KAP ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

06.03.2024 - 22:12
KAP ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler (Sayfa: 22-119)
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X http://www.tskb.com.tr/tr/surdurulebilir-bankacilik/tskb-surdurulebilirlik-yonetim-organizasyonu/surdurulebilirlik-politikamiz
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri (Sayfa: 52-119)
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X http://www.tskb.com.tr/tr/surdurulebilir-bankacilik/tskb-surdurulebilirlik-yonetim-organizasyonu/surdurulebilirlik-komitesi
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Yönetişim Yapısı (Sayfa: 34-39)
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri (Sayfa: 52-119)
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri (Sayfa: 52-119)
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri (Sayfa: 52-119)
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri (Sayfa: 52-119)
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Finansal Sermaye (Sayfa: 52-71)
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi (Sayfa: 134)
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Uygunluk Görüşleri (Sayfa: 142- 158)
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X https://www.tskb.com.tr/hizmetler/surdurulebilir-bankacilik/strateji-ve-yonetim/surdurulebilirlik-yonetim-sistemi 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Doğal Sermaye (Sayfa: 83-97)
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X https://www.tskb.com.tr/hizmetler/surdurulebilir-bankacilik/strateji-ve-yonetim/surdurulebilirlik-yonetim-sistemi 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Doğal Sermaye (Sayfa 83-97)
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Doğal Sermaye (Sayfa: 83-97)
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Stratejik Plan 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Doğal Sermaye (Sayfa: 83-97)
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X https://www.tskb.com.tr/hizmetler/surdurulebilir-bankacilik/politikamiz/surdurulebilirlik-politikamiz https://www.tskb.com.tr/hizmetler/surdurulebilir-bankacilik/politikamiz/tskb-surdurulebilir-tedarik-yonetimi-politikasi 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Doğal Sermaye (Sayfa: 83-97)
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Fikri&Üretilmiş Sermaye (Sayfa: 98-110)
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Doğal Sermaye (Sayfa: 83-97)
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Doğal Sermaye (Sayfa: 83-97) 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Uygunluk Görüşleri (Sayfa: 142-158)
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Doğal Sermaye (Sayfa: 83-97)
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Doğal Sermaye (Sayfa: 83-97)
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Doğal Sermaye (Sayfa: 83-97) TSKB CDP Climate Change Report 2023/Business Strategy (Sayfa: 32-40)
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X https://www.tskb.com.tr/hizmetler/surdurulebilir-bankacilik/strateji-ve-yonetim/cevresel-ve-sosyal-risk-degerlendirme
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Doğal Sermaye (Sayfa: 83-97)
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X TSKB CDP Climate Change Report 2023/Risks&Opportunities (Sayfa: 14-32) 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Doğal Sermaye (Sayfa: 83-97)
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Doğal Sermaye (Sayfa: 83-97) TSKB CDP Climate Change Report 2023 (Sayfa: 41-80)
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Doğal Sermaye (Sayfa: 83-97) TSKB CDP Climate Change Report 2023 (Sayfa: 41-80)
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Finansal - Doğal Sermaye (Sayfa: 83-97) TSKB CDP Climate Change Report 2023 (Sayfa: 32-80)
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Doğal Sermaye (Sayfa: 83-97)
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Doğal Sermaye (Sayfa: 83-97) TSKB CDP Climate Change Report 2023
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Doğal Sermaye (Sayfa: 83-97)
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X TSKB CDP Climate Change Report 2023/Carbon Pricing (Sayfa: 80-82) TSKB İklim Raporu 2023 (Sayfa: 32-40)
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Doğal Sermaye (Sayfa: 83-97) TSKB CDP Climate Change Report 2023/Carbon Pricing (Sayfa: 80-82) 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Uygunluk Görüşleri (Sayfa: 142-158)
