KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

31.07.2023 - 19:44
KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Tofaş’ta risk yönetimi süreçleri Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır. Tofaş, risk yönetimini ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda kapsayıcı bir şekilde ele almakta ve “şirket varlıklarının ve değerlerinin korunması”, “ticari, finansal ve operasyonel güvenin sağlanması” ve “kurumsal risk yönetiminde sürdürülebilirlik” esasları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir Faaliyet raporu sürdürülebilirlik bölümü Sayfa 64-65
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Tofaş’ın uygulamaya koyduğu sürdürülebilirlik ile ilgili politikalarına şirket internet sitesinden ulaşılabilmektedir Kurumsal Web Sayfası - Politikalar
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Çevre ve sürdürülebilirlik konularındaki hedeflerini tüm paydaşlarının bilgisine sunan Tofaş, kurumsal internet sitesinde ve sürdürülebilirlik raporlarında, bu alanlardaki faaliyetlerinden elde ettiği sonuçları şeffaf olarak yayınlamaktadır Faaliyet raporu sürdürülebilirlik bölümü
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik yaklaşımı ve uygulamaları Tofaş’ın tüm paydaşları da dâhil edilerek, bir bütün olarak ele alınmaktadır. CEO ve Şirket üst yönetimi • stratejik eğilimlerin tespit edilmesi ve yönetilmesinden, • risk yönetimi, erken uyarı ve kontrol sistemlerinin işlerliğinin sağlanmasından, • kurumsal hedeflerin belirlenmesinden, • kurumsal yönetim ilkelerine uyumun sağlanmasından ve bu alanda beklenen performans ve sonuçların elde edilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesinden sorumludur Faaliyet raporu sürdürülebilirlik bölümü.
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Tofaş Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası Yönetim Kurulu düzeyinde takip edilmekte, ilgili konular Yönetim Kurulu sorumluluğundaki komiteler bünyesinde değerlendirilerek raporlanmakta, her yıl düzenli Sürdürülebilirlik Raporu yayınlanmaktadır. Faaliyet raporu sürdürülebilirlik bölümü.
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Tofaş faaliyetlerinin devamlılığını sağlayan kurumsal sürdürülebilirlik stratejisi ve bu alandaki uygulamalarını, hayata geçirdiği eylemler sonucunda elde edilen performans değerlerini kamuoyu ve paydaşlarıyla şeffaf bir şekilde paylaşmaktadır. İklim hedefleri, çeşitlilik ve kapsayıcılık hedefleri ve diğer tüm ÇSY eylem planları kamu ile paylaşılmaktadır Faaliyet raporu sürdürülebilirlik bölümü.
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Tofaş 2013 yılından bu yana ÇSY Kilit performans göstergelerini takip etmektedir. Kurumsal internet sayfası, yıllık faaliyet ve sürdürülebilirlik raporlarında 5 yıllık trend halinde paylaşılmaktadır. Faaliyet raporu sürdürülebilirlik bölümü.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Tofaş tüm faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere tam uyum sağlamakta sürekli iyileştirme araçları ve uygun teknolojilerin kullanımıyla üretiminin, ürünlerinin ve hizmetlerinin yol açtığı etkileri sürekli olarak azaltmaya çalışmakta ve performansını iyileştirici faaliyetleri hayata geçirmektedir. Bu alanlardaki faaliyetlerinden elde ettiği sonuçları şeffaf olarak yayınlamaktadır Faaliyet raporu sürdürülebilirlik bölümü.
