" />

KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

05.04.2020 - 19:45
KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
916.922 1.789.235
Dönem Karı (Zararı)
241.055 160.781
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
77.003 70.138
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 43.154 34.677
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8, 14 6.674 19.131
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-8.191 -507
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 -582 -7.732
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 38
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -16.848 -14.017
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
52.781 46.134
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 15 -7.586
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
641.502 1.621.531
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
242.089 50.721
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 305.273 -127.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.629 1.720
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -74.360 -128.701
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 61.946 8.714
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-38.382 -32.325
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -26.637 87.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12.331 -1.063
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
9 267.229 286.718
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.028 44.519
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
4(b) -117.644 1.431.089
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
959.560 1.852.450
Ödenen Faiz
-21.581 -14.269
Alınan Faiz
20.909 17.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -8.045 -25.635
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -470 -122
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-33.451 -41.087
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-91.227 -26.505
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -293
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-201 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-54.673 -9.170
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 586 7.763
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -37.383 -26.898
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -7
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
281 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
64 1.593
Alınan Temettüler
99 507
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-113.760 -140.223
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
300.131 445.323
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-412.520 -461.468
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.371 -3.786
Ödenen Temettüler
5 0 -120.292
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
711.935 1.622.507
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
62.849 -4.665
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
774.784 1.617.842
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.985.833 1.483.429
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.760.617 3.101.271


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
241.055 160.781
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
870 -1.978
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.088 -2.473
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-218 495
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-218 495
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
48.995 7.330
Yabancı Para Çevrim Farkları
38.069 9.025
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.952 7.198
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.958 -10.666
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.080 1.773
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.080 1.773
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.865 5.352
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
290.920 166.133
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paayları
281.490 165.252


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.760.617 2.985.833
Finansal Yatırımlar
88.037 330.126
Ticari Alacaklar
8 1.515.829 1.890.014
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16.167 14.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.499.662 1.875.546
Diğer Alacaklar
28.014 23.518
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8.142 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.872 23.518
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
9 245.721 171.361
Türev Araçlar
21 16.521 6.460
Stoklar
10 897.423 948.789
Peşin Ödenmiş Giderler
376.227 335.754
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
376.227 335.754
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
92.365 65.598
Diğer Dönen Varlıklar
209.257 228.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
209.257 228.070
ARA TOPLAM
7.230.011 6.985.523
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30.081 28.397
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.260.092 7.013.920
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
194.348 181.971
Ticari Alacaklar
8 146.302 76.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
146.302 76.585
Diğer Alacaklar
4.389 4.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.389 4.235
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 216.630 194.510
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 104.278 103.866
Maddi Duran Varlıklar
12 1.655.250 1.597.309
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 69.640 20.236
Şerefiye
44.168 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.472 20.236
Peşin Ödenmiş Giderler
2.000 2.470
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.000 2.470
Ertelenmiş Vergi Varlığı
74.489 77.176
Diğer Duran Varlıklar
109.206 94.472
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
109.206 94.472
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.576.532 2.352.830
TOPLAM VARLIKLAR
9.836.624 9.366.750
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 598.802 605.081
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
127.748 110.508
Ticari Borçlar
8 2.028.244 2.038.629
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.712 6.128
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.023.532 2.032.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
84.813 72.332
Diğer Borçlar
330.457 78.440
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
119.599 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
210.858 78.440
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
9 1.059.834 792.605
Türev Araçlar
21 162 9.547
Ertelenmiş Gelirler
4(b) 1.525.723 1.638.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.525.723 1.638.897
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
81.503 62.100
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 178.073 178.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
71.757 65.613
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
106.316 112.454
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
642 461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
642 461
ARA TOPLAM
6.016.001 5.586.667
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.016.001 5.586.667
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 431.802 464.104
Ticari Borçlar
8 115.900 117.342
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
115.900 117.342
Diğer Borçlar
70.496 70.146
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
70.496 70.146
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.132 1.132
Ertelenmiş Gelirler
188 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
188 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 63.355 57.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
63.283 57.924
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
72 72
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
86.812 61.049
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.132 32.597
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.050.938 3.008.314
TOPLAM KAYNAKLAR
9.836.624 9.366.750


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.265.929 1.636.975
TOPLAM HASILAT
2.265.929 1.636.975
Satışların Maliyeti
-1.925.047 -1.371.292
TOPLAM MALİYETLER
-1.925.047 -1.371.292
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
340.882 265.683
BRÜT KAR (ZARAR)
340.882 265.683
Genel Yönetim Giderleri
-56.349 -46.259
Pazarlama Giderleri
-48.458 -45.471
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-543 -53
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 41.372 90.796
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -82.365 -115.043
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 16.848 14.017
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
211.387 163.670
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.231 8.095
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-55 -6
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
219.563 171.759
Finansman Gelirleri
20 126.373 197.357
Finansman Giderleri
20 -56.803 -162.201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
289.133 206.915
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-48.078 -46.134
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-26.087 -32.526
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-21.991 -13.608
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
241.055 160.781
DÖNEM KARI (ZARARI)
241.055 160.781
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
161 -937
Ana Ortaklık Payları
240.894 161.718
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,65100000 0,43700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 1.369 1.369 125.977 1.621 71.775 199.373 194.145 955.924 324.411 1.280.335 2.349.681 29.776 2.379.457
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.690 321.721 -324.411 -2.690 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.978 -1.978 7.207 -8.533 6.838 5.512 0 0 161.718 161.718 165.252 881 166.133
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 161.718 161.718 161.718 -937 160.781
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.978 -1.978 7.207 -8.533 6.838 5.512 0 0 0 0 3.534 1.818 5.352
Kar Payları
-120.292 0 -120.292 -120.292 0 -120.292
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-244 0 -244 -244 0 -244
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-8.508 0 -8.508 -8.508 0 -8.508
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -609 -609 133.184 -6.912 78.613 204.885 196.835 1.148.601 161.718 1.310.319 2.385.889 30.657 2.416.546
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -2.349 -2.349 154.480 -2.408 67.240 219.312 197.180 1.115.816 771.299 1.887.115 2.975.717 32.597 3.008.314
Transferler
33.621 737.678 -771.299 -33.621 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 870 870 28.800 15.166 -3.754 40.212 0 0 240.894 240.894 281.976 9.430 291.406
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.894 240.894 240.894 161 241.055
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 870 870 28.800 15.166 -3.754 40.212 0 0 0 0 41.082 9.269 50.351
Kar Payları
-248.693 0 -248.693 -248.693 0 -248.693
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
105 105
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-194 0 -194 -194 0 -194
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -1.479 -1.479 183.280 12.758 63.486 259.524 230.801 1.604.607 240.894 1.845.501 3.008.806 42.132 3.050.938http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679147


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.210 Değişim: 0,48% Hacim : 48.610 Mio.TL Son veri saati : 11:57
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.238
Açılış: 11.183
33,0209 Değişim: -0,06%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,9979 Değişim: 0,16%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.548,24 Değişim: -0,11%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.