" />

KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

03.02.2022 - 19:36
KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 29.684.305 23.556.747
Satışların Maliyeti
19 -24.065.233 -20.439.545
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.619.072 3.117.202
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
828.704 425.585
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-619.313 -329.179
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
209.391 96.406
BRÜT KAR (ZARAR)
5.828.463 3.213.608
Genel Yönetim Giderleri
20 -510.139 -390.629
Pazarlama Giderleri
20 -596.791 -480.225
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -126.527 -75.997
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 2.918.260 1.381.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -3.417.547 -1.582.021
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.095.719 2.066.163
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 38.455 10.558
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.134.174 2.076.721
Finansman Gelirleri
24 3.331.176 1.545.965
Finansman Giderleri
24 -3.953.134 -1.791.910
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.512.216 1.830.776
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-230.900 -46.606
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -113.178 -31.884
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -117.722 -14.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.281.316 1.784.170
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.281.316 1.784.170
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.281.316 1.784.170
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 6,56000000 3,57000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.679.899 1.584.410
Dönem Karı (Zararı)
3.281.316 1.784.170
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.329.659 1.354.390
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.199.120 758.755
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.657 38.168
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,9 12.333 21.461
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.676 16.707
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
320.529 284.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 51.303 42.852
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.289 3.832
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,20 245.584 208.479
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 20.353 29.547
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-212.608 -125.156
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -297.041 -212.300
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 112.006 104.225
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -27.573 -17.081
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.613.731 628.749
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-285 -3.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -285 -3.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 230.900 46.606
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-38.170 -7.558
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -38.170 -7.558
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-791.215 -266.884
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.700.119 -1.402.820
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.097.650 -3.222.924
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.611.593 -2.794.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
513.943 -428.652
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-1.534.964 -843.439
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-687 380
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-687 380
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-850.445 -791.543
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
25.624 23.927
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
760.150 3.468.615
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
547.351 1.968.254
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
212.799 1.500.361
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
7.908 8.882
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.152 -14.172
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-4.516 -4.515
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
49.995 11.689
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.382 -39.720
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-87.130 -42.718
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
36.748 2.998
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.910.856 1.735.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -39.021 -29.332
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-59.047 -32.720
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-132.889 -89.278
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-760.779 -696.999
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.809 15.935
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.809 15.935
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.122.191 -908.725
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -379.788 -333.331
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-742.403 -575.394
Alınan Faiz
300.841 196.225
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
762 -434
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.741.618 253.952
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.913.480 3.964.695
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.037.524 -2.401.935
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -7.101 -6.621
Ödenen Temettüler
-1.500.000 -1.200.000
Ödenen Faiz
-110.473 -102.187
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-822.498 1.141.363
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
791.215 266.884
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.283 1.408.247
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.227.235 2.818.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.195.952 4.227.235


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.214.726 4.249.809
Finansal Yatırımlar
5 240 1.002
Ticari Alacaklar
7.142.346 5.493.012
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 5.660.932 4.049.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.481.414 1.443.673
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
2.146.646 1.400.368
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 2.146.646 1.400.368
Diğer Alacaklar
690 101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 690 101
Stoklar
10 2.379.087 1.523.966
Peşin Ödenmiş Giderler
72.223 42.328
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 72.223 42.328
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 3.537
Diğer Dönen Varlıklar
213.590 127.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 213.590 127.243
ARA TOPLAM
16.169.548 12.841.366
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.169.548 12.841.366
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
2.235.883 1.459.500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 2.235.883 1.459.500
Diğer Alacaklar
332 234
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 332 234
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 69.285 69.000
Maddi Duran Varlıklar
12 1.903.864 2.037.483
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.088 9.826
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.920.856 1.880.284
Peşin Ödenmiş Giderler
22.682 78.201
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 22.682 78.201
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.145.803 1.099.727
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.303.793 6.634.255
TOPLAM VARLIKLAR
23.473.341 19.475.621
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 150.000 50.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 3.988.262 2.777.079
Ticari Borçlar
8.768.386 7.484.095
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 5.083.471 4.011.979
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.684.915 3.472.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 173.105 141.144
Diğer Borçlar
22.921 19.006
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 22.921 19.006
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
17 44.205 36.297
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 4.516 4.516
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
94.784 44.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 94.784 44.789
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 50.594 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 454.575 318.239
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.441 5.569
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.441 5.569
ARA TOPLAM
13.757.789 10.880.734
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.757.789 10.880.734
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.620.796 3.862.706
Türev Araçlar
29 2.124 7.276
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 2.135 6.651
Uzun Vadeli Karşılıklar
347.106 249.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 347.106 249.643
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.972.161 4.126.276
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.729.950 15.007.010
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.743.391 4.468.611
Ödenmiş Sermaye
18 500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-149.799 -81.944
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-149.799 -81.944
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-149.799 -81.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.894.105 -1.455.424
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 398.178 369.326
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.259.419 3.004.101
Net Dönem Karı veya Zararı
3.281.316 1.784.170
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.743.391 4.468.611
TOPLAM KAYNAKLAR
23.473.341 19.475.621


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -67.845 -1.024.755 366.881 2.724.907 1.481.639 4.329.209 4.329.209
Transferler
107.040 1.374.599 -1.481.639
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.099 -430.669 1.784.170 1.339.402 1.339.402
Kar Payları
-104.595 -1.095.405 -1.200.000 -1.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -81.944 -1.455.424 369.326 3.004.101 1.784.170 4.468.611 4.468.611
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -81.944 -1.455.424 369.326 3.004.101 1.784.170 4.468.611 4.468.611
Transferler
136.714 1.647.456 -1.784.170
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.855 -438.681 3.281.316 2.774.780 2.774.780
Kar Payları
-107.862 -1.392.138 -1.500.000 -1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -149.799 -1.894.105 398.178 3.259.419 3.281.316 5.743.391 5.743.391


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.281.316 1.784.170
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-67.855 -14.099
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -85.181 -17.624
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.326 3.525
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 17.326 3.525
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-438.681 -430.669
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-585.153 -552.139
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2 -585.153 -552.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
146.472 121.470
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
25 146.472 121.470
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-506.536 -444.768
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.774.780 1.339.402
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.774.780 1.339.402http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999379


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: 0,00% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0932 Değişim: 0,09%
Düşük 33,0345 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,2999 Değişim: 0,28%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.626,37 Değişim: 0,46%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.628,47
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.