleyhine eylemler ile iş ortakları kaynaklı ihlaller Tüpraş İç Denetim Müdürlüğü tarafından soruşturulur. Tüpraş Baş Hukuk ve Uyum Müşavirliği ise özel kanun ihlallerinin soruşturulmasından sorumludur. Koç Holding Denetim Grubu Başkanlığı ile Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği, Koç Topluluğu genelinde yürütülen soruşturmaların verimliliğini izlemek ve çıktıların kalitesini yükseltmek amacıyla danışma fonksiyonu görevini yerine getirmektedirler.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
https://www.koc.com.tr/ihbar-bildirim linki üzerinden online ya da 0850-577-1926 ve 0850-220-3845 (ETIK) numaraları üzerinden telefon aracılığıyla erişim sağlanabilir.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Çalışanların işletme değer ve hedeflerini destekleyici davranış ve çabalarını ödüllendirmek amacıyla "Tüpraş Takdir Tanıma ve Ödüllendirm" sistemi "Rafineri Öneri Sistemi (RAFÖ)" uygulanmaktadır. Çalışanlar tarafından geliştirilen RAFÖ (Rafineri Öneri Sistemi), tüm çalışanların iyileştirme ve geliştirmeye yönelik fikirlerini kolayca iletmelerini sağlayan, çalışanların iyi fikirlerini ortaya çıkartarak değerlendiren ve uygulayan, sürekli gelişimi teşvik eden ve çalışanların kendilerini ?değerli? hissetmesini sağlamayı amaçlayan bir öneri sistemidir. Bununla beraber, çevik ekip çalışmalarını ve çalışan deneyimi iyileştirme çalışmalarını desteklemek, yaygınlaşmasını sağlamak ve ödüllendirmek için ?Tüpraş Çalışan Deneyimini İyileştirme Ödülleri? platformu diğer bir takdir ve ödüllendirme aracıdır. Şirkette, çalışanların dahiliyeti ve yönetimin sahipliği ile oluşturulan geniş katılımlı Çalışan Deneyimi İyileştirme takımları bulunmaktadır. Bu takımların amacı Tüpraş?ı en çok çalışılmak istenilen şirket yapma yolunda çalışma hayatı deneyimlerini iyileştirebilmek ve sürdürülebilir kılmaktır. Bununla beraber, Çalışan Bağlılığı Araştırması ve Çalışan Deneyimini iyileştirme anketleri ile çalışanların deneyimleri öğrenilmekte, önerileri alınmakta, bağlılık ve memnuniyetleri ölçülmektedir. Anketlerden gelen geri bildirimler, şirket faaliyetlerinde ve çalışan deneyimi çalışmalarında göz önünde bulundurularak sürekli iyileştirmelere devam edilmektedir. İyileştirmelere yönelik hedefler şirket üst yönetiminin ve ilgili çalışan deneyimi iyileştirme takımlarının performans kartlarında da (OKR) yer almaktadır. Tüpraş?ta ?görünür liderlik? uygulaması kapsamında, Tüpraş yöneticilerinin katıldığı davranış odaklı emniyet turları yapılmaktadır. Çalışanların kararlara katılımına yönelik bir başka uygulama ise saat ücretli çalışanlara yönelik disiplin kurulu kararlarında toplu iş sözleşmesi gereği sendikadan iki temsilcinin söz hakkı olmasıdır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Tüm kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı oluşturulur. Bu halefiyet planı, CEO onayının ardından Yönetim Kurulu Başkanı'nın onayına sunularak nihai haline getirilir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Tüpraş Etik İlkeler 3.1 İnsan Haklarına Saygı Tüpraş olarak sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak, katma değer yaratan, en başarılı ve yetkin profesyonellerden oluşan ve herkesin parçası olmaktan gurur duyduğu ideal kurum olmayı hedefleriz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi?ni benimser, Etik İlkeleri?miz ve ilgili politikalarımızın bu ilkelerle uyumlu olmasını hedefleriz. Tüm çalışanlarımıza eşit davranma ve adil olma konusunda gerekli özeni büyük bir titizlikle gösterir, aynı tutumu tüm paydaşlarımızdan da bekleriz. ? İşe alımlarda cinsiyet, dil, din, ırk, renk, yaş, milliyet ve düşünce farklılığı ve malvarlığı farkı gözetmeksizin, tek ölçü olarak işe uygunluk vasıflarını ararız. ? Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistemi ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendiririz. ? Atama, terfi, rotasyon ve ödüllendirmelerde fırsat eşitliği sağlayarak çalışanlarımızın şirkete olan bağlılığını artırmayı hedefleriz. ? Çalışanlarımızın eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkân ve fırsat eşitliği sağlarız. ? İşbirliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu, şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden bir çalışma ortamı yaratırız. ? Ayrımcılığın hiçbir türüne tolerans göstermeyiz. ? Çalışanlarımıza temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlarız, ? Çalışanlarımızın sendikalaşma ve toplu sözleşme haklarına saygı duyarız. ? Şiddet ve tacizin hiçbir türüne müsaade etmeyiz. ? Çocuk işçiliğine, köleliğe, insan ticaretine ve zorla çalıştırmaya karşı tolerans göstermeyiz. ? Şirket kaynaklarını sorumlu bir şekilde kullanırız. İnsan Hakları Politikası Çeşitlilik ve Eşit İşe Alım Fırsatları Tüpraş, farklı kültürlerden, tecrübelerden ve özgeçmişlerden bireyleri istihdam etmeye çalışır. İşe alımda karar verme süreçleri, ırk, din, milliyet, cinsiyet, yaş, medeni durum ve engellilik durumuna bakılmaksızın işin gerekliliklerine ve kişisel niteliklere bağlıdır. Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Politikası 4.3 Fırsat Es?itlig?i Tüm çalıs?anlara, adaylara ve is? ortaklarımıza adil ve es?it fırsatlar sunarız. I?nsan Kaynakları süreçlerinde ve çalıs?ma ilis?kilerinde ayrımcılıg?a kars?