KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

31.07.2023 - 22:13
KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Kurumsal risk yönetimi kapsamında Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) risk başlıkları Şirketteki ilgili bölümler tarafından hali hazırda takip edilmektedir. Sürdürülebilirlik Politikası oluşturulmuş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 110-119 (https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/malioperasyonel-veriler/sayfalar/faaliyet-raporlari) Sürdürülebilirlik Politikası https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/fxrgqkgs/turk-telekom-surdurulebilirlik-politikasi.pdf
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Politikası, İnsan Hakları Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Bilgi Güvenliği Politikası, Satın Alma Politikası, Entegre Yönetim Sistemi Politikası, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası, Bağış Politikası, Tazminat Politikası, Etik Kurallar Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Sürdürülebilirlik-Politikalar (https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumluyatirim/ sayfalar/politikalar) Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Kurumsal Yönetim-Kurumsal Yönetim Politikaları (https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsalyonetim/sayfalar/kurumsal-yonetim-politikalari)
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet Raporunun Sürdürülebilirlik bölümünde hedefler açıklanmıştır. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 112
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Komitesi, sürdürülebilirlik politikalarının yürütülmesinden sorumludur. Faaliyet Raporu ve Yatırımcı İlişkileri Websitesinde Sürdürülebilirlik yönetişim yapısına ulaşılabilir. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 111 Sürdürülebilirlik Komitesi https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/surdurulebilirlik-komitesi-calisma-esaslari
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Sürdürülebilirlik politikası 2023 yılında oluşturulmuştur. Politika kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içerisinde en az bir kez Yönetim Kuruluna raporlanacaktır. Sürdürülebilirlik Politikası https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/fxrgqkgs/turk-telekom-surdurulebilirlik-politikasi.pdf
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Hedefler faaliyet raporunun sürdürülebilirlik bölümünde açıklanmıştır. Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ile birlikte uygulama ve eylem planları üzerinde çalışmaya başlanmıştır. Önümüzdeki dönemdeki raporlamalarda kamuya açıklanacaktır. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 112
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) belirlenmiş ve geçmiş yıl raporlamalarında açıklanmıştır. Ayrı olarak yayınlanması planlanan Sürdürülebilirlik raporunda güncel bilgiler paylaşılacaktır. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 110-119
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet Raporunun Sürdürülebilirlik bölümünde ÇSY kapsamındaki proje, ürün ve hizmetlere yer verilmiştir. Sürdürülebilirlik Yönetim Sisteminin uygulamaya geçmesi ile birlikte detaylı raporlanmaya başlaması planlanmaktadır. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 110-119
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Faaliyet Raporunun Sürdürülebilirlik bölümünde ÇSY kapsamındaki proje, ürün ve hizmetlere yer verilmiştir. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 110-119
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Türk Telekom UNGC’nin katılımcı üyesidir. Yayımlanması planlanan sürdürülebilirlik raporuyla birlikte kalkınma amaçlarına dair ilişkilendirmelerin açıklanması planlanmaktadır. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 112 UNGC Web Sitesi (https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/138514)
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Türk Telekom’un 2022 yılı içerisinde bildirimi yapılan herhangi bir çevre kazası veya tahakkuk etmiş çevre cezası bulunmamaktadır. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 119
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Türk Telekom’un 2021 verileri baz alınarak hazırlanan 2022 CDP raporlaması kapsamında, Şirket faaliyetleri sonucunda oluşan emisyon hesapları, yetkilendirilmiş bağımsız kuruluş tarafından doğrulanmıştır. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 118 Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Sürdürülebilirlik-Çevresel Sürdürülebilirlik (https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/cevresel-surdurulebilirlik)
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Türk Telekom ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında faaliyet göstermektedir. Programın detayları yayımlanmamıştır. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 119
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporuyla birlikte açıklanması planlanmaktadır.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket’in Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi’nin uygulamaya geçmesi ile birlikte bu alanda çalışmalar yapılacaktır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Şirket’in Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi’nin uygulamaya geçmesi ile birlikte bu alanda çalışmalar yapılacaktır.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Şirket’in Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi’nin uygulamaya geçmesi ile birlikte bu alanda çalışmalar yapılacaktır.
