KAP ***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.03.2019 - 22:02
KAP ***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.433 0 0 1.207 0 18.161 2.350 5.813 201.098 0 201.098
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 1.222 0 -1.222 0 0 3.903 0 3.903 0 3.903
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
II-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.903 3.903 0 3.903
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.433 1.222 0 -15 0 18.161 6.253 5.813 205.001 0 205.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 83 0 -170 0 0 6.860 6.773 0 6.773
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 5.526 -5.813 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 5.526 -5.813 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.350 1.222 0 -185 0 18.448 11.779 6.860 211.774 0 211.774


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
488.032 572.316 1.060.348 621.921 726.650 1.348.571
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 407.942 107.485 515.427 346.947 178.973 525.920
Teminat Mektupları
407.942 105.087 513.029 346.947 138.891 485.838
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
397.815 100.399 498.214 322.492 74.415 396.907
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.279 0 1.279 2.083 0 2.083
Diğer Teminat Mektupları
8.848 4.688 13.536 22.372 64.476 86.848
Banka Kredileri
0 0 0 0 26.673 26.673
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 26.673 26.673
Akreditifler
0 2.398 2.398 0 13.409 13.409
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 2.398 2.398 0 13.409 13.409
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
53.305 39.108 92.413 38.727 20.800 59.527
Cayılamaz Taahhütler
53.305 39.108 92.413 38.727 20.800 59.527
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
(1) 11.096 12.135 23.231 2.904 5.358 8.262
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
14.359 16.433 30.792 4.000 6.639 10.639
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
3.118 0 3.118 7.430 0 7.430
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
(1) 9.147 0 9.147 8.549 0 8.549
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
139 0 139 101 0 101
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
(1) 7.244 10.540 17.784 7.622 8.803 16.425
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
115 0 115 95 0 95
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
8.087 0 8.087 8.026 0 8.026
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26.785 425.723 452.508 236.247 526.877 763.124
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
26.785 425.723 452.508 236.247 526.877 763.124
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
305 434 739 18 64 82
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
281 97 378 0 41 41
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
24 337 361 18 23 41
Para ve Faiz Swap İşlemleri
25.374 388.703 414.077 234.229 524.908 759.137
Swap Para Alım İşlemleri
15.321 191.467 206.788 43.390 257.567 300.957
Swap Para Satım İşlemleri
10.053 197.236 207.289 182.839 119.229 302.068
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 4.000 74.056 78.056
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 4.000 74.056 78.056
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.106 1.052 2.158 2.000 1.905 3.905
Para Alım Opsiyonları
0 1.052 1.052 0 1.905 1.905
Para Satım Opsiyonları
1.106 0 1.106 2.000 0 2.000
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 35.534 35.534 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 11.631.376 1.312.128 12.943.504 11.139.289 999.986 12.139.275
EMANET KIYMETLER
248.865 148.377 397.242 274.527 101.004 375.531
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
185.328 0 185.328 185.328 0 185.328
Emanete Alınan Menkul Değerler
(3) 4.797 138.457 143.254 14 98.485 98.499
Tahsile Alınan Çekler
8.952 9.830 18.782 42.751 1.376 44.127
Tahsile Alınan Ticari Senetler
170 90 260 350 1.143 1.493
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
49.618 0 49.618 46.084 0 46.084
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.176.756 1.163.751 2.340.507 1.361.282 898.982 2.260.264
Menkul Kıymetler
694 0 694 45 0 45
Teminat Senetleri
222.931 135.705 358.636 161.928 158.495 320.423
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
698.048 890.637 1.588.685 603.959 555.952 1.159.911
Diğer Rehinli Kıymetler
255.083 137.409 392.492 595.350 184.535 779.885
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
10.205.755 0 10.205.755 9.503.480 0 9.503.480
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
12.119.408 1.884.444 14.003.852 11.761.210 1.726.636 13.487.846


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.860
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-87
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
83
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
65
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-170
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-133
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-37
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.773


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 182.268
Kredilerden Alınan Faizler
158.181
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
2.025
Bankalardan Alınan Faizler
3.918
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
14.943
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.089
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
948
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.141
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
112
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -100.583
Mevduata Verilen Faizler
-88.209
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-4.088
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-452
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-7.820
Diğer Faiz Giderleri
-14
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
81.685
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
13.392
Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.738
Gayri Nakdi Kredilerden
6.029
Diğer
(12) 11.709
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.346
Gayri Nakdi Kredilere
-154
Diğer
(12) -4.192
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(7) -34.582
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 151
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -6.457
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.180
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
26.473
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-34.110
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 11.039
FAALİYET BRÜT KÂRI
65.228
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(6) -15.039
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -40.884
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
9.305
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 9.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -2.445
Cari Vergi Karşılığı
-1.381
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.064
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 6.860
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 6.860
Grubun Karı (Zararı)
6.860
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
215.388 410.306 625.694
Nakit ve Nakit Benzerleri
201.584 407.540 609.124
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 9.859 281.033 290.892
Bankalar
(3) 12.868 126.507 139.375
Para Piyasalarından Alacaklar
178.857 0 178.857
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
451 0 451
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
451 0 451
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 13.330 1.934 15.264
Devlet Borçlanma Senetleri
11.813 0 11.813
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.517 0 1.517
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.934 1.934
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2) 248 899 1.147
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
248 165 413
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 734 734
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5) -225 -67 -292
KREDİLER (Net)
570.959 410.264 981.223
Krediler
(6) 534.421 410.264 944.685
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
534.421 410.264 944.685
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
72.378 0 72.378
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-35.840 0 -35.840
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-941 0 -941
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.458 0 -1.458
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-33.441 0 -33.441
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(17) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5.000 0 5.000
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 5.000 0 5.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 17.989 0 17.989
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 5.244 0 5.244
Şerefiye
0 0 0
Diğer
5.244 0 5.244
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(15) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(16) 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(16) 1.560 0 1.560
DİĞER AKTİFLER
(18) 30.916 1.742 32.658
VARLIKLAR TOPLAMI
847.056 822.312 1.669.368
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 388.853 828.685 1.217.538
ALINAN KREDİLER
(3) 12.448 13.979 26.427
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
133.924 0 133.924
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 30.034 0 30.034
Bonolar
30.034 0 30.034
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 214 2.083 2.297
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
214 2.083 2.297
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5858 Değişim: 0,22%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,7376 Değişim: 0,21%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,8774
Açılış: 34,6636
2.416,85 Değişim: -0,66%
Düşük 2.406,05 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.