KAP ***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2022 - 15:30
KAP ***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 06.04.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 10.03.2022
Genel Kurul Tarihi 06.04.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe TORBALI
Adres Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 Torbalı / İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4 - 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
7 - Şirketin güncellenen Kâr Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması.
8 - 2021 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi.
9 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için, verilen önerge ile yapılan açık oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Hakan ÇIBUK'u, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Serhat ÇAKIR'ı görevlendirdiğini belirtti.
Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.
2. Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.
3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN Şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgi sundu. 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Sayın Osman Gökay ÖNOL Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.
5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı Konsolide Finansal Tablolarının yasal süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmaması konusunda Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi tarafından önerge verildi. Verilen önerge 95.809 TL'lik payın ret oyuna karşılık 179.403.015,906 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Sayın Ebgü Senem DEMİRKAN söz konusu Konsolide Finansal Tablolar üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra 2021 yılı Konsolide Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar 95.809 TL'lik payın ret oyuna karşılık 179.403.015,906 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan açık oylama ile Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı 95.809 TL'lik payın ret oyuna karşılık oy kullanmaya hakkı olan diğer ortakların kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri ibrada oy kullanmamışlardır.
7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 10.03.2022 tarih ve 02/04 sayılı yönetim kurulu kararı ile güncellenen "Kar Dağıtım Politikası"nın Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmaması konusunda Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi tarafından önerge verildi. Verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN "Kar Dağıtım Politikası" üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Pay Sahiplerimizden Sayın Uğur Öney Kar Dağıtım Politikasının kalıcı hale gelmesini temenni ettiklerini bildirdi. Ayrıca, temettü beklentisinin de yüksek olduğunu belirtti. Toplantı Başkanı, "Kar Dağıtım Politikasını Genel Kurul"un onayına sundu. Kar Dağıtım Politikası oy birliği ile kabul edildi.
8. Gündemin 8. maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve 02/03 sayılı kararı ile teklif edilen "Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda dönem karı 182.092.847 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 193.461.345 TL net dönem kârı mevcuttur. Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2021 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına ve genel kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına" ilişkin önerisi 211.000 TL'lik payın ret oyuna karşılık 179.287.824,906 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Gündemin 9. maddesi ile ilgili olarak Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulunun 28.03.2022 tarih ve 03/01-03/02 sayılı kararları ile teklif edilen Sayın Gül SAĞIR AYDIN ve Sayın Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN'nın seçilmesine ilişkin verilen önerge 67.517 TL'lik payın ret oyuna karşılık 179.431.307,906 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin 10. maddesine geçilerek Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili hariç olmak üzere diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.000.-TL ödenmesine ilişkin Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL tarafından verilen önerge 95.809 TL'lik payın ret oyuna karşılık 179.403.015,906 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Gündemin 11. maddesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2021 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 28.03.2022 tarih ve 04/01 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu 95.809 TL'lik payın ret oyuna karşılık 179.403.015,906 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Gündemin 12. maddesi gereği, 2021 yılı hesap dönemi içerisinde 6.492 TL bağış ve yardım yapıldığı ve tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki şekilde bilgi verildi.
2021 Yılı hesap dönemi içerisinde toplam 6.492 TL Lösemili Çocuklar Vakfına bağış yapılmıştır.
Cem OKULLU-Cengiz OKULLU temsilcisi Sedat ERKUL'un 2022 yılı için yapılabilecek bağış sınırının net satış hasılatının 10 binde 5'ine (5/10.000) kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge 95.809 TL'lik payın ret oyuna karşılık 179.403.015,906 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
13. Gündemin 13. maddesine ilişkin olarak Şirket ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
14. Gündemin 14. maddesine ilişkin olarak 2022 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine oy birliği ile kabul edildi.
15. Gündemin 15. maddesine ilişkin olarak 2021 yılı içerisinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
16. Gündemin 16. maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Pay Sahiplerimizden Sayın Uğur Öney olası gıda krizine karşı alınan önlemleri sordu. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sedat Erkul her yıl 9.300-10.000 arasında değişen çiftçi ile sözleşmeli olarak çalışılmakta olduğunu belirtti. Kuraklık ve diğer konularda önlemlerimizi yıllar itibarıyla almaya devam ediyoruz. Şu an üç Fabrikada faaliyet göstermekteyiz. Niğde-Bor'da inşaatı devam etmekte olan dördüncü Fabrika'nın ise 2022 yılı yaz sezonunda salça üretimi ile faaliyete başlamasını planladığımızı bildirdi. Bu şekilde kuraklık ve bunun gibi konularda önlem almış bulunuyoruz diye ifade etti.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı 06 04 2022.pdf - Tutanak
EK: 2 Toplantı Hazirunu 06 04 2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 6 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 11:00'de Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 Torbalı / İZMİR adresinde gerçekleşmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016488


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.