KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.01.2021 - 16:08
KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 06.01.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2020
Karar Tarihi 07.12.2020
Genel Kurul Tarihi 06.01.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.01.2021
Ülke Türkiye
Şehir TRABZON
İlçe ORTAHİSAR
Adres Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - 01.06.2019-31.05.2020 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Denge Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.(Mazars)'nin atanması ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl süre ile seçimi hakkında karar alınması ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1 maddesi uyarınca seçilen yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi verilmesi,
10 - Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.06.2019-31.05.2020 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında, Genel Kurula bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamında gerçekleşen işlemi olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve yeni dönemde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
16 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin, 01.06.2019-31.05.2020 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.06.2020-31.05.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
17 - TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onaylanması,
18 - Eski Başkanımız Sayın Muharrem Usta ile yapılan 11.06.2020 tarihli sulh ve ibra protokolünün 3.6 ncı maddesi gereğince, ilgili protokolün genel kurulun onayına sunulması,
19 - Şirketimizin bankalardan oluşan konsorsiyum nezdindeki finansal borçluluklarının yapılandırılmasına ilişkin olarak 25 Eylül 2020 tarihinde Şirketimizce imzalanan niyet mektubunda yer alan Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensiplerine ilişkin olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilmesinin ve Şirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması ...(Detaylar ekte yer alan genel kurul bilgilendirme dokümanı, genel kurul ilan metninde 19. gündem maddesinde ve aşağıda yer alan ek açıklamalar bölümünde bulunmaktadır.)
20 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Sportif GK ilan metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 06.01.2021 tarihli Olağan genel kurul bilgilendirme dokümanı...pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Toplantı tutanağının tam metni ekte pdf olarak verimiştir.
TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
06 OCAK 2021 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2019-31.05.2020 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Şirketimizin 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 14:00'da, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.12.2020 tarih ve 60111939 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Hamit Metin ÇEBİ ve Hakan BAYRAK gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir
a) Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.12.2020 tarih, 10221 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapıldığı, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 07.12.2020 günü gündem maddeleri ve görüşülecek konularla ilgili bilgilerin ilan olunduğu, önceden hisse senedi tebliğ ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi olmadığından taahhütlü mektup gönderilmediği, çağrının bu şekilde yapılmasına toplantıya katılanlardan herhangi bir itiraz olmadığı görüldü.
b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 236.390.631-TL sermayesine tekabül eden 236.390.631 adet hisseden 120.560.000,5-TL'lik sermayeye karşılık 120.560.000 adet hissenin vekaleten katıldığı, asaleten katılımın olmadığı buna göre toplam 120.560.000,5TL'lik sermayeye tekabül eden 120.560.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır
Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği, kanunen yerine getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından, yukarıda adı ve soyadı yazılı T.C. Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret il Müdürlüğü Bakanlık Temsilcisinin onayı alınarak, toplantı açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.
Gündem Maddeleri:
Madde :1
Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Özgür YANAR'ın ----------- Toplantı Başkanlığına aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Sayın Özgür YANAR'ın ------------- Toplantı Başkanlığına, atanmasına oybirliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı toplantı salonunda, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer SAĞIROĞLU, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Şenol KAYNAR ve Mahmut MEMİŞOĞLU'nun ve Bağımsız Denetim Şirketini temsilen Hümeyra Candan TURAN da toplantıya katıldığını tespit etti.
Madde :2
Gündemin 2. maddesi gereği toplantı sonunda tutanakların, toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Coşkun KARAOĞLU'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
Madde :3
Gündemin 3. maddesine geçildi. 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif edilmiş olup, bu önerge oylamaya sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
Kabul edilen önerge gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, fakat söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi
Madde :4
Gündemin 4. maddesine geçildi. 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif edildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
Kabul edilen önerge uyarınca Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Hümeyra Candan TURAN tarafından okundu. Şirketin, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu müzakereye açıldı. Başkaca söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
Madde :5
Gündemin 5. maddesine geçilerek Şirketin 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemini kapsayan Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların okunmasına ve müzakere edilmesine geçildi. Gündem maddesi uyarınca Bilanço ve Gelir Tabloları oylamaya sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi.
