KAP ***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.07.2023 - 12:38
KAP ***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 18.05.2023
Genel Kurul Tarihi 23.06.2023
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.06.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe AKYURT
Adres Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No: 8 Akyurt / ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
4 - 2022 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 66.376.611 TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara 68.593.625,36-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 3.318.830,55 TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 63.057.780,45 TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 68.593.625,36-TL faaliyet karı vardır) kısmın Geçmiş Yıllar Karı hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,
6 - Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması
7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2023 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan, "Kar Dağıtım Politikası","Ücretlendirme Politikası", Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
11 - Şirketimizin 2023 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimizin 2022 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2023 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
15 - Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) 5'inci maddesi kapsamında borçlanma aracı ihracı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun müzakeresi ve oylanması,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
19 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2-TURK İLAÇ 2022 GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 TÜRK İLAÇ genel kurul bilgilendirme dokümanı2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TOPLANTI TUTANAĞININ TAMAMI EKTE PDF OLARAK VERİLMİŞTİR.
TOPLANTI TUTANAĞI
(23 Haziran 2023)
Turk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 18/05/2023 tarihli kararına istinaden 2022 yılı olağan genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 23 Haziran 2023 tarihinde Cuma günü saat 15:00'da, Büğdüz Mahallesi, Enver Paşa Caddesi, No:8, Akyurt/ANKARA adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.06.2023 tarih ve 86672824 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 24.05.2023 tarih 10837 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 18.05.2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.
Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 161.805.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 161.805.000 adet hisseden 56.275,80 TL sermayeye tekabül eden hissenin asaleten, 65.759.191TL sermayesine tekabül eden hissenin vekaleten olmak üzere toplamda 65.815.466,80TL sermayeye tekabül eden hissenin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ni temsilen Harun AKTAŞ'ın de genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.
Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nehir ATICI tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.
1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Sinem GÜCÜM OKTAY, Oy Toplama Memurluğuna Zehra Nur ELSÜRER'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Yakup KARAKUŞ'a yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Harun AKTAŞ tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2022 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2022 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan Elektronik ortamda katılanlarca oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 18.05.2023 tarih ve 2023/07 sayılı kararı uyarınca, 2022 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 66.376.611 TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 68.593.625,36-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 3.429.681,26 TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 62.946.929,70 TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 65.163.944,10-TL faaliyet karı vardır) kısmın Geçmiş Yıllar Karı hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden TC kimlik numaralı Berna SEZER'in istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca TC kimlik numaralı Nehir ALICI'nın 26.01.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 20.01.2023 gün ve 2023/01 sayılı
Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden TC kimlik numaralı Mahmut KARTALTEPE'nin istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca TC kimlik numaralı Onur ÖRSEL'in 26.01.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 08.12.2022 gün ve 2022/16 sayılı kararları ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2023 tarih ve 2023/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2023 yılı için seçilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulumuzun tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde oluşturulan ve KAP'da duyurulmuş olan Şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası", "Bağış Politikası", "Bilgilendirme Politikası"" Ücretlendirme Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.07.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun KAP 2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 4- TURK İLAÇ 2022 YILI TOPLANTI TUTANAĞI 2023 kap.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.07.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165079


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.939 Değişim: 1,85% Hacim : 176.344 Mio.TL Son veri saati : 15:57
Düşük 10.752 21.05.2024 Yüksek 11.088
Açılış: 10.767
32,1916 Değişim: 0,04%
Düşük 32,0902 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
34,9780 Değişim: -0,03%
Düşük 34,9261 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.511,49 Değişim: 0,04%
Düşük 2.491,56 21.05.2024 Yüksek 2.519,41
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.