KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.12.2019 - 14:45
KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 10.12.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı tescili hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2019
Karar Tarihi 11.11.2019
Genel Kurul Tarihi 10.12.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.12.2019
Ülke Türkiye
Şehir TRABZON
İlçe ORTAHİSAR
Adres Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - 01.06.2018-31.05.2019 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Denge Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.(Mazars)'ın atanması ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.06.2018-31.05.2019 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında, Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamında gerçekleşen işlemi olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve yeni dönemde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
15 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 01.06.2018- 31.05.2019 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.06.2019-31.05.2020 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
16 - TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onaylanması,
17 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 10.12.2019 tarihli Olağan genel kurul bilgilendirme dokümanı 11112019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Sportif GK ilan metni 10 12 2019.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Toplantı tutanağının tam metni ekte pdf olarak verilmiştir.
Şirketimizin 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Aralık 2019 Salı günü saat 14.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı Trabzon" adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.11.2019 tarih ve 49720845 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcileri Sayın Yavuz Selim AYKAN ve Hakan BAYRAK gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir
Yapılan incelemede
a) Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14.11.2019 Tarih, 9951 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapıldığı, Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) 11.11.2019 günü gündem maddeleri ve görüşülecek konularla ilgili bilgilerin ilan olunduğu, önceden hisse senedi tebliğ ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi olmadığından taahhütlü mektup gönderilmediği, çağrının bu şekilde yapılmasına toplantıya katılanlardan herhangi bir itiraz olmadığı görüldü.
b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 236.390.631-TL sermayesine tekabül eden 236.390.631 adet hisseden 120.620.000,5-TL'lik sermayeye karşılık 120.620.000 adet hissenin vekaleten katıldığı, 80.067TL'lik sermayeye karşılık 80.067 adet hissenin de asaleten, olmak üzere toplam 120.700.067,5TL'lik sermayeye tekabül eden 120.700.067 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır
Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği, kanunen yerine getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından, yukarıda adı ve soyadı yazılı T.C. Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü Bakanlık Temsilcilerinin onayları alınarak, toplantı açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.
Gündem Maddeleri:
Madde :1
Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Özgür YANAR'ın - Toplantı Başkanlığına aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Sayın Özgür YANAR'ın - Toplantı Başkanlığına atanması hususu, 120.700.062,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 5TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı toplantı salonunda, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özer BAYRAKTAR, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer SAĞIROĞLU, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Şenol KAYNAR ve Mahmut MEMİŞOĞLU'nun ve Bağımsız Denetim Şirketini temsilen Erbil DİNÇER'in de toplantıya katıldığını tespit etti.
Madde :2
Gündemin ikinci maddesi gereği toplantı sonunda tutanakların, toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Coşkun KARAOĞLU'nun yetki verilmesi 120.700.062,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 5TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.
Madde :3
Gündemin 3. maddesine geçildi. 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif edilmiş olup, bu önerge oylamaya sunuldu ve 120.700.062,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 5TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi. Kabul edilen önerge gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oylama sonunda ortakların 120.700.062,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 5TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.
Madde :4
Gündemin 4. maddesine geçildi. 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif edildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada 120.700.062,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 5TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Erbil DİNÇER tarafından okundu. Şirketin, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu müzakereye açıldı. Başkaca söz alan olmadığından Bağımsız Denetim Raporu oylamaya sunuldu ve oylama sonunda ortakların 120.700.062,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 5TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.
Madde :5
Gündemin 5. maddesine geçilerek Şirketin 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemini kapsayan Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların okunmasına ve müzakere edilmesine geçildi. Bu konuda söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda ortakların 120.700.062,5TL değerinde payın olumlu oyuna karşılık 5TL değerinde payın olumsuz oyu ile OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.
Madde :6
Gündemin 6. maddesine geçildi. ...
Toplantı tutanağının tam metni ekte pdf olarak verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 11.12.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK KAP 10 12 2019.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun KAP 10122019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 11.12.2019 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803019


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,35% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,3378 Değişim: 2,35%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,4392
Açılış: 7,1695
8,9472 Değişim: 2,53%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 9,0849
Açılış: 8,7262
417,73 Değişim: 0,50%
Düşük 411,23 25.02.2021 Yüksek 423,51
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.