Madde :6
Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirketin 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 36.299.742-TL (Otuz Altı Milyon İki Yüz Doksan Dokuz Bin Yedi Yüz Kırk İki Türk Lirası) (VUK hükümleri uyarınca hesaplanan 36.299.743-TL) zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulunun 30.11.2020 tarih ve 61 sayılı kararıyla hazırlanan teklif müzakereye açıldı. Yönetim Kurulunun kar dağıtılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
Madde :7
Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçilerek Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemini kapsayan faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oylaması hususu müzakereye açıldı ve oylamaya sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
Madde :8
Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 07.12.2020 tarih ve 64 sayılı karar uyarınca, 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemi için seçilen Denge Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin (MAZARS) bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
Madde : 9
Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin verilen bir önerge ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine ------------- T.C. kimlik numaralı Ahmet Ali AĞAOĞLU, --------------T.C. Kimlik Numaralı Özer BAYRAKTAR, --------------- ve T.C. Kimlik Numaralı Ömer SAĞIROĞLU'nun, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine -------------T.C. Kimlik Numaralı Şenol KAYNAR ve ---------T.C. Kimlik Numaralı Mahmut MEMİŞOĞLU'nun seçilmeleri ve Yönetim Kurulunun görev süresinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Verilen önerge uyarınca isimleri zikredilen kişilerin 3 yıl süre ile seçilmeleri hususu Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1. maddesi uyarınca seçilen yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birinin iş adamı oldukları ve tebliğ maddesi uyarınca seçildikleri görevi yerine getirmelerine engel durumlarının olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Söz alan olmadı.
Madde :10
Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçilerek Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere edildi. Bu hususa ilişkin verilen önerge uyarınca Yönetim kurulu üyelerinin her ne nam altında olursa olsun ücret almamaları, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ise aylık net 1.000.-TL huzur hakkı verilmesine ortakların oybirliği ile kabul edildiler.
Madde :11
Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçilerek Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan, "Bilgilendirme Politikasının", "Kar Dağıtım Politikasının", "Ücretlendirme Politikasının" ve "Bağış Politikasının" koşullar değişmediğinden mevcut halinin Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.
Madde :12
Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 dönemi Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 30.07.2020 tarihinde Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 hesap dönemine ilişkin yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu içeriğinde KAP'da duyurulduğu belirtildi, Söz konusu raporda Şirket hakkında ve Kurumsal Yönetim İlkeler uyarınca Şirket tarafından yapılanlar hakkında gerekli bilgilerin bulunduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.
Madde :13
Gündemin 13. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.06.2019 – 31.05.2020 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
Madde :14
Gündemin 14. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesine geçildi. "Bağımsız Denetim Firması raporunun 35. Sayfasında yer alan 24. nolu dipnotunda da yer alan bilgilere atıf yapılarak bilgi verildi.
Madde :15
Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında, 01.06.2019-31.05.2020 hesap döneminde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemleri veya rekabet etmeleri söz konusu olmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi.
Aynı gündem maddesi uyarınca, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında yetkili kılınmalarına oybirliği ile karar verildi.
Madde :16
Gündemin 16. Maddesi uyarınca, SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 01.06.2019 - 31.05.2020 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hususu Genel Kurula bildirilmiştir.
Aynı gündem maddesi uyarınca, 01.06...
Toplantı tutanağının tam metni ekte pdf olarak verilmiştir.
Saygılarımızla.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 trabzonspor 01.06.2019 31.05.2020 gk tutanak 06012021 KAP.pdf - Tutanak
EK: 2 genel kurul hazirun KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
01.06.2019 - 31.05.2019 Hesapdönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun ekte pdf olarak verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897378


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.552 Değişim: 0,00% Hacim : 33.322 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 21.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,3711 Değişim: 0,04%
Düşük 7,3627 22.01.2021 Yüksek 7,3818
Açılış: 7,3679
8,9730 Değişim: -0,03%
Düşük 8,9597 22.01.2021 Yüksek 8,9924
Açılış: 8,9753
442,35 Değişim: -0,18%
Düşük 442,32 22.01.2021 Yüksek 443,92
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.