KAP ***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.04.2021 - 15:39
KAP ***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TESCİLİ HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 02.03.2021
Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - Gündemin 6'ıncı maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin kamunun aydınlatılmasına yönelik 8'inci maddesi gereğince yapılan açıklamalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
5 - Kısmi bölünme işlemine esas 30.09.2020 tarihli ara Bilanço ve Gelir Tablosu ve 30.09.2020 tarihli Konsolide Finansal Raporun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - 6102 sayılı TTK'nun 159 ila 179'uncu maddeleri,5520 sayılı KVK'nun 19 ve 20'inci maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK II-23.2. sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümlerine uygun olarak Tümosan Motor ve Traktör San. A.Ş. tüzel kişiliği bünyesinde bulunan Ar-Ge Merkezi ile "Araştırma–Geliştirme "faaliyeti ile iştigal eden Ar-Ge Hizmet İşletmesi'nin tamamının bir kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirket'in %100 bağlı ortaklığı olarak ve 1.000.000TL sermaye ile yeni kurulacak Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş. unvanlı bir anonim şirkete devredilmesi amacıyla Yönetim Kurulunuzca hazırlanan Bölünme Raporu ile Bölünme Planının okunması,Bölünme Raporu,Bölünme Planı ile Bölünme Planı ekinde yer alan kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş. Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu' nun Kısmi Bölünme işlemine ilişkin teklifinin müzakeresi ve onaylanması,
7 - Dilek ve Temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 yılı olağanüstü genel kurul bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 TÜMOSAN Gündem .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2021 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 2021 yılı olağanüstü genel kurul vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin
29/03/2021 tarihinde yapılan 2021 Yılına Ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin, 2021 yılına ait olağanüstü genel kurulu toplantısı 29 Mart 2021 Pazartesi günü, saat 11:00'da, Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/03/2021 tarih ve 62688082 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SEZER BEKTAŞ gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü şekliyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.03.2021 tarih ve 10281 sayılı nüshası 1355'nci sayfasında ve Şirket'in www.tumosan.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek sureti ile adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminden(EGKS) alınan Pay sahipleri listesi ile Toplantıya Elektronik Ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi kontrol edilerek hazırlanan toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 115.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 115.000.000 adet paydan A Grubu 2.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 2.000.000 adet payın vekaleten, B Grubu 71.352.866,742 TL'lik sermayeye karşılık 71.150.949,156 adet payın vekaleten, 201.917,586 adet payın asaleten olmak üzere toplam 73.352.866,742 TL'lik sermayeye karşılık 73.352.866,742 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı Sn. Mesut Muhammet ALBAYRAK tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurulun yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Sayın Mesut Muhammet ALBAYRAK' ın ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Gamze Açıkgöz'ün seçilmeleri hususu oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Makbule Keçeci atandı.
Toplamı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların toplantı yerinde hazır bulunduğunu bildirdi.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliği ile kabul edilmiştir.
3. Gündemin 6'ncı maddesinde görüşülecek Kısmi Bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Planı, Bölünme Raporu ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 3. Maddesine geçildi. Başkan, Tutanak Yazmanı tarafından pay sahiplerine bilgi verilmesini istedi ve aşağıdaki bilgi Genel Kurul'a verildi.
"İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi" kapsamında hazırlanan tüm yasal dokümanlar ve/veya bu yasal dokümanlar ile ilgili tüm yasal özel durum açıklamaları, bildirimler, duyurular, ilanlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin ilgili hükümlerine, ayrıca SPK'nın II-23.2 Tebliği'nin 8'inci maddesine, yasal otoritelerin ilgili düzenlemelerine ve Esas Sözleşmemiz'e uygun bir şekilde süresinde ve yasal gereklere uymak suretiyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.tumosan.com.tr )'nde yayımlanmak suretiyle gereklilikler yerine getirilmiştir.
Gündemin 3. maddesi kapsamında kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan Bölünme Planı'nın, Bölünme Raporu'nun, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları'nın, 01.01.2020-30.09.2020 tarihli ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince 14.12.2020 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu bu çerçevede Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi gereğince "İnceleme Hakkı Duyurusu" ile 17.12.2020 tarih ve 10226 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirketimizin internet sitesi www.tumosan.com.tr adresinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edildiği, İnceleme Hakkı Duyurusu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi gereğince yapıldığına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi.
Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175'inci maddeleri gereğince kısmi bölünmeden dolayı "Alacaklıların Korunmasına ilişkin Duyuru" için ilk ilan 17.12.2020 tarih ve 10226 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesinde, ikinci ilan 25.12.2020 tarih ve 10232 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesinde, üçüncü ilan 04.01.2021 tarih ve 10237 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş olup şirketimizin kurumsal internet sitesi www.tumosan.com.tr ‘de yayımlandığı
Kısmi bölünme nedeniyle bölünen şirket'te sermaye azaltımına gerek olup olmadığına kısmi bölünmeye konu olan şirketin kısmi bölünme öncesi ve sonrası öz varlıklarının tespitinin yapıldığı, devrolan faaliyetle ilgili bölünmeye konu aktif pasif değerlerin kayıtlı mal varlıklarının ve borçlarının kaydi değerlerinin tespitinin yapıldığı 11.12.2020 tarih ve 2020-005 sayılı hazırlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu 11.12.2020 tarihinde şirketimizin internet sitesi www.tumosan.com.tr de kamuya duyurulduğu
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi 'nin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine İlişkin Duyuru Metni'nin ekinde yer alan 11.02.2021 tarih ve 2021-001 sayılı Öz varlık Tespiti ve Bölünmeye Konu Ar-Ge Hizmet işletmesine ait varlık ve borçlarının tespitinin yapıldığı kısmi bölünme suretiyle devredilen aktif ve pasif hesapların VUK Bilançosundan TMS-TFRS Bilançosuna geçiş kayıtlarının incelendiği ve TMS-TFRS mali tablo formatına göre sınıflandırıldığı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ek Raporu 26.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketimizin internet sitesi www.tumosan.com.tr de kamuya duyurulduğu Raporlarda
• Bölünen şirket Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin esas sermayesi olan 115.000.000 TL'nin tamamının ödenmiş olduğu,
• Şirketin 30.09.2020 tarihi itibariyle Kısmi Bölünme Sonrası Öz Varlığı 201.111.776,69 TL olarak hesaplanmış olduğu, Şirketin 115.000.000 TL olan sermayesinin 201.111.776,69 TL olan öz varlık içinde 86.111.776,69 TL fazlasıyla % 174,88 oranında 1.75 kat fazlasıyla mevcut olduğu, Sermayenin Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi yönünden öz varlık içinde korunduğu,
• Bölünen şirket Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi bünyesinde yer alan bölünmeye konu net kayıtlı değeri 1.000.000 TL olarak tespit edilen Ar-Ge merkezi ile Ar-Ge faaliyeti ile iştigal eden Ar-Ge Hizmet İşletmesi'nin kısmi bölünme kapsamında yeni kurulacak Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne kayıtlı net defter değeri üzerinden ayni sermaye olarak devredilmesi işleminin TTK'nın 159 ila 179. maddeleri, KVK'nın 19/(b) ve 20. maddeleri, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği hükümlerine ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümlerine,diğer ilgili yasal mevzuatlara uygun olduğu,
• Bölünmeye konu Ar-Ge Merkezi ile Ar-Ge Faaliyeti ile iştigal eden Ar-Ge Hizmet İşletmesi'nin 01.01.2020-30.09.2020 Ara Hesap Dönemine ait (VUK) Bilançosu'ndan, TMS/TFRS Bilançosu'na geçişi düzenleyen hesaplamaların ve düzenleyici muhasebe kayıtlarının usulüne uygun olduğu, TMS-TFRS ye mali tablo formatlarına göre düzenlenecek Ar-Ge Hizmet İşletmesine ait açılış bilançosu hesaplarının doğru sınıflandırıldığı,
• Kısmi bölünme işlemi neticesinde yeni kurulacak olan Şirketin kuruluş sermayesinin 1.000.000 TL olacağı söz konusu tutarın tamamının bölünmeye konu Ar-Ge Hizmet İşletmesi'nin kaydi değerinden karşılanacağı,