ı sıfır tolerans ilkesini uygularız. I?s?e alım, atama ve terfi süreçlerinde yetkinlik, deneyim, bilgi, yetenek ve is?in gerekliliklerine göre karar veririz. Performans ölçme ve deg?erlendirme, kariyer planlaması ve terfi süreçlerinde fırsat es?itlig?i sunarız. Çalışanlara verilen Eğitim ve Yetenek Gelişimi programlarında fırsat eşitliğini gözetiriz. Çes?itli eg?itimler ve programlarla her çalıs?anın fırsat es?itlig?i ilkesini benimsemesini destekleriz. I?s? süreçleri ve uygulamalarını fırsat es?itlig?i ilkesi dog?rultusunda düzenli aralıklarla gözden geçirir ve gerekli iyiles?tirmeleri gerçekles?tiririz. Toplumsal etki alanının farkında olarak fırsat eşitliğini gözeten is?veren kimlig?i dog?rultusunda davranırız. https://www.tupras.com.tr/assets/all-pdfs/tupras_etik_ilkeleri.pdf https://www.tupras.com.tr/assets/all-pdfs/tupras_insan_haklari_politikasi.pdf https://www.tupras.com.tr/assets/all-pdfs/cek_politika.pdf
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Ayrımcılığın Önlenmesi Ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikası tüm işe alım, terfi, atama ve eğitim süreçlerinde temel ilkedir. Tüpraş tüm çalışanlarından birbirlerine olan davranışlarında aynı hassasiyetle hareket etmelerini bekler. Tüpraş, çalışanlarına eşit haklar ve fırsatlar sunarak eşit davranmaya özen gösterir. Irk, cinsiyet, renk, milliyet, din, yaş, engellilik, cinsel yönelim ve siyasi görüşe dayanan ayrımcılığın ve saygısızlığın hiçbir türüne müsaade edilmez. https://www.tupras.com.tr/assets/all-pdfs/tupras_insan_haklari_politikasi.pdf
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
4
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Sürdürülebilirlik/ Politikalar ve Yönetim Sistemleri/ Politikalar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Sürdürülebilirlik/Raporlar/Sürdürülebilirlik Raporları
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Konuyla ilgili esaslar Tüpraş Etik İlkeleri ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nda yer almaktadır.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Ticaret Sicil Belgesi, Ortaklık Yapısı, Esas Sözleşme, Esas Sözleşme Değişiklikleri, Politikalar Yatırımcı İlişkileri/Özel Durum Açıklamaları Yatırımcı İlişkileri/Finansallar ve Raporlar Yatırımcı İlişkileri/Genel Bakış/Faaliyet Raporu, Genel Kurul Toplantı Dokümanları, Telekonferans ve Yatırımcı Sunumları
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı İlişkileri / Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
GenelKurul/Yönetim Kurulu Özgeçmişleri Kurumsal Yönetim/Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim Açıklamaları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Uyum Raporu /Yönetim Kurulu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Hukuki Açıklamalar Bölümü
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Hukuki Açıklamalar Bölümü
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Hukuki Açıklamalar Bölümü
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Hukuki Açıklamalar Bölümü
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Sosyal Sorumluluk Projeleri


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
9
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 96
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
1 hafta içerisinde
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Tüpraş Yönetim Kurulu Çalışma Esasları bulunmakla birlikte kamuya açık bir doküman değildir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Kurumsal Yönetim Açıklamaları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023181
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Muharrem Hilmi Kayhan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Kamil Ömer Bozer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Muharrem Hilmi Kayhan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yağız Eyüboğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Doğan Korkmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ayşe Canan Ediboğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Erol Memioğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yürütme Komitesi Ömer M.Koç Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yürütme Komitesi Ali Y.Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yürütme Komitesi Rahmi M.Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yürütme Komitesi Semahat S.Arsel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yürütme Komitesi Caroline Nicole Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257263


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.774 Değişim: 0,83% Hacim : 55.729 Mio.TL Son veri saati : 13:25
Düşük 9.764 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5465 Değişim: 0,14%
Düşük 32,4470 22.04.2024 Yüksek 32,6378
Açılış: 32,5004
34,6736 Değişim: -0,05%
Düşük 34,5012 22.04.2024 Yüksek 34,8460
Açılış: 34,6901
2.471,75 Değişim: -1,11%
Düşük 2.459,48 22.04.2024 Yüksek 2.506,13
Açılış: 2.499,53
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.