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Türk Telekom UNGC katılımcı üyesidir. Ayrıca üye olunan kuruluşlar da yayımlanan sürdürülebilirlik raporunda ve CDP raporunda duyurulmuştur. UNGC Web Sitesi (https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/138514) Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Sürdürülebilirlik-Çevresel Sürdürülebilirlik
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X CDP raporlaması yapılmaktadır. CDP Raporu Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yer almaktadır. Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Sürdürülebilirlik-Çevresel Sürdürülebilirlik
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X CDP raporları içerisinde yer almaktadır Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Sürdürülebilirlik-Çevresel Sürdürülebilirlik
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X CDP raporlaması yapılmaktadır. Yıllar itibarıyla CDP raporu Yatırımcı İlişkileri web sitesinde bulunduğundan karşılaştırma yapılabilmektedir. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 110-118 Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Sürdürülebilirlik-Çevresel Sürdürülebilirlik
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Türk Telekom, karbon ayak izini sistematik olarak azaltma hedefiyle, 2023 yılına kadar emisyon miktarını %35 azaltmayı hedefliyor. Güneş enerjisinden enerji üretme kapasitesini %60 oranında artırma hedefi 2022 yılında gerçekleştirilmiştir. Türk Telekom, insana değer odağı ile çalışanlarının gelişimini desteklemeyi, topluma katkı odağı ile bilgi ve iletişim teknolojilerine ulaşmada fırsat eşitliğini sağlamayı ve kadınların çalışma hayatına katılımının teşvik edilmesini kendine görev ediniyor. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 112
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket’in Sürdürülebilirlik Yönetim Sisteminin uygulamaya geçmesi ile birlikte bu alanda çalışmalar yapılacaktır.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket’in Sürdürülebilirlik Yönetim Sisteminin uygulamaya geçmesi ile birlikte bu alanda çalışmalar yapılacaktır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirket’in Sürdürülebilirlik Yönetim Sisteminin uygulamaya geçmesi ile birlikte bu alanda çalışmalar yapılacaktır.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel etkileri azaltmaya yönelik alınan aksiyonlara ve yürütülen projelere Faaliyet Raporu’nun Sürdürülebilirlik bölümünde yer verilmiştir. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 110-119
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X CDP raporu ve Faaliyet Raporunda kapsam 1, kapsam 2, kapsam 3 faaliyetleri sonucu oluşan emisyonların hesaplaması hakkında bilgi verilmiştir. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 110-119 Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Sürdürülebilirlik-Çevresel Sürdürülebilirlik
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X CDP raporu ve Faaliyet Raporunda tüketilen elektrik ve yakıt hakkında bilgi verilmiştir. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 110-119 Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Sürdürülebilirlik-Çevresel Sürdürülebilirlik
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Türk Telekom yenilenebilir enerji kullanımının artırılması ve karbon salınımının azaltılması için azami özen göstermektedir. Faaliyet Raporunun Sürdürülebilirlik bölümünde ve CDP Raporunda bu kapsamda bilgilere yer verilmiştir. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 110-119 Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Sürdürülebilirlik-Çevresel Sürdürülebilirlik
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X CDP raporunda yenilebilir enerji üretimi ile bazı veriler açıklanmıştır. Sürdürülebilirlik raporunun yayınlanmasıyla birlikte detaylı bilgilerin açıklanması planlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Sürdürülebilirlik-Çevresel Sürdürülebilirlik
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Enerji verimliliği ile ilgili Sıfır Atık ve Atık yönetimi projelerinin detayları faaliyet raporunun Sürdürülebilirlik başlığı altında ve CDP raporunda yer almaktadır. Sürdürülebilirlik raporu içerisinde daha detaylı bilgi verilmesi planlanmaktadır. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 110-119 Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Sürdürülebilirlik-Çevresel Sürdürülebilirlik
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin kullanılan suyun geri dönüştürülmesi ile ilgili yaptığı çalışmalar bulunmakta olup henüz raporlama yapılmamıştır. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 117
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Şirket bulunduğu sektör itibarıyla karbon fiyatlandırması sistemine dahil değildir.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Şirket bulunduğu sektör itibarıyla karbon fiyatlandırması sistemine dahil değildir.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Şirket bulunduğu sektör itibarıyla karbon fiyatlandırması sistemine dahil değildir.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Türk Telekom çevresel bilgilerine faaliyet raporunun sürdürülebilirlik bölümünde, Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde ve CDP raporları içerisinde yer vermektedir. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 110-119 Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Sürdürülebilirlik-Çevresel Sürdürülebilirlik
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye’de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Türk Telekom İnsan Hakları politikası 2019 yılında yayımlanmış, tüm çalışanlara duyurulmuştur. İnsan Haklarına ilişkin politika ve politikanın uygulanmasına ilişkin süreçler kamuya duyurulmuştur. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 110-119 Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Sürdürülebilirlik-Politikalar-İnsan Hakları Politikası (https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/insan-haklari-politikasi)