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Banka’da iklim risklerine ilişkin çalışmalar 2020 yılından bu yana devam etmektedir. İklim risklerinin finansallaştırılması adına hem yerel bir karbon ticaret sisteminin kurulması hem de AB mevzuatları gereği doğabilecek karbon yükümlülükleri Bankamız tarafından ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Sınırda karbon mekanizması sonucu doğacak karbon yükünün firmaların EBITDA marjlarını nasıl etkileyeceği farklı karbon fiyatı senaryolarına göre test edilmiş olup sonuçları TSKB İklim Raporu 2023 ve CDP raporlarında kamuoyu ile paylaşılmıştır. TSKB CDP Climate Change Report 2023 (Sayfa: 21-24, 34-35, 58, 82) TSKB İklim Raporu 2023 (Sayfa: 38-40)
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Doğal - Fikri&Üretilmiş Sermaye (Sayfa: 83-97, 98-110)
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X https://www.tskb.com.tr/hizmetler/surdurulebilir-bankacilik/politikamiz/tskb-insan-haklari-politikasi https://www.tskb.com.tr/hakkimizda/insan-kaynaklari https://www.tskb.com.tr/hizmetler/surdurulebilir-bankacilik/strateji-ve-yonetim/insan-kaynagi 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/İnsan Sermayesi (Sayfa: 72-82)
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X https://www.tskb.com.tr/hizmetler/surdurulebilir-bankacilik/politikamiz/tskb-firsat-esitligi-ve-kapsayicilik-politikasi https://www.tskb.com.tr/hakkimizda/insan-kaynaklari https://www.tskb.com.tr/hizmetler/kurumsal-bankacilik/kurumsal-krediler/kadin-istihdami-ve-firsat-esitligi https://www.tskb.com.tr/hizmetler/surdurulebilir-bankacilik/politikamiz/tskb-insan-haklari-politikasi 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/İnsan Sermayesi (Sayfa 72-82)
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X https://www.tskb.com.tr/hizmetler/surdurulebilir-bankacilik/politikamiz/tskb-firsat-esitligi-ve-kapsayicilik-politikasi https://www.tskb.com.tr/hizmetler/surdurulebilir-bankacilik/politikamiz/tskb-toplumsal-cinsiyet-esitligi-politikasi-1646919835913
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X https://www.tskb.com.tr/hizmetler/surdurulebilir-bankacilik/politikamiz/tskb-cevre-ve-sosyal-etki-yonetimi-politikasi 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Ekler
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X https://www.tskb.com.tr/hizmetler/surdurulebilir-bankacilik/politikamiz/tskb-insan-haklari-politikasi 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/İnsan Sermayesi (Sayfa 72-82)
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X https://www.tskb.com.tr/hakkimizda/insan-kaynaklari/organizasyonel-gelisim-ve-egitim/faaliyetler https://www.tskb.com.tr/hakkimizda/insan-kaynaklari/organizasyonel-gelisim-ve-egitim/hakkinda https://www.tskb.com.tr/hakkimizda/iletisim/iletisim-formu
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/İnsan Sermayesi (Sayfa 72-82)
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X https://www.tskb.com.tr/hizmetler/surdurulebilir-bankacilik/politikamiz/tskb-is-sagligi-ve-guvenligi-politikasi
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X https://www.tskb.com.tr/hakkimizda/insan-kaynaklari/ucret-ve-yan-haklar
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X https://www.tskb.com.tr/gizlilik-politikamiz/gizlilik-politikasi https://www.tskb.com.tr/gizlilik-politikamiz/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi https://www.tskb.com.tr/gizlilik-politikamiz/kisisel-verilerin-islenmesine-iliskin-musteri-aydinlatma-metni
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X https://www.tskb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Sosyal Sermaye (Sayfa: 111-119)
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Doğal Sermaye - İnsan Sermayesi (Sayfa: 72-82, 83-97)
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X https://www.tskb.com.tr/hizmetler/surdurulebilir-bankacilik/politikamiz/tskb-sorumlu-iletisim-politikasi
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler (Sayfa: 44-51)
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Bir Bakışta TSKB/Rapor Hakkında (Sayfa:10)
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X https://www.tskb.com.tr/hizmetler/surdurulebilir-bankacilik/uye-oldugumuz-insiyatifler
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Doğal Sermaye (Sayfa 86-99) https://www.tskb.com.tr/hizmetler/surdurulebilir-bankacilik/surdurulebilirlik-notlarimiz
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler (Sayfa: 44-51)
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X 2023 Entegre Faaliyet Raporu/Strateji, Performans ve Öngörüler/Sermaye Öğeleri/Sosyal Sermaye (Sayfa: 111-119) https://www.tskb.com.tr/hizmetler/surdurulebilir-bankacilik/yarattigimiz-etki/sosyal-sorumlulukhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256086


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5292 Değişim: 0,05%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,8500 Değişim: 0,54%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,9229
Açılış: 34,6636
2.430,39 Değişim: -0,10%
Düşük 2.401,02 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.