KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

21.02.2019 - 21:15
KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.245.731 1.829.978
Dönem Karı (Zararı)
1.401.527 770.728
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
451.028 218.474
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 ,15 ,16 189.906 136.995
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
31 3.557 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 ,20 ,22 159.957 197.781
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -8.164 -8.612
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
3 ,29 -15.631 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
30 -86.984 -19.540
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 ,29 -3.140 97
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -31.675 -211.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 241.115 131.526
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 2.172 -8.773
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29 -85 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
576.191 1.012.451
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 198.025 -222.005
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 402.896 -770.535
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.715 34.315
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -164.377 220.583
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -390.136 11.262
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -152.821 -242.176
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 982.744 583.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 16.643 1.883
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
12 152.918 407.823
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.521 34.542
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
18 -393.465 953.644
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.428.746 2.001.653
Ödenen Faiz
-64.487 -39.533
Alınan Faiz
170.704 101.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -75.479 -95.546
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
20 -2.571 -807
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
32 -211.182 -137.245
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-321.619 -84.892
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -244
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 -20.814 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3 ,7 -183.816 -43.984
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 ,16 4.888 9.918
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 ,16 -261.165 -209.204
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -799 -23.527
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
427 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
18 547 1.513
Alınan Temettüler
13 ,29 139.113 180.636
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-658.408 -361.855
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
698.987 908.171
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.101.514 -1.141.606
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.188 -8.128
Ödenen Temettüler
24 -248.693 -120.292
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.265.704 1.383.231
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
330.063 119.173
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.595.767 1.502.404
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.985.833 1.483.429
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.581.600 2.985.833


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.401.527 770.728
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.003 -3.718
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 1.254 -4.648
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-251 930
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-251 930
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
258.358 23.331
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 211.026 31.895
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7 16.391 -4.774
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
16.391 -4.774
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
40.719 -5.165
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.778 1.375
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-9.778 1.375
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
259.361 19.613
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.660.888 790.341
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.264 2.821
Ana Ortaklık Payları
1.649.624 787.520


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.581.600 2.985.833
Finansal Yatırımlar
7 132.101 330.126
Ticari Alacaklar
9 1.444.284 1.890.014
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
57.836 14.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.386.448 1.875.546
Diğer Alacaklar
10 80.137 23.518
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
58.797 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.340 23.518
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
12 348.014 171.361
Türev Araçlar
35 37.639 6.460
Stoklar
11 1.370.565 948.789
Peşin Ödenmiş Giderler
18 506.939 335.754
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
506.939 335.754
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 197.854 65.598
Diğer Dönen Varlıklar
23 189.351 228.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
189.351 228.070
ARA TOPLAM
8.888.484 6.985.523
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 34.139 28.397
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.922.623 7.013.920
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 268.519 181.971
Ticari Alacaklar
9 194.565 76.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
194.565 76.585
Diğer Alacaklar
10 6.551 4.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.551 4.235
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 144.640 194.510
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 108.349 103.866
Maddi Duran Varlıklar
15 1.989.226 1.597.309
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
115.012 20.236
Şerefiye
17 79.896 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 35.116 20.236
Peşin Ödenmiş Giderler
18 680 2.470
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
680 2.470
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 127.232 77.176
Diğer Duran Varlıklar
23 158.123 94.472
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
158.123 94.472
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.112.897 2.352.830
TOPLAM VARLIKLAR
12.035.520 9.366.750
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 740.233 605.081
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 155.621 110.508
Ticari Borçlar
9 2.863.769 2.038.629
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29.518 6.128
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.834.251 2.032.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 89.288 72.332
Diğer Borçlar
10 81.672 78.440
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
539 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
81.133 78.440
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
12 1.003.858 792.605
Türev Araçlar
35 0 9.547
Ertelenmiş Gelirler
18 1.273.216 1.638.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.273.216 1.638.897
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 236.761 62.100
Kısa Vadeli Karşılıklar
307.941 178.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 111.070 65.613
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 196.871 112.454
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 9.898 461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.898 461
ARA TOPLAM
6.762.257 5.586.667
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.762.257 5.586.667
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 222.327 464.104
Ticari Borçlar
9 327.477 117.342
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
327.477 117.342
Diğer Borçlar
10 86.566 70.146
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
86.566 70.146
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 1.132 1.132
Uzun Vadeli Karşılıklar
73.828 57.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 73.741 57.924
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
20 87 72
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 137.538 61.049
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
848.868 771.769
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.611.125 6.358.436
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24 4.367.587 2.975.717
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.346 -2.349
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.346 -2.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
474.992 219.312
Yabancı Para Çevrim Farkları
352.708 154.480
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
35 29.353 -2.408
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
92.931 67.240
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
231.271 197.180
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.585.150 1.115.816
Net Dönem Karı veya Zararı
1.403.061 771.299
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
56.808 32.597
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.424.395 3.008.314
TOPLAM KAYNAKLAR
12.035.520 9.366.750


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 12.147.171 7.487.133
TOPLAM HASILAT
12.147.171 7.487.133
Satışların Maliyeti
25 -10.343.829 -6.458.698
TOPLAM MALİYETLER
-10.343.829 -6.458.698
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.803.342 1.028.435
BRÜT KAR (ZARAR)
1.803.342 1.028.435
Genel Yönetim Giderleri
26 -309.211 -214.665
Pazarlama Giderleri
26 -211.576 -155.290
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -2.948 -1.930
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 795.321 339.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -994.541 -429.064
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 31.675 211.000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.112.062 778.197
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 27.492 17.396
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -6.201 -21
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.133.353 795.572
Finansman Gelirleri
30 1.330.173 576.102
Finansman Giderleri
30 -822.149 -469.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.641.377 902.254
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32 -239.850 -131.526
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-253.586 -125.009
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.736 -6.517
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.401.527 770.728
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.401.527 770.728
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.534 -571
Ana Ortaklık Payları
1.403.061 771.299
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 33 3,79200000 2,08500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 1.369 1.369 125.977 1.621 71.775 199.373 194.145 955.924 324.411 1.280.335 2.349.681 29.776 2.379.457
Transferler
3.035 321.376 -324.411 -3.035
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.718 -3.718 28.503 -4.029 -4.535 19.939 771.299 771.299 787.520 2.821 790.341
Dönem Karı (Zararı)
771.299 771.299 771.299 -571 770.728
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.718 -3.718 28.503 -4.029 -4.535 19.939 16.221 3.392 19.613
Kar Payları
-120.292 -120.292 -120.292 -120.292
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-244 -244 -244 -244
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-40.948 -40.948 -40.948 -40.948
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -2.349 -2.349 154.480 -2.408 67.240 219.312 197.180 1.115.816 771.299 1.887.115 2.975.717 32.597 3.008.314
Cari Dönem 01.01.2018 -
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8406 Değişim: 0,90%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8786
Açılış: 8,7619
10,3656 Değişim: 0,55%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
496,86 Değişim: 1,21%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.