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Şirketin İnsan Hakları Politikasında yer verilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Sürdürülebilirlik-Politikalar-İnsan Hakları Politikası
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X İnsan Haklarını Politikasının FARKLILIKLARI KABUL ETME başlığı altında “Türk Telekom farklılıklara değer verir, bunu bir zenginlik olarak görür ve çalışanlarının kendilerini Şirketin bir parçası olarak hissetmeleri için gayret gösterir.” Bu doğrultuda Engelli ve dezavantajlı kişilerin istihdamı konusunda yasal yükümlülüklere uyar.” şeklinde açıklanmıştır. Ayrıca Faaliyet raporu içerisinde kurumsal sosyal sorumluluk konularıyla ilgili önemli gelişmelere yer verilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Sürdürülebilirlik-Politikalar-İnsan Hakları Politikası
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin İnsan Hakları Politikasında yer verilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Sürdürülebilirlik-Politikalar-İnsan Hakları Politikası
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Şirketin İnsan Hakları Politikasında yer verilmektedir. Aynı zamanda Faaliyet Raporunun Menfaat Sahipleri ve İnsan Kaynakları bölümlerinde de bu konular hakkında bilgi verilmektedir. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 97-103 Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Sürdürülebilirlik-Politikalar-İnsan Hakları Politikası
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Şirketin Etik Kodu içerisinde süreçler detaylı olarak açıklanmıştır. Aynı zamanda Faaliyet Raporunun Menfaat Sahipleri bölümünde de bu konular hakkında bilgi verilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Kurumsal Yönetim-Kurumsal Yönetim Politikaları-Etik Kurallar (https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/wullwlxv/etik-kurallar.pdf)
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet Raporunun İnsan Kaynakları bölümünde bu konu hakkında bilgiye yer verilmektedir. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 97-103
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Entegre Yönetim Sistemi Politikası bulunmaktadır. Şirketin Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yayımlanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Sürdürülebilirlik-Politikalar- Entegre Yönetim Sistemi Politikası (https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/entegre-yonetim-sistemi-politikas%C4%B1)
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporuyla birlikte açıklanması planlanmaktadır. 2022 Faaliyet Raporu
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İnsan Hakları Politikasında ve Şirket Yatırımcı ilişkileri internet sitesinde bu konu hakkında bilgiye yer verilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Sürdürülebilirlik-Politikaları-İnsan Hakları Politikası
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İş Etiği Kodu yatırımcı ilişkileri sayfasından kamu ile paylaşılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Kurumsal Yönetim- Kurumsal Yönetim Politikaları-Etik Kurallar
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Şirket sosyal sorumluluk, finansal performans alanındaki açıklamalarına faaliyet raporunda yer vermiştir. 2022 Faaliyet Raporu
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Şirket, tüm çalışanlarına her yıl düzenli olarak ÇSY politikaları konusunda eğitim programları düzenlemektedir. Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Sürdürülebilirlik-Politikalar (https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/sosyal-sorumlu-yatirim/sayfalar/politikalar)
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket’in Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi’nin uygulamaya geçmesi ile birlikte değerlendirilecektir.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri tarafından paydaş iletişimi sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütülmekte olup Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan özel durum açıklamaları gibi güncel duyurular, bildirimleri almak isteyen analist ve yatırımcıları da içeren paydaşlardan oluşan dağıtım listesine eş zamanlı olarak gönderilmektedir. Ayrıca Kurumsal iletişim, Pazarlama iletişimi, Medya, Tedarik zinciri vb. kanallarla tüm paydaşlarla iletişim eşit ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi (https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/)
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X CDP raporlaması yapılmakta olup Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde raporlar bulunmaktadır. Ayrıca yayımlanan Sürdürülebilirlik raporuna GRI akreditasyonu alınmıştır. SASB ve TCFD raporlamaları ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi-Sürdürülebilirlik-Çevresel Sürdürülebilirlik
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Türk Telekom 2020 yılından bu yana UNGC’nin katılımcı üyesidir. UNGC Web Sitesi (https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/138514)
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Türk Telekom Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi, MSCI, S&P Global, Sustainalytics, Vigeo Eiris ve FTSE4Good Endeks ve platformlarında yer almaktadır. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 113
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Şirket’in Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi’nin uygulamaya geçmesi ile birlikte değerlendirilecektir.
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Bu konularda Şirket’in yaptığı faaliyetlere ilişkin bilgilere Faaliyet Raporunun Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik bölümlerinde yer verilmektedir. Şirket, tüm çalışanlarına her yıl düzenli olarak ÇSY politikaları konusunda eğitim programları düzenlemektedir. 2022 Faaliyet Raporu Sayfa 110-123http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178437


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.