• Kısmi bölünme işlemi nedeniyle bölünme suretiyle yeni kurulacak şirket nezdinde ihraç edilecek payların Bölünen Şirket'e verilecek olması sebebiyle Bölünen Şirket nezdinde sermaye azaltımı yapılmasına gerek bulunmadığı bu kapsamda Bölünen Şirket Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi nezdinde alacaklıların haklarının tehlikeye düşmeyeceği sonucuna varıldığından TTK'nin 175/2. maddesi gereği, alacaklıların haklarının teminat altına alınma yükümlülüğü bulunmadığı, Ticaret sicilindeki kayıtlı sermayenin değişmeyeceği,
.Kısmi bölünme suretiyle bölünen şirket bünyesinde yer alan "Ar-Ge Hizmet İşletmesi"nin yeni kurulacak şirkete kayıtlı değerler üzerinden devredilmesi, bölünme sonucu kurulacak olan şirket nezdinde çıkarılacak hisselerin bölünen şirkete verilecek olması ve yeni kurulacak şirketin tek ortağının bölünen şirket olması sebebiyle, değiştirme birimi 1 (bir) olarak uygulanacağı,
•Kısmi bölünme işlemi kapsamında kullanılan tüm yöntemlerin yeterli ve adil olduğu ve kısmi bölünmenin gerçekleştirilmesinde yasal bir sakıncanın bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığı, ifade edilmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin kamunun aydınlatılmasına yönelik 8'inci maddesi gereğince
Kısmi bölünme işlemi ile ilgili olarak hazırlanan Duyuru Metni'ne Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.02.2021 tarihinde onay verildiği ve 26.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketin www.tumosan.com.tr internet adresinde kamuoyuna duyurulduğu belirtildi. Bu kapsamda SPK onaylı Duyuru Metni'nin, Bölünme Planı'nın, Bölünme Raporu'nun, son üç yıllık finansal raporların, bölünme sonrası tahmini açılış bilançosunun, son üç yıllık bağımsız denetim raporları ile 30.09.2020 tarihli finansal raporların Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin kurumsal internet sitesi www.tumosan.com.tr adresinde kamuya duyurulma yükümlülüğünün yerine getirildiği belirtildi.
Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
4. Başkan gündemin 4.maddesi gereğince, Kısmi Bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 4. Maddesine geçildi.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine İlişkin Duyuru Metni'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı'nın Genel Kurul toplantısından en az 30 gün önce (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.tumosan.com.tr internet adresinde) ve en az 21 gün önce de (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde) kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. Tutanak Yazmanı Sayın Gamze Açıkgöz tarafından ilgili beyan yazısı okundu.
Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
5. Başkan gündemin 5.maddesi gereğince, kısmi bölünme işlemine esas 30.09.2020 tarihli ara Bilanço ve Gelir Tablosunun, 30.09.2020 tarihli Konsolide Finansal Raporun 14.12.2020 tarihinden itibaren şirket merkezimizde www.tumosan.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortaklarımızın incelemesine duyurulduğu bilgisini verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 16. maddesi finansal durum değişiklikleri kapsamında şirketimizin finansal durumunda bölünme planının imzalandığı tarih ile genel kurulda onaya sunulacağı tarih arasında önemli bir değişiklik meydana gelmediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
Tutanak Yazmanı Sn. Gamze Açıkgöz, bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan müzakerelerden sonra kısmi bölünme işlemine esas 30.09.2020 tarihli ara Bilanço, Gelir Tablosu ve Konsolide Finansal Raporu oybirliği ile kabul edilmiştir.
