KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

24.02.2020 - 18:14
KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
250'nin üzerinde
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Sözleşme’mizde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu’nun 438’inci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. 2019 yılında bu yönde bir talep olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır.
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/Bildirim/740020
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Oybirliği bulunmayan işlem yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/Bildirim/740676
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Şirket web sitemizde https://www.tofas.com.tr "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altındaki "Kurumsal Yönetim" kısmında, "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altındaki bölümde paylaşılmaktadır. Bağışlara ilişkin üst limit genel kurul tarafından belirlenmektedir.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Bağış ve yardımlara ilişkin üst limitin belirlendiği genel kurul toplantısına ilişkin bildirim: https://www.kap.org.tr/Bildirim/747722
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas Sözleşme "Madde 14 - Genel Kurul Toplantıları a) bendinden" ulaşılabilir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmaktadır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Oyda imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 37,86
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Şirket Esas Sözleşmesi’nde azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket web sitemizde https://www.tofas.com.tr ""Yatırımcı İlişkileri"" bölümü altındaki ""Kurumsal Yönetim"" kısmında, ""Kurumsal Yönetim Politikaları"" başlığı altındaki bölümde paylaşılmaktadır. https://www.tofas.com.tr/YatirimciIliskileri/KurumsalYonetim/Documents/kardagitimpolitikasi_.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Kar payı dağıtılması yönünde karar alınmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Kar payı dağıtılması yönünde karar alınmıştır.
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
18/03/2019 0 % 89,1 % 0 % 89,1 Kurumsal Web Sitesi - Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Toplantıları Kurumsal Web Sitesi - Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Toplantıları Bulunmamaktadır 0 https://www.kap.org.tr/Bildirim/747722


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
KYUR, Yönetim Kurulu Bölümü
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
KYUR, Yönetim Kurulu Bölümü
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
İlgili görevler, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
KYUR, Yönetim Kurulu Bölümü
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
İlgili görevler, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Değerlendirmesi ve CEO'nun Değerlendirmesi bölümlerinde
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 6 6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 80 % 40 6 6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 50 6 6


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Bulunmamaktadır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi Çalışmaları Bölümü
Yönetim kurulu başkanının adı
ÖMER MEHMET KOÇ
İcra başkanı / genel müdürün adı
CENGİZ EROLDU
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetici sorumluluk sigortası bulunmakla birlikte, bedel anılan oranın altındadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Bulunmamaktadır
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1, %10
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
MEHMET ÖMER KOÇ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 06/04/2016 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
PIETRO GORLIER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/11/2018 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
CENGİZ EROLDU İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/01/2015 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
TEMEL KAMİL ATAY İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/04/1994 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
LEVENT ÇAKIROĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/04/2015 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
DAVIDE MELE İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/11/2018 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İSMAİL CENK ÇİMEN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 23/10/2009 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
GIORGIO FOSSATI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 18/02/2016 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
NESLİHAN TONBUL İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 15/03/2018 https://www.kap.org.tr/Bildirim/740020 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
SERGIO DUCA İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 15/03/2018 https://www.kap.org.tr/Bildirim/740020 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak hareket edilmektedir.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Ticari sır niteliğinde olduğundan kamuya açıklanamamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Tofaş Etik Kurul
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
etikkurul@tofas.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Çalışanların katılımıyla yürütülmekte olan değişik komiteler söz konusu olmakla beraber, sendikal ilişkiler hariç olmak üzere doğrudan çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere herhangi bir temsilci seçimi yapılmamış ve/veya atanmamıştır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planı oluşturulur. Bu halefiyet planı CEO onayı ardından, Yönetim Kurulu Başkanı onayına sunularak nihai hale getirilir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Tofaş İnsan Kaynakları, işe alım süreçlerinde yetkinlik bazlı/teknik mülakat, video/telefon mülakatı, değerlendirme merkezi uygulamaları (rol oyunu, grup çalışması, vaka sunumu, bekleyen işler egzersizleri), kişilik envanteri, yabancı dil sınavı, referans kontrolü gibi güvenilir ve işe en uygun adayı seçmeye yardımcı olacak araçları kullanmaktadır. Aday havuzu oluşturulurken, dış kaynakların yanı sıra tüm Koç Topluluğu şirketlerinde iş ilanları yayınlanarak iç ilan sisteminden de yararlanılmaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Tofaş’ta iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılmamaktadır. İşin riski, çalışanın güvenliği, yasal zorunluluklar gibi işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapılmamaktadır. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılmamaktadır. İşe alım, görevlendirme ve yükselmede dil, din, cinsiyet, ırk, vb. konularda ayrımcılık yapılmaksızın objektif performans kriterleri gözetilmektedir.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
3
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal İnternet Sitesi - Sürdürülebilirlik - Politikalar - Etik Değerler, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Kurumsal İnternet Sitesi - Sürdürülebilirlik
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Şirketin Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nda belirtilmiştir: https://www.tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/Documents/Rusvet_ve_Yolsuzlukla_Mucadele_Politikasi.pdf


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Şirket web sitemizde https://www.tofas.com.tr ""Yatırımcı İlişkileri"" bölümü altındaki ""Kurumsal Yönetim"" kısmında, ""Kurumsal Yönetim Politikaları"" başlığı altındaki bölümde paylaşılmaktadır. https://www.tofas.com.tr/YatirimciIliskileri/KurumsalYonetim/Documents/Bilgilendirme-Politikasi.pdf
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Şirket web sitemizde https://www.tofas.com.tr ""Yatırımcı İlişkileri"" bölümü altındaki ""Kurumsal Yönetim"" kısmında. https://www.tofas.com.tr/YatirimciIliskileri/KurumsalYonetim/Pages/default.aspx
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe: https://www.tofas.com.tr/Pages/default.aspx İngilizce: https://www.tofas.com.tr/en/Pages/default.aspx
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
KYUR-Yönetim Kurulu Bölümü
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
KYUR-Yönetim Kurulu Bölümü
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
KYUR-Yönetim Kurulu Bölümü
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler Bölümü
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler Bölümü
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
KYUR - Uyum Beyanı Bölümü
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
KYUR - Oy Hakkı Bölümü
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bölümü


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Esas sözleşmemizin ilgili maddeleri doğrultusunda Şirket işleri gerektirdiği durumlarda fiziki olarak toplanmaktadır. Raporlama döneminde 3 adet fiziki toplantı yapılmıştır. Fiziki toplantı yapılmadığı durumlarda kararlar Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ınıncı maddesinin 4'üncü fıkrası hükmünde belirtilen prosedür doğrultusunda alınmaktadır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Bu yönde bir tanımlama bulunmayıp, yönetim kuruluı üyelerine bilgilerin sunulma zamanı, yönetim kurulu gündemindeki konu ve süreç dikkate alınarak belirlenmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Şirket web sitemizde https://www.tofas.com.tr "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altındaki "Kurumsal Yönetim" kısmında, "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında paylaşılan Esas Sözleşme'de yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
KYUR, Yönetim Kurulu Bölümü
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Kurumsal Yönetim Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220675 Denetim Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/202214 Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/238875
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - NESLİHAN TONBUL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - SERGIO DUCA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - SERGIO DUCA Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - NESLİHAN TONBUL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - İSMAİL CENK ÇİMEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - DAVIDE MELE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - FABRIZIO RENZI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - NESLİHAN TONBUL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - SERGIO DUCA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - İSMAİL CENK ÇİMEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - GIORGIO FOSSATI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821209


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8186 Değişim: 0,03%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1566 Değişim: -0,14%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.449,73 Değişim: -1,61%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.