KAP ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

06.03.2024 - 22:11
KAP ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
70 görüşme, 4 telekonferans
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
-
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116764
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
-
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
-
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
-
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.tskb.com.tr/uploads/file/04cb69b69482c7c0bc59e7a5982b8ebf-1631012862217.pdf
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/425782
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
-
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Denetçiler, Banka çalışanları, kurumsal yönetim derecelendirme şirketi temsilcileri
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 47,68
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.tskb.com.tr/uploads/file/e480af39d63d90709384f4e088605252-1631012786580.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116799
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128887
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
29/03/2022 0 % 68 % 0 % 100 Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul 12 304 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128884


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.tskb.com.tr/tr/ yatirimci-iliskileri/banka-bilgileri/ komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.tskb.com.tr/tr/ yatirimci-iliskileri/banka-bilgileri/ komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi (Söz konusu komitenin faaliyetleri Denetim Komitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.tskb.com.tr/tr/ yatirimci-iliskileri/banka-bilgileri/ komiteler
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Strateji, Performans ve Öngörüler / Finansal Sermaye
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
https://www.tskb.com.tr/uploads/file/83c848037beffb1a2d64ffef29e9f9e3-1631013502069.pdf
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 48 2
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 75 % 25 4 4
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - % 100 % 50 1 1
Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi % 67 % 33 1 1
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi % 57 % 0 3 3
Diğer (Other) Risk Komitesi % 67 % 67 2 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yapılmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Adnan Bali (Başkan), Ece Börü (Başkan Vekili), Murat Bilgiç (Genel Müdür ve Üye), Murat Doğan (Üye), Bahattin Özarslantürk (Bağımsız Üye), M. Sefa Pamuksuz (Bağımsız Üye), Mithat Rende (Üye), Abdi Serdar Üstünsalih (Üye), Gamze Yalçın (Bağımsız Üye), Cengiz Yavillioğlu (Üye), Celal Caner Yıldız (Üye)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
23
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi / Denetim Komitesi Raporu
Yönetim kurulu başkanının adı
Adnan Bali
İcra başkanı / genel müdürün adı
Murat Bilgiç
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Bankamızın da içinde yer aldığı İş Grubu şirketleri için bir poliçe bulunmakla birlikte KAP duyurusu yapılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
https://www.tskb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2, %18
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Adnan Bali İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2021 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Ece Börü İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/08/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Murat Bilgiç İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/04/2022 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Murat Doğan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/01/2022 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Bahattin Özarslantürk İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 24/08/2020 Denetim Komitesi Üyesi Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
M. Sefa Pamuksuz İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/03/2023 2023 Entegre Faaliyet Raporu Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Mithat Rende İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/04/2017 - İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) Hayır (No)
Abdi Serdar Üstünsalih İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/06/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Gamze Yalçın İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 18/04/2019 Denetim Komitesi Başkanı İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)
Cengiz Yavilioğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/03/2021 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Celal Caner Yıldız İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/04/2022 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.tskb.com.tr/hakkimizda/insan-kaynaklari/ucret-ve-yan-haklar
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
3
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Teftiş Kurulu Başkanı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
https://www.tskb.com.tr/hakkimizda/iletisim/iletisim-formu
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
https://www.tskb.com.tr/hakkimizda/insan-kaynaklari/organizasyonel-gelisim-ve-egitim/faaliyetler
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Banka'da oluşturulan farklı platformlar ve düzenlenen anketler aracılığı ile çalışan geribildirimleri alınmaktadır. Ayrıca, her departmandan bir çalışanın yer aldığı "İK Temsilcisi" uygulaması bulunmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.tskb.com.tr/hakkimizda/insan-kaynaklari
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.tskb.com.tr/hakkimizda/insan-kaynaklari
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.tskb.com.tr/uploads/file/47402aac8607c19681c511f3ae357954-1631012571465.pdf
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
https://www.tskb.com.tr/hizmetler/surdurulebilir-bankacilik/raporlarimiz/entegre-ve-surdurulebilirlik-raporlari
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
https://www.tskb.com.tr/hizmetler/surdurulebilir-bankacilik/politikamiz/tskb-rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
https://www.tskb.com.tr/yatirimci-iliskileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://www.tskb.com.tr/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi, Ekler
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Strateji, Performans ve Öngörüler / Yönetişim Modeli / Kurumsal Yönetim, Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Strateji, Performans ve Öngörüler / Dış Faktörler
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Finansal Tablolar ve Dipnotlar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Strateji, Performans ve Öngörüler / Sermaye Öğeleri / İnsan Sermayesi ve Sosyal Sermaye


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
32
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 93
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
4
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
2023 Entegre Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Sınırlama yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Strateji, Performans ve Öngörüler / Yönetişim Modeli / Kurumsal Yönetim, Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/363707
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Gamze Yalçın Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Bahattin Özarslantürk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Gamze Yalçın Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Ece Börü Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Murat Doğan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Özen Çaylı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Gamze Yalçın Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Murat Doğan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi Bahattin Özarslantürk Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi Murat Bilgiç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi Celal Caner Yıldız Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Mithat Rende Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Ece Börü Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Murat Bilgiç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Murat Doğan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Celal Caner Yıldız Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Meral Murathan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Hasan Hepkaya Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Risk Komitesi Gamze Yalçın Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
- Risk Komitesi Murat Bilgiç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
- Risk Komitesi Bahattin Özarslantürk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256084


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: 0,00% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5542 Değişim: 0,02%
Düşük 32,4973 24.04.2024 Yüksek 32,5657
Açılış: 32,5468
34,8968 Değişim: 0,09%
Düşük 34,7749 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.430,35 Değişim: 0,01%
Düşük 2.422,33 24.04.2024 Yüksek 2.433,36
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.