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Faaliyet raporu sürdürülebilirlik bölümü
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X SKA’lar ve Tofaş Neler Yapıyor? Tablosunda detaylandırılmıştır Faaliyet Raporu sayfa 67
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındakiler dâhil olmak üzere Şirket’in mali durumu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava açılmamış olup, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya mali yaptırım yoktur Faaliyet Raporu sayfa 97
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Kapsam 1 ve 2 emisyon verileri üçüncü parti kuruluşlara doğrulatılmakta, sertifika sürdürülebilirlik raporunda paylaşılmaktadır. Diğer çevresel göstergeler ve sosyal performans değerlerinin doğrulatılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir Tofaş Sürdürülebilirlik Raporu
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Tofaş, çevre yönetim sistemi çalışmalarına 1997 yılında başlayarak, 1998 yılında otomotiv sektöründe ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasyonunu gerçekleştiren ilk fabrika olmuştur. Tofaş 2010 yılından itibaren ISO 14064-1 Sera Gazı Yönetimi Sistemini ve yıllık sera gazı raporlarının doğrulanmasını ve 2013 yılından itibaren ise ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemini kullanmaktadır. 2022 yılında bu yönetim sistemlerinde gerçekleştirilen bağımsız denetimler “Sıfır Uygunsuzluk” ile sonuçlanmıştır Faaliyet Raporu sayfa 83
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Tofaş 2022 Faaliyet Raporu’nda paylaşılan çevre verileri, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’nin 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Tofaş’ın iştiraklerinden olan Fer Mas Oto Ticaret A.Ş. ve Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. şirketlerine ait çevresel performans ve bayilerine ait çevresel performans aksi belirtilmediği takdirde raporlama kapsamında dâhil değildir. Aynı nedenle 2022 verileri raporun hazırlandığı tarihte üçüncü parti kuruluşlar tarafından doğrulanmamış olup, önceki yıllara ait geçmiş veriler doğrulanmıştır Faaliyet Raporu sayfa 76
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Tofaş çalışanların şirket hedef ve stratejilerine uygun olarak amaç ve kilit sonuçlar belirlediği, yıl boyunca değişen önceliklere göre hedeflerin dinamik bir yapıda uyum sağladığı OKR (Objectives and Key Results - Amaç ve Kilit Sonuçlar) yöntemi kullanılmaktadır. Tofaş CEO, Fabrika Direktörü, Sürdürülebilirlik Komite üyeleri ve çalışanlarının OKR’ları arasında iklimle bağlantılı hedefler bulunmaktadır. Çevresel yönetimi konusu, yıllık hedef yayılımı ve performans değerlendirme sisteminin de bir parçasıdır. Faaliyet Raporu sayfa 76
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X AA1000 Paydaş Katılım Standardına uygun olarak Tofaş, sürdürülebilirlik alanındaki öncelikli konularını hem iç hem de dış paydaşların katıldığı anket sonuçlarına göre düşük, orta ve yüksek öncelikli konular olmak üzere belirlemiştir Faaliyet Raporu sayfa 66
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Tofaş sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde, çalışanları ve etki alanında bulunan tüm paydaşları için çevresel, sosyal ve ekonomik değerleri bütüncül bir şekilde ön planda tutmaktadır. Şirket, çevre üzerindeki doğrudan etkilerinin yanı sıra değer zincirinin bütününde oluşan dolaylı çevre etkilerinin de kontrol altına alınmasına ve mümkün olan en düşük düzeye çekilmesine odaklanmıştır Faaliyet raporu sürdürülebilirlik bölümü
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel boyutta politika oluşturulması ve çevresel etkilerin azaltılması için sivil toplum kuruluşları, dernekler ve yasal merciler ile iş birlikleri oluşturulmaktadır. OSD üyeliği ve TÜSİAD çalışma grubu üyelikleri ile yapılan çalışmaların yanı sıra üniversite iş birlikleri, dernekler ve odalar ile ortaklıklar vasıtasıyla değer zincirine katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Faaliyet Raporu sayfa 83
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonları düzenli olarak hesaplanmakta, ISO 14064-1 uyarınca bağımsız üçüncü taraf kuruluşça doğrulanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Benzer şekilde enerji tüketimi, su ve atık gibi çevresel göstergeler de düzenli olarak takip edilmekte ve raporlanmaktadır. Faaliyet Raporu sayfa 79-81
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet raporu ilgili sayfalarda her göstergenin açıklamasında detaylı bilgiler paylaşılmaktadır. Faaliyet Raporu sayfa 79-81
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X 5 yıllık paylaşılmaktadır. Faaliyet Raporu sayfa 79-81
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler ve gerçekleşen durum paylaşılmaktadır. Faaliyet Raporu sayfa 79-81
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Tofaş, 2022 yılı itibarıyla yenilenebilir enerji yatırımlarını devreye alarak, sadece bu yatırımlar yardımı ile üretimden kaynaklı sera gazı emisyonlarını 2026 yılında %22,6 oranında azaltmayı hedeflemektedir Faaliyet Raporu sayfa 78
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Tofaş, ürün ve hizmetlerini hayat boyu bakış açısıyla değerlendirmekte ve yarattığı olumlu veya olumsuz etkileri yönetmektedir. Şirket, araçlarının üretimi ve kullanımından kaynaklanan çevresel etkiyi düşürmek için çalışırken, araçlarını da daha çevre dostu hale getirmek için sürekli projeler geliştirmektedir Faaliyet Raporu sayfa 82-83
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Tofaş’ın yeşil satınalma çalışmalarının temelinde sürdürülebilirlik kültürünün tedarik zincirine de yayılması ve çevresel etkisi düşürülmüş ürün ve hizmetlerin öne çıkarılması felsefesi yer almaktadır. Tofaş, yeşil satınalma hareketi ile tedarikçilerinin üretim süreçlerinden ve ürettikleri hizmetten kaynaklanan çevresel etkilerinin düşürülmesini, genel çevresel performanslarının iyileştirilmesini, çevresel risklerin az Faaliyet Raporu sayfa 87
