KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 - 19:00
KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 3.981.450 4.441.125
Satışların Maliyeti
14 -3.436.632 -3.977.633
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
544.818 463.492
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
126.634 117.491
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-89.195 -89.270
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.439 28.221
BRÜT KAR (ZARAR)
582.257 491.713
Genel Yönetim Giderleri
15 -88.500 -71.528
Pazarlama Giderleri
15 -79.305 -74.504
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-22.376 -19.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 231.554 259.777
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -257.006 -319.386
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
366.624 266.629
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
602 133
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
367.226 266.762
Finansman Gelirleri
17 196.011 161.670
Finansman Giderleri
17 -242.462 -107.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
320.775 320.953
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.966 4.040
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -8.777 -6.007
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 12.743 10.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
324.741 324.993
DÖNEM KARI (ZARARI)
324.741 324.993
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
324.741 324.993
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,64948000 0,64999000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.219.867 821.999
Dönem Karı (Zararı)
324.741 324.993
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
304.421 221.477
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
216.551 188.456
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.665 15.290
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.529 6.355
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.136 8.935
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.386 33.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.528 11.357
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -121 1.920
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 14.979 20.224
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
530 -17.803
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -31.331 -39.764
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 19.537 18.889
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 12.324 3.072
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
134.716 103.584
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -3.966 -4.040
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-602 -133
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-602 -133
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-86.859 -97.378
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
630.182 372.692
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
400.801 168.354
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
254.224 78.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
146.577 89.922
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
188.344 6.067
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.818 -1.058
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
196.115 -67.222
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18.621 18.019
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-328.266 103.447
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-226.865 301.799
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-101.401 -198.352
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.031 -836
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-2.094 -2.094
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
91 -2.615
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
151.357 150.630
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
96.383 -37.661
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
54.974 188.291
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.259.344 919.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-12.619 -16.830
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.763 -13.161
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-20.095 -67.172
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-448.349 557.703
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.882 838
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.882 838
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-112.401 -105.175
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -73.545 -60.991
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.856 -44.184
Alınan Faiz
27.324 48.772
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-366.154 613.268
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-556.347 -1.479.370
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
344.953 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.973 -680.236
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.365 0
Ödenen Temettüler
-880.000 -800.000
Ödenen Faiz
-2.613 -1.275
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.651 2.141
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
215.171 -99.668
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
86.859 97.378
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
302.030 -2.290
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.960.175 2.582.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.262.205 2.579.777


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.278.398 1.981.012
Finansal Yatırımlar
4 770.324 404.170
Ticari Alacaklar
1.743.225 2.097.344
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 805.683 1.059.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 937.542 1.037.437
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.204.054 1.277.299
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 1.204.054 1.277.299
Diğer Alacaklar
5.178 1.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.178 1.385
Stoklar
8 878.420 1.076.671
Peşin Ödenmiş Giderler
77.288 79.105
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 77.288 79.105
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.129 8.143
Diğer Dönen Varlıklar
66.785 163.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 66.785 163.168
ARA TOPLAM
7.029.801 7.088.297
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.029.801 7.088.297
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
900.731 1.015.830
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 900.731 1.015.830
Diğer Alacaklar
198 173
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
198 173
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 60.500 60.500
Maddi Duran Varlıklar
10 2.204.753 2.247.601
Kullanım Hakkı Varlıkları
13.906 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.516.968 1.579.461
Peşin Ödenmiş Giderler
51.530 68.334
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 51.530 68.334
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 961.009 941.603
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.709.595 5.913.502
TOPLAM VARLIKLAR
12.739.396 13.001.799
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 811.028 443.876
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.189.244 2.016.875
Ticari Borçlar
3.040.252 3.293.983
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 1.522.564 1.674.894
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.517.688 1.619.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
88.962 100.188
Diğer Borçlar
81.124 16.060
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
81.124 16.060
Türev Araçlar
0 269
Devlet Teşvik ve Yardımları
8.374 8.374
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 56.323 56.232
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 156.432 156.599
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.689 5.249
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.689 5.249
ARA TOPLAM
6.435.428 6.097.705
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.435.428 6.097.705
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.945.081 2.971.301
Türev Araçlar
26.086 16.786
Devlet Teşvik ve Yardımları
11.456 13.550
Uzun Vadeli Karşılıklar
193.611 195.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
193.611 195.902
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.176.234 3.197.539
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.611.662 9.295.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.127.734 3.706.555
Ödenmiş Sermaye
500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-37.041 -37.990
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.041 -37.990
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.041 -37.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.100.136 -1.075.625
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.100.136 -1.075.625
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.100.136 -1.075.625
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
366.881 387.363
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.724.907 2.254.002
Net Dönem Karı veya Zararı
324.741 1.330.423
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.127.734 3.706.555
TOPLAM KAYNAKLAR
12.739.396 13.001.799


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -36.419 -672.364 309.863 1.850.757 1.282.818 3.583.037 3.583.037
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.073 -2.073 -2.073
Transferler
77.500 1.205.318 -1.282.818
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.433 -114.911 324.993 206.649 206.649
Kar Payları
-800.000 -800.000 -800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -39.852 -787.275 387.363 2.254.002 324.993 2.987.613 2.987.613
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -37.990 -1.075.625 387.363 2.254.002 1.330.423 3.706.555 3.706.555
Transferler
75.865 1.254.558 -1.330.423
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
949 -24.511 324.741 301.179 301.179
Kar Payları
-96.347 -783.653 -880.000 -880.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -37.041 -1.100.136 366.881 2.724.907 324.741 3.127.734 3.127.734


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
324.741 324.993
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
949 -3.433
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.200 -4.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-251 909
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-251 909
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-24.511 -114.911
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.425 -146.115
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-31.425 -146.115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.914 31.204
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
6.914 31.204
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.562 -118.344
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
301.179 206.649
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
301.179 206.649http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758902


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.403 Değişim: 2,33% Hacim : 70.791 Mio.TL Son veri saati : 16:48
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,3005 Değişim: -0,02%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
35,0872 Değişim: 0,44%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.406,72 Değişim: -0,35%
Düşük 2.388,89 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.