KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.05.2019 - 14:51
KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 12.04.2018
Genel Kurul Tarihi 17.05.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir TRABZON
İlçe ORTAHİSAR
Adres İskenderpaşa mahallesi, rıhtım sokak, no:13, TRABZON

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve başkandan müteşekkil başkanlık divanının seçimi
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların , Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı , muamele fiil ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması.
5 - Şirketimizin 2017 yılında elde ettiği karın dağıtımı ile ilgili karar oluşturulması.
6 - Yönetim Kurulunun 2018 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi.
7 - Şirketin 2017 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
8 - 2017 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi
9 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin , Üst düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi.
11 - Dilek ve temenniler
12 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni
EK: 3 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
17.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 17.05.2018 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan İskerderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:13 Trabzon adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.05.2018 tarih ve 34264834 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İlhan PEHLİVAN ve Yavuz Selim AYKAN gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.04.2018 tarih ve 9561 sayılı nüshası, Şirket'in www.trabzonport.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek suretiyle adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 21.000.000 TL sermayesine tekabül eden toplam 21.000.000 adet hisseden 14.055.222,71 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 14.055.222,71 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplam nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Halit Muzaffer ERMİŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Toplantı Başkanlığına Halit Muzaffer ERMİŞ'in, Tutanak Yazmanı olarak Fatih TEMEL'in seçilmeleri hususu oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Gültekin KAYIRAN atandı.
2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesine oy birliği ile kabul edildi.
3- 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. Oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.
4- Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edidiler. Organlar kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.
5- Şirket'in 2017 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2017 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu kardan, 1.200.000.- TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalandan 1.050.000.- TL nakit, Ortaklarımıza Birinci Kar Payı olarak dağıtılmasına, kalandan.26.846.018 TL İkinci kar payı olarak dağıtılmasına 2.684.602.- TL'sinin, genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına ortaklara nakden dağıtılacak karın 31.05.2018 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
6- Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2018 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak seçilen "AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş "nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
7- 2017 yılı yapılacak olan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için bağış ve yardım politikası esaslarına göre belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
8- SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 21 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Oy birliği ile kabul edildi.
9- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.Oy birliği ile kabul edildi.
10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine oy birliği ile karar verildi.
11- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olması
12- Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 10:31'de son verildi.17/05/2018 TRABZON
DİVAN BAŞKANI TUTANAK YAZMANI
Halit Muzaffer ERMİŞ Fatih TEMEL
GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ
İlhan PEHLİVAN Yavuz Selim AYKAN


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.06.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TUTANAK.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 10:00‘da İskenderpaşa Mah.,Rıhtım Sok., No:13, TRABZON adresinde yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763533


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.