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X faaliyet Raporu sayfa 76-83
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonları düzenli olarak hesaplanmakta, ISO 14064-1 uyarınca bağımsız üçüncü taraf kuruluşça doğrulanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Benzer şekilde enerji tüketimi verileri de uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinin beklentileriyle örtüşecek şekilde “yenilenebilir/yenilenebilir olmayan” kırılımında raporlanmaktadır Faaliyet Raporu sayfa 79
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Faaliyet Raporu sayfa 79
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Tofaş, karbon nötr tesis olma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir. Tofaş, gerçekleştirilen yüzlerce enerji verimliliği projesi sayesinde, enerji yoğunluğunu azaltma trendini sürdürmektedir. Faaliyet Raporu sayfa 83
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet Raporu sayfa 83
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X 2022 yılında Tofaş, World Class Manufacturing-Energy metodolojisi ile belirlenen ve enerji tüketimi ve CO2 emisyonlarının azaltılmasını hedefleyen faaliyetler gerçekleştirmiştir. Bu faaliyetler kapsamında 194 enerji verimlilik projesini hayata geçirmiştir. Bu projeler sayesinde toplam 99.224 GJ enerji tasarrufu ve buna bağlı olarak 8.751 ton CO2 azaltımı sağlanmıştır Faaliyet Raporu sayfa 80
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet Raporu sayfa 80
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Bu rapor hazırlandığı dönemde Tofaş operasyonları ve diğer faaliyetleri herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dâhil olmamıştır, karbon kredisi satın alınmamıştır, ortaklık yapısı içinde ise herhangi bir karbon fiyatlandırma mekanizması uygulanmamaktadır Faaliyet Raporu sayfa 83
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Bu rapor hazırlandığı dönemde Tofaş operasyonları ve diğer faaliyetleri herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dâhil olmamıştır, karbon kredisi satın alınmamıştır, ortaklık yapısı içinde ise herhangi bir karbon fiyatlandırma mekanizması uygulanmamaktadır. Faaliyet Raporu sayfa 83
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Bu rapor hazırlandığı dönemde Tofaş operasyonları ve diğer faaliyetleri herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dâhil olmamıştır, karbon kredisi satın alınmamıştır, ortaklık yapısı içinde ise herhangi bir karbon fiyatlandırma mekanizması uygulanmamaktadır. Faaliyet Raporu sayfa 83
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Çevre ve sürdürülebilirlik konularındaki hedeflerini tüm paydaşlarının bilgisine sunan Tofaş, kurumsal internet sitesinde ve sürdürülebilirlik raporlarında, bu alanlardaki faaliyetlerinden elde ettiği sonuçları şeffaf olarak yayınlamaktadır. Faaliyet Raporu sayfa 78
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal Web Sayfası - Politikalar
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Kurumsal Web Sayfası - Politikalar
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet Raporu sayfa 72
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet raporu sürdürülebilirlik politikaları Sayfa 72
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Faaliyet Raporu sayfa 71-74
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Faaliyet Raporu sayfa 75
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet Raporu sayfa 71-74
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal Web Sayfası - Politikalar
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet Raporu sayfa 75
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet Raporu sayfa 135
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet Raporu sayfa 89
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Faaliyet Raporu sayfa 90
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Faaliyet Raporu sayfa 64-65
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet Raporu sayfa 84
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet Raporu sayfa 68
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Faaliyet raporu Sürdürülebilirlik Bölümü
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet raporu Sürdürülebilirlik Bölümü
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Borsa İstanbul dahil olmak üzere ülkemizde veya uluslararası ölçekte önde gelen sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak veya buradaki performansını yürütmek üzere çalışmalar yürütmekte, hangi endekslerde yer aldığını kamuoyu ile paylaşmaktadır Faaliyet raporu Sürdürülebilirlik Bölümü
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X AA1000 Paydaş Katılım Standardına uygun olarak Tofaş, sürdürülebilirlik alanındaki öncelikli konularını hem iç hem de dış paydaşların katıldığı anket sonuçlarına göre düşük, orta ve yüksek öncelikli konular olmak üzere belirlemiştir Faaliyet Raporu sayfa 66
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Faaliyet Raporu sayfa 90http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177907


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.602 Değişim: -0,71% Hacim : 48.225 Mio.TL Son veri saati : 14:53
Düşük 10.593 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2247 Değişim: 0,00%
Düşük 32,1362 29.05.2024 Yüksek 32,3050
Açılış: 32,2257
35,0197 Değişim: 0,01%
Düşük 34,9165 29.05.2024 Yüksek 35,0744
Açılış: 35,0157
2.425,15 Değişim: -0,89%
Düşük 2.423,00 29.05.2024 Yüksek 2.449,06
Açılış: 2.446,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.