KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.07.2020 - 08:07
KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 02.07.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 Peşin 0,1719000 17,19 0 0,1719000 17,19
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 Peşin 0,1719000 17,19 15 0,1461150 14,6115
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 Peşin 0,0000000 0 0 0,0000000 0
D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 Peşin 0,1719000 17,19 15 0,1461150 14,6115

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 28.07.2020 04.08.2020 29.07.2020

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 0 0
D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 0 0

Ek Açıklamalar
Türk Telekomünikasyon A.Ş. ("Şirket") Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4'üncü maddesi uyarınca Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere, aşağıdaki kararları almıştır:
17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ("TTK") eklenen Geçici 13. madde uyarınca, sermaye şirketlerinin 30.09.2020 tarihine kadar, 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verebilecekleri, geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edemeyecekleri hükme bağlanmıştır.
Söz konusu kanun hükmüne istinaden, 03.03.2020 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan ve aynı gün kamuya açıklanan 2019 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin güncellenmesi hasıl olmuştur.
Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtımına ilişkin 03.03.2020 tarih ve 31 sayılı kararının iptal edilmesi,
Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere
1. Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan 2018 yılı 1.974.932.690,14 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının, 2016 ila 2017 yılları arası dönem net kârlarından ayrılmış bulunan ve herhangi bir istisna kazanç içermeyen geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesi, (1.236.552.902,19 TL'si 2017 Yılı dönem kârından, 738.379.787,95 TL'si 2016 yılı dönem kârlarından)
2. Şirketimizin 2019 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net kârının 2.406.783.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârının ise 938.813.353,36 TL olduğu,
3. Konsolide Mali Tablolar'a göre oluşan vergi sonrası kâr olan 2.406.783.000,00 TL'nin SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması,
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2019 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,
5. Birinci kâr payı matrahının 2.443.250.085,41 TL olarak belirlenmesi, (Bu tutar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2.406.783.000,00 TL tutarındaki 2019 yılı dağıtılabilir kârına yıl içinde yapılan 36.467.085,41 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile bulunmuştur.)
6. Bu minvalde
a. Birinci kâr payı matrahı olarak dikkate alınan 2.443.250.085,41 TL'nin %20'sine karşılık gelen 488.650.017,08 TL'nin ortaklara nakit birinci kâr payı olarak dağıtılması,
b. 112.999.982,92 TL'nin ortaklara nakit ikinci kâr payı olarak dağıtılması,
c. 42.665.000,00 TL (SPK düzenlemelerine göre dağıtılacak kâr payı tutarlarının toplamından ortaklığın ödenmiş sermayesinin %5'inin düşülmesi sonucu bulunan tutar 10'a bölünerek hesaplanmıştır.) tutarındaki genel kanuni yedek akçenin net dağıtılabilir dönem kârının kalan kısmından ayrılması,
d. 2019 do¨nem kârından kalan dagˆıtılabilir kâr olan 1.762.468.000,00 TL'nin gec¸mis¸ yıl kârı olarak s¸irket bu¨nyesinde bırakılması, geçmiş yıl kârı olarak bırakılan bu tutarın tekrar dağıtıma konu edilmesi halinde üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu
Dolayısıyla
e. Şirketimiz 2019 yılı net dagˆıtılabilir do¨nem kârının, yaklas¸ık %25 oranına tekabu¨l eden toplam bru¨t 601.650.000,00 TL'nin tamamının net dönem kârından dağıtılması, dağıtım sırasında ilgili mevzuat kapsamında stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu,
f. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,17190 Kuruş (%17,19) olmak üzere toplam brüt 601.650.000,00 TL nakit temettü ödenmesi,
7. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına 28.07.2020 tarihinde başlanması,
Hususunun Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulması kararlaştırılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2019 Dividend Distribution Table.pdf
EK: 3 Pay Başına Temettü Bilgileri 2019.pdf
EK: 4 Dividend Per Share Information_2019.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.500.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.664.146.806,88

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 2.734.758.000 938.813.353,36
4. Vergiler ( - ) 327.975.000 0
5. Net Dönem Kârı 2.406.783.000 938.813.353,36
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.406.783.000 938.813.353,36
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 36.467.085,41
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.443.250.085,41
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 488.650.017,08
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 112.999.982,92
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 42.665.000
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 1.762.468.000 294.498.353,36
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 330.907.500 0 13,75 0,1719 17.190
B Grubu 153.420.750 0 6,37 0,14612 14.612
C Grubu 0 0 0 0 0
D Grubu 76.710.375 0 3,19 0,14612 14.612
TOPLAM 561.038.625 0 23,31

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Not: Dağıtılacak brüt kar payının net dağıtılabilir dönem karına oranı %25'dir.
* Şirketimizin A grubu hisseleri LYY Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. LYY Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır.
** Şirketimiz B grubu hisseleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu'na aittir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı stopaja tabidir. Türkiye Varlık Fonu Stopaj'a tabii değildir.
*** Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.
**** Şirketimizin D Grubu hisselerinin toplam sermaye içindeki payı %15'tir. Bu paylar BIST nezdinde işlem gördüğü için hisse sahiplerinin "dar veya tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi" olup olmadıkları bilgisine şirketimiz sahip değildir. D grubu hisseler için brüt temettü-net temettü hesaplaması bu gruptaki hisse sahiplerinin tümünün stopaja tabi olduğu varsayımıyla hazırlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854284


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.