6. Başkan gündemin 6.maddesi gereğince, 6102 sayılı TTK'nın 159 ila 179'uncu maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23-2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu ve 20'nci maddelerine uygun olarak Ar-Ge merkezi ile Ar-Ge faaliyeti ile iştigal eden Ar-Ge Hizmet İşletmesi" faaliyetine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı şirkete devir olunması amacıyla şirketimiz yönetim kurulu tarafından hazırlanan Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme işlemi genel kurulun müzakeresine sunuldu. Bölünme Planı ekinde yer alan Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret AŞ. Esas Sözleşmesinin Mersis Esas sözleşme şablonuna uygun olduğu Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlandığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemine ilişkin 11.12.2020 tarihli 2020-23 sayılı kararının 11.12.2020 tarihinde kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.tumosan.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisini verdi. Kısmi bölünme işlemi ile ilgili olarak hazırlanan Duyuru Metnine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.02.2021 tarihinde onay verildiği ve 26.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketin www.tumosan.com.tr internet adresinde kamuoyuna duyurulduğu belirtildi. Bu kapsamda SPK onaylı Duyuru Metni'nin, Bölünme Planı'nın, Bölünme Raporu'nun, son üç yıllık finansal raporların, bölünme sonrası tahmini açılış bilançosunun, son üç yıllık bağımsız denetim raporları ile 30.09.2020 tarihli finansal raporların Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin kurumsal internet sitesi www.tumosan.com.tr adresinde kamuya duyurulma yükümlülüğünün yerine getirildiği belirtildi. Tutanak Yazmanı Sn. Gamze Açıkgöz tarafından rapor özetleri okundu.
Müzakerelerin tamamlanmasından sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde
Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın tüm ekleri ile birlikte okunmuş sayılarak onaylanması, 'TTK'nın 159 ila 179'uncu maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri , Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu ve 20'nci maddelerine uygun olarak Ar-Ge Merkezi ile "Araştırma –Geliştirme " faaliyeti ile iştigal eden "Ar-Ge Hizmet İşletmesi" faaliyetine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret AŞ ünvanlı şirkete devir olunması ve devrin Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret AŞ ünvanlı şirketin Esas Sözleşmesinin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescili tarihi itibari ile gerçekleştirilmesi neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
7. Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Sn. Halim Tosun kısmi bölünme ile ilgili yatırımcılara bilgi vermiştir. Yatırımcılardan Sn. Orhan Karadağ traktör satışları ile ilgili bilgilendirme yapılmasını ve PUSAT zırhlı aracın durumu ile ilgili bilgi istedi Sn. Halim Tosun tarafından traktör pazarının 2019 yılına göre önceki yıl %80 büyüdüğünün bu yıl da daha önceki yıla göre %100 arttığını belirtti. PUSAT zırhlı araçın Mayıs ayından gerçekleşecek fuarda gösterileceğini açıklamıştır.
Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (29/03/2021) Saat 11:00
Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı
SEZER BEKTAŞ MESUT MUHAMMET ALBAYRAK
Tutanak Yazmanı
GAMZE AÇIKGÖZ


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Bölünme Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021 olağanüstü genel kurul tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2021 olağanüstü genel kurul hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2021 Pazartesi günü saat 11:00‘da Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı/ Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Toplantı ilanı, vekaletname ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in www.tumosan.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.Gündem maddelerinden 6. maddenin karakter sayısı yüzünden kısaltılmış olup maddenin tamamını aşağıda bilgileriniz sunarız.
6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ila 179'uncu maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'inci maddeleri, , 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2. sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümlerine uygun olarak Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi tüzel kişiliği bünyesinde bulunan Ar-Ge Merkezi ile "Araştırma –Geliştirme " faaliyeti ile iştigal eden Ar-Ge Hizmet İşletmesi'nin tamamının bir kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirket'in %100 bağlı ortaklığı olarak ve 1.000.000 TL sermaye ile yeni kurulacak Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş. unvanlı bir anonim şirkete devredilmesi amacıyla Yönetim Kurulunuzca hazırlanan Bölünme Raporu ile Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile Bölünme Planı ekinde yer alan kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş. Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu' nun Kısmi Bölünme işlemine ilişkin teklifinin müzakeresi ve onaylanması

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923362


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.781 Değişim: -0,34% Hacim : 52.292 Mio.TL Son veri saati : 12:01
Düşük 9.683 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4082 Değişim: 0,16%
Düşük 32,2589 15.04.2024 Yüksek 32,5796
Açılış: 32,3565
34,5742 Değişim: 0,42%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,4292
2.450,09 Değişim: 0,47%
Düşük 2.437,19 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.