KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.02.2023 - 09:44
KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılına ilişkin Kar Payı Dağıtımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 10.02.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 Peşin 45,4121860 4.541,2186 10 40,8709674 4.087,09674
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011 Peşin 45,4121860 4.541,2186 10 40,8709674 4.087,09674

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 10.03.2023 14.03.2023 13.03.2023

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011 0 0

Ek Açıklamalar
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.
Söz konusu finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlarına göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda
TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 41.044.621.000 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 34.891.189.014,29 TL cari yıl karı ve 3.523.207.956,78 TL tutarında geçmiş yıl zararı bulunduğu görülerek
a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2022 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2022 yılı için ayrılmamasına
TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 41.044.621.000 TL net dönem karına 287.763.392,21 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kâr payı matrahının 41.332.384.392,21 TL olduğu
VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 3.523.207.956,78 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının cari yıl karı ile mahsup edilmesi sonucu 31.367.981.057,51 TL net dağıtılabilir kara ulaşıldığı
Görülmüş olup, buna göre
b) Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, global ve ulusal piyasalardaki belirsizlikler ile finansmana erişim imkanları çerçevesinde Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kar payı dağıtımının
12.500.000.000,00 TL ortaklara birinci kâr payı,
1.248.623.717,43 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,
Şeklinde gerçekleştirilmesinin
c) Ortaklara ödenecek temettü toplamı olan 12.500.000.000,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesinin
d) Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK'na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak 3.523.207.956,78 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının cari yıl karı ile mahsup edilmesinin ve ortaklara ödenecek toplam 12.500.000.000,00 TL kâr payının ve 1.248.623.717,43 TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin cari yıl kazançlarından karşılanmasının
e) Kar dağıtımı sonrası TFRS kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 27.295.997.282,57 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre ise 17.619.357.340,08 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının
f)Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimî temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerli hisse için % 4.541,22 oranında ve 45,4121860 TL brüt=net nakit kar payı diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için % 4.541,22 oranında ve 45,4121860 TL brüt % 4.087,10 oranında ve 40,8709674 TL net nakit kar payı ödenmesinin
g) Kar payı ödeme tarihinin 10 Mart 2023 olarak belirlenmesinin
Şirketimizin yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına, finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketimiz likidite durumunun gelişimine göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kâr payı dağıtım imkanlarının ayrıca değerlendirilmesine karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar_Dagitim_Tablosu_2022.pdf
EK: 2 Dividend_Distribution_2022.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 275.256.514
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 503.342.592

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 39.875.557.000 36.641.128.306,15
4. Vergiler ( - ) -1.385.010.000 1.749.939.291,86
5. Net Dönem Kârı 41.044.621.000 34.891.189.014,29
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 3.523.207.956,78
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 41.044.621.000 31.367.981.057,51
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 287.763.392,21
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 41.332.384.392,21
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 12.500.000.000 13.762.825,7
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 12.486.237.174,3
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.248.623.717,43 1.248.623.717,43
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 27.295.997.282,57 17.619.357.340,08
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 11.926.398.699,73 29,06 40,8709674 4.087,1
C Grubu 0,45
TOPLAM 11.926.398.700,19 29,06 40,8709674 4.087,1

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(*) Dağıtılan net kar payı hesaplaması, halka kapalı %54,11 oranındaki payların tam mükellef kurumlara ait olması dolayısıyla herhangi bir stopaj hesaplanmayarak, gerçek kişilerden oluşan %0,21 oranındaki halka kapalı paylar ile %45,67 oranındaki halka açık payların tamamının tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak %10 stopaj oranı uygulanarak yapılmıştır. Pay başına bilgiler stopaj uygulanarak hesaplanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112872


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.