KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.04.2021 - 15:26
KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 10.03.2021
Genel Kurul Tarihi 08.04.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe KOCASİNAN
Adres KAYSERİ TİCARET ODASI Toplantı Salonu, Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı No:167 38110 Kocasinan / KAYSERİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev'i Ve Devri başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
8 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin genel kurula arz edilerek seçilmesi.
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretlerinin belirlenmesi.
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
12 - Şirketin 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2020 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Temapol Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Temapol Genel Kurul Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Temapol Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Temapol Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış yukarıdaki şekilde Yön.Kur.Bşk. Sn. İbrahim Ahmet SAMANCI tarafından yapıldı. Verilen sözlü teklif ile Toplantı Başkanlığına İbrahim Ahmet SAMANCI teklif edildi, verilen teklif oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığına seçilen İbrahim Ahmet SAMANCI, tutanak Yazmanı olarak Dilek KARAGÖZ'ü, görevlendirmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2- Ortak Tevfik GEMİCİ'nin teklifi doğrultusunda 2020 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi.
3- 2020 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Sn.Ömer KARA tarafından okunarak müzakere açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı, oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece görüşülmüştür. Bilgi verilmiştir.
4- 2020 Yılı Finansal Tablolar Ömer KARA tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2020 yılı Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
5- Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurul Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.)
6- 2020 yılı Kârı ile ilgili olarak 10.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklifi genel kurula sunulmuştur. Kar Dağıtım Politkası çerçevesinde karın dağıtılmaması teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.
7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 04.03.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-2829 sayılı yazısı ve , Ticaret Bakanlığı 09.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062157431 sayılı yazıları onaylanmış olan, Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev'i Ve Devri"başlıklı 6.maddesi oy birliğ ile kabul edilmiştir. Tadil metninin Genel Kurul'ca kabul edildiği hali aşağıda sunulmuştur.
ESKİ METİN
SERMAYE, HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ VE DEVRİ:
MADDE 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2013 tarih ve 22/705 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000-TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 25.000.000 adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 14.175.000-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 14.175.000-TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette 540.000 adet (A) grubu nama yazılı, 13.635.000 adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 14.175.000 adet hisseye ayrılmıştır. A grubu hisseler iş bu ana sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptir. B grubu hisselere imtiyaz tanınmamıştır.
Şirket paylarından (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. Şirket paylarının devri ve temliki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın B Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
YENİ METİN
SERMAYE, HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ VE DEVRİ:
MADDE 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2013 tarih ve 22/705 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000-TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 200.000.000 adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 14.175.000-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 14.175.000-TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette 540.000 adet (A) grubu nama yazılı, 13.635.000 adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 14.175.000 adet hisseye ayrılmıştır. A grubu hisseler iş bu ana sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptir. B grubu hisselere imtiyaz tanınmamıştır.
Şirket paylarından (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. Şirket paylarının devri ve temliki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın B Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
8- Yönetim Kurulu tarafından 01.10.2020 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olan Atilla Topaç'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği kabul edilmiştir.
9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uyulması zorunlu olan 4.6.2. ve 4.6.3.maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası oy birliği ile kabul edildi.
10- Yönetim Kurulu Ücret görüşmesi yapılmış olup, buna göre bu yılda, İbrahim Ahmet SAMANCI'ya aylık net 37.500 TL, Tevfik GEMİCİ'ye aylık net 37.500 TL, Hasan Ahmet ESKİCİ'ye aylık net 1.000.-TL, Bağımsız Yönetim Kurul Üyelerinin her birine de 4.000 TL net ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
11- Denetim Şirketi olarak yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM AŞ. nin seçilmesine oy birliği ile kabul edildi
12- 2020 yılında şirketimiz tarafından yapılan 4.650 TL tutarında ki bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardımın için üst sınırının, 2020 yılında olduğu gibi 100.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi
13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin 2020 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgilendirme yapılarak, 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı belirtilmiş olup oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.
14- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gündemi konuşulmuş olup, 2020 yılında bu kapsamda işlem olmadığı bildirilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi
15- Dilek ve görüşler bölümüne geçilmiş olup, gündemde konuşulacak başka konu kalmadığıdan toplantı başkanı İbrahim Ahmet SAMANCI tarafından toplantıya son verilmiştir. Aynı zamanda tüm dünyayı ve ülkemizi saran Covid-19 salgınından bir an önce kurtulma temennisinde bulunarak toplantıya son vermiştir. İş bu toplantı tutanağı toplantı yerinde bilgisayar ortamında hazırlanmış ve imza altına alınmıştır. 08.04.2021 Perşembe Saat: 11:33 Kayseri


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Temapol 08.04.2021 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Temapol 08.04.2021 Genel Kurul Toplantı Tutanağı-.pdf - Tutanak
EK: 3 Esas Sözleşme Onaylı-.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925143


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0983 Değişim: 0,19%
Düşük 31,0311 26.02.2024 Yüksek 31,1043
Açılış: 31,0391
33,6901 Değişim: 0,20%
Düşük 33,6235 26.02.2024 Yüksek 33,7286
Açılış: 33,6235
2.036,02 Değişim: 0,17%
Düşük 2.031,55 26.02.2024 Yüksek 2.036,06
Açılış: 2.032,57
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.