KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.02.2021 - 19:27
KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 26.08.2020
Genel Kurul Tarihi 30.09.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.09.2020
Ülke Türkiye
Şehir TRABZON
İlçe ORTAHİSAR
Adres İskenderpaşa Mah.Rıhtım Sok.No:13 TRABZON

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve başkandan müteşekkil başkanlık divanının seçimi
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların , Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı , muamele fiil ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi görev sürelerinin belirlenmesi , ücret ve huzur haklarının tespiti
7 - Yönetim Kurulunun 2019 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluş ile ilgili teklifin görüşülmesi
8 - Şirketin 2019 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
9 - 2019 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması
11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin , Üst düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
12 - Dilek ve temenniler
13 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet Duyurusu 2019.pdf - İlan Metni
EK: 3 Kar Dagıtım Tabloları SPK 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
30.09.2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 30.09.2020 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan İskerderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:13 Ortahisar-Trabzon adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.09.2020 tarih ve 57619005 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mümine SARIGÜL ve Hacer SARAÇ gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.09.2020 tarih ve 10153 sayılı nüshası, Şirket'in www.trabzonport.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek suretiyle adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 21.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 21.000.000 adet hisseden, 14.428.646,71TL'lik sermayeye karşılık 14.428.646,71 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 14.428.646,71 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplam nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Halit Muzaffer ERMİŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Toplantı başkanlığına Halit Muzaffer ERMİŞ'in, tutanak yazmanlığına Fatih TEMEL ve oy toplayıcılığına Hakan ESKİCİ'nin seçilmelerine 14.428.645,71 kabul oyuna karşılık, 1 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Gültekin KAYIRAN'ın seçilmesine 14.428.645,71 kabul oyuna karşılık, 1 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesine 14.428.645,71 kabul oyuna karşılık, 1 ret oyu ile oy çokluğu ile e yetki verildi.
3- 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, 2019 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. Müzakere edilen raporlar ayrı ayrı oylamaya sunularak, 14.428.645,71 kabul oyuna karşılık, 1 ret oyu ile oy çokluğu ile onaylandı. Finansal Tablolar 14.428.645,71 kabul oyuna karşılık, 1 ret oyu ile oy çokluğu ile tasdik edildi.
4- Şirketin 2019 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2019 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu 52.046.845,00 TL kardan, ortaklarımıza birinci kar payı olarak 1.050.000,00 TL nakit, kalan kısımdan 11.961.712,00 TL nakit ikinci kar payı olarak dağıtılmasına, 1.329.079,00TL'nin genel kanuni yedek akçe ve kalan 38.660.407,00 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, ortaklara nakden dağıtılacak karın 13.10.2020 tarihinde dağıtılmasına 14.428.645,71 kabul oyuna karşılık, 1 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
5- Yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri 14.428.645,71 kabul oyuna karşılık, 1 ret oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler. Organlar kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.
6- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl müddetle görev yapmak üzere 1-Nuri ALBAYRAK, 2-Mesut Muhammet ALBAYRAK, 3-Faruk ALBAYRAK, 4-Halit Muzaffer ERMİŞ,5-Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş., 6-Ali GÜLBARAN, 7-Mehmet Nuri GÖKALP'in seçilmelerine Yönetim Kurulu Üyelerinden Halit Muzaffer ERMİŞ, Ali GÜLBARAN, Mehmet Nuri GÖKALP ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. temsilcisine T.C. Cumhurbaşkanlığı Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen huzur haklarının verilmesine 14.052.340,71 kabul oyuna karşılık, 376.306 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
7- Yönetim kurulu tarafından önerilen denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, 2020 yılı için bağımsız denetim firması "AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş "nin seçilmesine 14.428.645,71 kabul oyuna karşılık, 1 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
8- 2019 yılı yapılacak olan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların bağış ve yardım politikası esaslarına göre belirlenmesine 14.052.340,71 kabul oyuna karşılık, 376.306 ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
9- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 3 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi. Bu madde 14.052.340,71 kabul oyuna karşılık, 376.306 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
10- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında genel kurula bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda bu madde14.052.340,71 kabul oyuna karşılık, 376.306 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
11- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için 14.428.645,71 kabul oyuna karşılık, 1 ret oyu ile oy çokluğu ile yetki verildi.
12- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan toplantı başkanı Halit Muzaffer ERMİŞ şirketin genel durumu hakkında değerlendirmede bulundu. Bu madde 14.052.340,71 kabul oyuna karşılık, 376.306 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
13- Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından , toplantıya toplantı başkanı tarafından saat 11:30 da son verildi. Bu madde 14.052.340,71 kabul oyuna karşılık, 376.306 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.30/09/2020 Ortahisar-TRABZON
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ TOPLANTI BAŞKANI
Hacer SARAÇ Mümine SARIGÜL Halit Muzaffer ERMİŞ
TUTANAK YAZMANI OY TOPLAYICI
Fatih TEMEL Hakan ESKİCİ


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.12.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_1168581601454656703.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 10:00‘da İskenderpaşa Mah.,Rıhtım Sok., No:13, TRABZON adresinde yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910601


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.895 Değişim: 1,45% Hacim : 215.484 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.752 21.05.2024 Yüksek 11.088
Açılış: 10.767
32,1923 Değişim: 0,04%
Düşük 32,0902 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
34,9689 Değişim: -0,06%
Düşük 34,9156 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.505,63 Değişim: -0,19%
Düşük 2.491,56 21.05.2024 Yüksek 2.519,65
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.